Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1658 Nils Stenaeus, myöhemmin Steen Nicolaus Erici, Nylandus 1222. Ilmeisesti kotoisin Helsingistä, isäpuoli mestari Petter Bengtsson asui sittemmin Tukholmassa (1671). Ylioppilas Turussa kl. 1658 Stenæus Nic. Erici Nyl _ 58. — Kauppias Helsingissä 1661. Raatimies 1669. ‡ Helsingissä 5.1675.

Pso: 1662 Brita Eriksdotter tämän 2. avioliitossa († 1673).

Poikapuoli: Helsingin ent. pormestari Petter Orlander 1292 (yo 1658/59).

Veljenpoika: matematiikan professori, FM Magnus Steen 2499 (yo 1676, † 1697).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 182b; KA mf. ES 1616 (z 181) Turun KämnO 16.1.1661 s. 3 (Opsynsmannen Anderss Ruotz framhadhe Henrich Zachariæsson Gråå fron Tenala Sochn och Kesubööle, huilcken bekendhe sijn Fahr [Tenholan kappalainen Zacharias Henrici Gråå] /: den ähn nu är i lijfwet :/ A:o 1657 hafua kiöpt 1 T:na Salt för 16 D:r Kopp: M:t af Erich i Bilbööle fron Kimitto Sochn, huilcka Penningar nu i Åhr betalt, som be:te Henrichz Bröders Præceptor Studenten Nicolaus Erici här i Rätten intygadhe); KA mf. ES 1721 (bb 9) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 6.–8.3.1673 s. 12 (wälb: H:r Georgh Schiltz Fullmehtige Rådman wäll:tt Niels Steen); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 26.11.1659 (Dito anklagade Hendrich Sigfredhsson Månss Steen at han medh sin Broder och 2 sine Swågrar hafwer öffwerfallit honom på gathan medh hugg och slagh); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 5.9.1660 (Dito före kom Nielss Steen och kärde till Simon Johansson om 5 tunnor Spanmåhl ... hans broder Måns Steen), Helsingin RO 20.2.1661 (Då förehades Niels Steen och tillspordes om han ähr i någor mans tienst? Där till han sade neij. Frågades honom wijdare, om han någorstädes haffuer giordt sin Borgare Eedh? Dhet han och nekade. Frågades honom wijdare, hwarföre han då handlar och drifuer Landzköp, effter han hwarken är någons mans tienare eller någon borgare i någor stadh? Där till han swarade, at han förmenar sig icke så hårdt haffua försedt sig, i dhet han haffuer köpt några tunnor Spannemåhl af sin Swåger och Kyrkioheerden (katso 1292), eller och att han handlade på een frij marknat widh Taffuastehuus. Fördes honom till gemöthe, at han och hade handlat medh een höffuinge bonde och köpt aff honom twå tunnor Erter. Detta tillstodh han, men sade sig widh Tafwasthuus giordt köp medh Bonden och giffuit honom Swärd för Erterne. Sent: Alldenstundh Niels Erichzson Steen sielff säger sig icke wara någon borgare j någon Stadh, eij heller någon borgares tienare, och lijkwist befinnes drifuett olaga handell så wäl på landet som i Stadhen; Fördenskuldh är han fällter till 40 m:r för olaga handell effter 15 Cap: i Köpm: B: och dhe 7 Tunnor miöhl som han hafuer uphandlat af Landtmannen skola wara förbrutne under Stadhen effter 23 Cap: i Köpm: B: och war här medh alfuarligen åthwardnader at han icke wijdare inlåter sigh medh någon handell, förr ähn han haffuer wunnit Buurskap och blifuit Borgare i någon Stadh, widh dhet straff som Lagh och Kongl: Ordinantier där om förmå), Helsingin RO 25.2.1661 (Niels Steen aflade sin Borgare Eedh och woro hans borgenss män Hans Jabel och Måns Steen at han i 6 åhrs tijdh skall bliffwa här qwarr och uppehålla allan Stadhzens rätt), Helsingin RO 20.5.1661 (Niels Steen sade sig haffua betalt till Byfogden Gabriel Abrahamson sina böther 69 D:r Kop:r m:t hwilket han begärade at annoteras måtte och till Stadztienaren 16 D:r är 85 D:r), Helsingin RO 25.11.1661 (Niels Steen på Kyrkioheerdens Enkias wägnar, katso 1292), Helsingin RO 26.4.1662, Helsingin RO 22.11.1662 (ConRector scholæ M:r Johannes Gråå 211 begäradhe at emellan hans hustru och förra Kyrkioherdens Enkia nu mehra Niels Steens hustru måtte dhen anstalt giöras medh sittiandet i Kyrkiobänken, at ...), Helsingin RO 7.1.1663 (katso 211), Helsingin RO 14.3.1663 (Dito påmindtes wälb: Maijor Arffwedh Guldener, at han skulle instella