Helsingin yliopisto

Tiedot

7.8.1690 Karl Nyander Carolus Arvidi, Smolandus 3693. Vht: ratsumies Järstorpin pitäjässä, viimein nimismies Tvetan kihlakunnassa Arvid Olofsson ja N.N. Jönköpingin koulun oppilas. Växjön lukion oppilas 1685 – 1690 (Upsalam). Ylioppilas Turussa 7.8.1690 Nyander Car. Smol _ 188. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1690] d. 7 Aug: Carolus Nyander. Ylioppilas Tartossa 27.6.1695. Vihitty papiksi 20.10.1699. — Hällebergan komministeri 1700. † Hällebergassa 13.1.1732.

Pso: 1:o Maria Olofsdotter Hoffman († ennen 1722); 2:o Annika Pettersdotter Aurelius (jäi leskeksi).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 140b; HYK ms., Smål. osak. matr. #338; KA mf. ES 1799 (gg 11) Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 17.–23.3.1692 f. 77v (Arendatorskan Wälb: Fruu Sigredh Brandskiöldh i Mustela ... hennes uthskickade och barns præceptor Carl Nyander); KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 18.4.1703 s. 45 (Sahl: Erich Stens (katso 1222) Enka hustru Anna Arfwedz dåtter Nyander); KA mf. ES 1265 (g 111) Helsingin KämnO 24.4.1702 s. 83 (Då Inkom Hustru Maria Fransman, beswärandes öfwer sin Morsyster Hustru Anna Nyandra som låckat henne A:o 1698 något lite för än det blef lyst för henne medh hennes första man Sahl: Sigfredh Sigfredson Snickare, att hon skolle bemälte sin fästmans förra hustrus kläder som hon Maria om händer hafwer, taga och gifwa till Morsystren Nyandra i förwar ...); KA mf. ES 1265 (g 113) Helsingin KämnO 20.9.1704 s. 130 (Sahl: Erich Steens Effterlefwerska Madam Anna Arfwedz dotter Nyandra såsom kärandhe effter uthfärdat Citation på Rätta Comparations Termin instältte sigh för Rätta, att uthsökia af dygdesamma Matronan Elssa Steen (katso 3182) ell:r dess arfwinge Borgaren Magnus Crantz sin Sahl: K: Mans Broders Niels Steens tillfallandhe arfwåde af Lårentz Stöckens Stärbhuus som förnämbdhe Mathrona Elssa Steen till sig tagit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 248 (LI); Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 18, 22; P. Wilstadius, Studerande smålänningar vid svenska akademien i Dorpat-Pernau 1632–1710 I–III. Natio Smolandica XVIII–XX (1955–57) #151; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1353; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #338. — G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne IV (1930) s. 274.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Nyander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3693>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.