Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1703 Vilhelm Pihl Vilhelmus Vilhelmi, Alandus 4758. Vht: Ahvenanmaan kruununvouti ja Kastelholman postimestari Vilhelm Pihl († 1741) ja hänen 1. puolisonsa Maria Faberman. Ylioppilas Turussa kl. 1703 [Piihl] Vilhelm Aland _ 249. Boreaalisen osakunnan jäsen 1703/04 [1703/04] Wilhelmus Pihl, | in adolescentia obiit. † nuorena.

Setä: luutnantti Karl Pihl 5139 (yo 1710, † 1730).

Velipuoli (eri äiti ja isä): ratsumestari Henrik Wärdh 4757 (yo 1703, † 1749).

Serkku: Liedon pitäjänapulainen Josef Faberman 4898 (yo 1706, † 1730).

Sisarenpoika: ylioppilas Johan Fredrik Wiens 5988 (yo 1732/33, † 1738).

Lanko: Vårdön kappalainen (Sundin nim. kirkkoherra), FM Salomon Alanus 4480 (yo 1700, † 1721).

Lanko: Södra Ljungan kirkkoherra, FM Jonas Bruzelius 4993 (yo 1707, † 1748).

Sukulainen(?): Bondstorpin komministeri, FM Bengt Bergenholtz 6220 (yo 1735, † 1771).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 150b; HYK ms., Bor. osak. matr. #270; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 588 (9.12.1709, skuld); KA mf. ES 1925 (mm 13) Laitilan käräjät 16.–17.1.1682 f. 10, Laitilan käräjät 15.–17.7.1682 f. 34 (Inspectorens [Wählbet:de Nills Mallenij] Skrijfware Wilhelm Pijhl oppå Inspectorens wägnar); KA mf. ES 3238 (Åland 12) Saltvikin käräjät 26.–28.3.1701 f. 45 (Ehuruwähl H:r Befallningz:n Wilhelm Pihl medelst des Opbördz Skrifware Wälbet:de Gabriel Cajander låter giöra till denne Rätten en påminnelsse om Laga fasta och Skiötning på Thoböle hem:n i denne Sochn belägit som han af Gunnar Jonsson och dhe flere Skattägare sig kiöpt och tillhandlat. Tobölestä käräjöidään vuosikausia), Saltvikin käräjät 12.–14.9.1701 f. 122, Saltvikin käräjät 15.–17.4.1702 f. 211v (Præferentzen till Thoböle Hem:n som Gunnar Jonsson Alander för giorde Skulld och Giäldh till Carin Sigfredzd:r i Lafwöö pantsatt), Sundin käräjät 29.–31.1.1703 f. 347 (H:r Befallningzman Wälbetrodde Wilhelm Pihl anhölt och begiärte, det honom och des omyndige Barn för alt dödeliget fall i Landzens protocoll insereras måtte, att och ehuruwähl, Häradzhöfdingen och undertecknadh allaredan 1701 d: 14 Decemb:, oppå Häradz Rättens wägnar Communicerat och öfwerskickat dess Swåger och Bårgmestaren i Nystadh Wählachtadt Joseph Faberman, arfz Instrumentet, huru som Befallningzman Pihl skall hafwa afwittrat sine barn, medh den förre hustrun och Bårgmästarens Sahl: Syster, Alldenstundh Befallningzman tänckt sig då för tijden träda i Nytt gifte, som nu mehra fullbordat är); KA mf. ES 3239 (Åland 13) Saltvikin ylim. käräjät 23.–25.8.1706 s. 750 (angående handell om Toböhle hemmanet); KA mf. ES 3239 (Åland 14) Saltvikin käräjät 14.–16.1.1707 s. 98; KA mf. ES 3240 (Åland 14) Saltvikin käräjät 25.–26.8.1708 s. 388; KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 4.8.1683 (Inspectorens på Salmis Wälbet:de Nils Mallenij (katso 3473) Skrifware Wilhelm Pijhl, angaf för rätta huru såsom Arrendatoren på Sårola Gustaf Erichsson (katso 3654) honom förleden Julij månadh då H:r Lagman Gref Stenbock hoos Borgmestaren war, och han Willam ifrån Kyrckian kommit och ährnat gå till Borgmestaren, öf:rfallit honom medh hugg och slagh); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 30.3.1685 (Ammiralitetz Befal: Willam Pijhl). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 319 (LXIII). — B. Godenhielm, Kronofogden Wilhelm Pihl. Genos 48 (1977) s. 55; H. Skogsjö, Släkten Pihl i Finland. Släktforskarnas årsbok 2003 s. 336.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Vilhelm Pihl. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4758>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.