Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1690 David Pihl David Erici, Australis 3654. Vht: Perniön Laukon vuokraaja Erik Eriksson Pihl († 1697) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Davidsdotter Gyllenbögel. Turun katedraalikoulun oppilas 19.10.1685 (in cl. rect. circ. infer., David Erici Pijl Biernoensis). Ylioppilas Turussa kl. 1690 Piihl David Erici Austr _ 185. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 2.6.1695. — Apulaispappi Perniössä 1695. Kosken ruukinsaarnaaja siellä (1696), paossa Ruotsissa isonvihan aikana, palasi rauhanteon jälkeen virkaansa (1724). Antskogin ruukinsaarnaaja Pohjassa 1744, ero 1749.

Pso: 1702 Maria Magdalena von Torck (elossa 1744).

Eno: Henrik Gyllenbögel 967 (yo 1653).

Veli: Helsingin vt. kappalainen, FM Gabriel Pihl, myöh. (1710) Erichsson 4915 (yo 1706, † 1714).

Veli: luutnantti Karl Pihl 5139 (yo 1710, † 1730).

Opettaja (1679): Henrik Jamalenius 2327.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 150b; KA mf. ES 1926 (mm 13) Laitilan käräjät 20.–21.10.1684 f. 728 (een Specification gifwen af Sahl: Arrendatoren på Sorola Wählbet:de Gustaf Erichsson Dat: Sorrola d: 14 Aug: 1683), Laitilan käräjät 16.–17.1.1685 f. 738v, Laitilan käräjät 26.–27.1.1686 f. 782 (Sahl: Arrendatorens Gustaf Erichssons efterlefwerska dygdesamme hustro Margretha Höijer); KA mf. ES 1748 (cc 8) Halikon ja Uskelan käräjät 22.7.1679 f. 74 (Arendatoren Gustaff Ericksson å sin Broders Arend:s Erick Erickssons wägna); KA mf. ES 1750 (cc 12) Kemiön käräjät 25.–26.9.1684 f. 204v (Arendat: Wälbet:de Erich Ersson gaaf tillkena huru såsom dess Fader Sal. Erich Olsson A:o 1659 ...), Perniön käräjät 20.–21.10.1684 f. 239 (Då gaaf Arendatoren Wälbet:de Erich Erson tillkenna, huruledes dess Moder Dygdesamme Matrona hustru Carin Erichssdotter ...), (cc 13) Perniön käräjät 11.–13.2.1685 f. 96v (Arendatoren Erich Ersson på sin Swärfaders Tullnären Erich Erlingz wegnar); KA mf. ES 1752 (cc 17) Halikon ja Uskelan käräjät 30.9.–2.10.1689 f. 221v (fordom Befall: Sal: Gustaff Erssons Enkia dygdesamma hustru Margaretha Höjer), f. 226v; KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Perniön käräjät 10.–13.3.1690 s. 105 (Arrendatoren på Melckilä Wählbet:de Erich Erichsson), (cc 20) Perniön käräjät 10.–11.10.1692 s. 107 (vuokraaja Erik Eriksson on edesmenneen kh Thavoniuksen alaikäisten tytärten lanko), Halikon ja Uskelan käräjät 19.–21.10.1692 s. 142 (Arrendatoren Welbet:de Erich Erichsson leet förmedelst sin Son Gustaff Pijhl tilltahla drengen Elias Nielsson ifrån Tåijala den Studenten David Pijhl förledne Bartholomæi stedt till sin Faders Tienst på Öfwerby); KA mf. ES 1754 (cc 23) Perniön käräjät 15.–16.9.1696 s. 201 (Bruukz Predikanten Wällärde H:r David Pijhl); KA mf. ES 1756 (cc 27) Paimion käräjät 2.–3.5.1700 s. 102 (Brukz predikanten wedh Kåskis i Biärno Sochn wällärde H:r David Pijhl uppå sin broders Corpralen Erich Pijhls wägnar); KA mf. ES 1757 (cc 32) Kemiön käräjät 3.–6.2.1704 s. 72 (Cornettens Sahl. Erich Pihls Enckia, hustru Lijsa Bange), Perniön käräjät 23.–24.9.1704 s. 306 (Bruckz Predikanten H:r Davidh Pihl berättade sig till detta Ting låtit Citera på sine samptl: medarfwingars wegnar, dess Stiuf Moder Dygdesamme Matrona Hust: Catharina Tavonia, angående sitt och dess med arfwingars Arf efter dheras Fadher Sahl: Arendatoren Erich Erichsson som 1696‹!› blifwit dödh. Perniön kirkontilien mf. JK 862 mukaan hautausmaksu on suoritettu 3.10.1697); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 4.8.1683 (Inspectorens på Salmis Wälbet:de Nils Mallenij Skrifware Wilhelm Pijhl (katso 4758), angaf för rätta huru såsom Arrendatoren på Sårola Gustaf Erichsson honom förleden Julij månadh då H:r Lagman Gref Stenbock hoos Borgmestaren war, och han Willam ifrån Kyrckian kommit och ährnat gå till Borgmestaren, öf:rfallit honom medh hugg och slagh); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 26.9.1691 (fordom Arrendatorens Sal: Gustaf Erichsons effterlefwerskas på Såråla Gårdh dygdesamme hustru Margeta Heijers opdragellsse skrifft dato Nystadh d: 12 Februarij 1687 på 40 D:r K:r m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 242 (L); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 53, 57, 59, 63, 67, 317–318, 333, 418, 448–450, 452; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 212; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 31, 37; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #126; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 186 (1686:II), 188 (1687:II), 189 (1688:I), 191 (1689:I), 193 (1690:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 384, 408; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Pohja, Antskog; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 154; B. Godenhielm, Den västfinska släkten Pihl intill senare delen av 1700-talet. Uppsatser V (1983) s. 83; H. Skogsjö, Släkten Pihl i Finland. Släktforskarnas årsbok 2003 s. 333.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: David Pihl. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3654>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.