sin tienare Michel Oluffsson, som hoos Niels Steen på Bröllopet hadhe borttagit ett Sölf:r Stoop), Helsingin RO 18.5.1663, Helsingin RO 28.9.1663 (Uplystes 1 gången twå små Silf:rkannor, 3 Sölf:rstopar, 3 Sölf:r skeder och een Guldhskedh som till Wijnskencken Thomas Holtzingh war pantsatt för 230 D:r 18 ö: K:m:t aff Niels Steen), Helsingin RO 28.11.1663 (katso 1292), Helsingin RO 28.11.1663 (Niels Steen inladhe sin klagolibell emoth Rådhm: Erich Clemetson (katso 2036), angående någre olofflige förwijtelsser, som han honom här för Rätta skulle förkastat haffua, i dhet han sadhe, sig ingen ärlig karl skola öffuertyga, at han aff hollendaren hadhe köpt een t:a Salt för 8 D:r Såsom och att han hadhe giffuit sig tillnampn och kallat Greffue Niels beropandes sig till wittne på Tullneren såsom och sin Broder Måns Steen och Besäkarne Hindrich Thomasson och Axell Matson), Helsingin RO 14.12.1663 (katso 1292), Helsingin RO 14.12.1663 (Rådhm:n Erich Clemetson förklarade sigh emoth Niels Steen); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 6.3.1665, Helsingin RO 29.1.1666, Helsingin RO 14.1.1667 (Då företrädde Kiembneren wäl:t Måns Ersson Steen, och begärade at Henricus Punerus 998 /: som nu är staddh på sin ressa till Wijborgh :/ motte för sitt afressande redeligen afhöras, om han A:o 1664 om sommaren, då han war uthskickat af honom till at upkräfwa hans giäldh på landet, hade fott af honom några penningar eller något godz till at uphandla någon tiera eller godz medh, som Borgå Magistraten honom hafwer beskylt före); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 29.1.1668 (Förordnades Nils Steen till Stadz Fändrich), Helsingin RO 2.9.1668, Helsingin RO 14.9.1668, Helsingin RO 6.2.1669 (Handelsman Niels Steen inlade sin klago libell emoot Organisten Erich Bruse (katso 3892) angående dhe missfirmelige ordh, som han på Erich Clemetssons källare hafwer låtit falla emoot honom, kallandes honom för Grefwe åtskillige gånger, begärandes honom för sådan högh tituls missbruk sampt för wanheeder, och för detta lagt wijtte måtte lagl: i hwar saak om sigh plichta), Helsingin RO 28.4.1669, Helsingin RO 10.5.1669, Helsingin RO 17.5.1669, Helsingin RO 11.4.1670, Helsingin RO 18.4.1670, Helsingin RO 3.5.1671 (Rådhmannen wäl:t Måens Steen protesterade på sin Stiuf Faders Mäster Petter Bengtssons wägnar i Stockholm emoot Rådhmannens wäl:t Erich Clemetssons (katso 2036) Son Johan Erichsson angående dhet partie miöl och Rågh som han Johan effter sin Faders bekombne order dijt öfwer skeppa skulle, Rådhmannens Stiuffader til godo), Helsingin RO 8.5.1671, Helsingin RO 10.5.1671, Helsingin RO 8.6.1672 (katso 2375); KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 3.3.1674 (begierade Borgmästaren Orlander 1292 en Citation till sin Styffader Niels Steen å samptelige hans medh Erfwingars wägnar), Helsingin RO 4.3.1674, Helsingin RO 7.3.1674 (Rådhmannen Niels Steen igenom sin Fullmechtige Ericum Salomontanum 1689), Helsingin RO 11.3.1674, Helsingin RO 14.3.1674, Helsingin RO 30.3.1674, Helsingin RO 1.4.1674, Helsingin RO 4.4.1674, Helsingin RO 2.5.1674, Helsingin RO 16.9.1674 (Rådhm: Niels Steen begiärte wärderingzmän som skulle wärdera hans egendoom); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 20.3.1675 (Rådhm: Niels Steen förmälte sigh wara sinnadt at Skicka sitt Skutfollck öf:r till Ståckholm begiärandes få ressepas, huilket rätten bewilliadhe), Helsingin RO 5.5.1675 (Rådhm: Måens Steen haf:r laga förhindher för sin Sahl: B:s begrafning), Helsingin RO 10.5.1675 (Rådhm: Måens Steen anhöllte, at Rätten wille förordna dem som skula effter hans Sahl: Brodher Rådhm: Niels Steen, Inventera, den qwarlåtne ägendoom, och blef uthwallt Rådhm: Erick Clemetsson och Hans Jabell medh Stadz Syndico detta ährendet at förrätta), Helsingin RO 10.5.1675 (Sammaledes blif:r och Rådhm: Måens Steen (katso 2499), effter sin Sahl: Broders i hans Lijfztijdh giorde förordningh, förmyndare för hans Son, tillijcka medh Cämneren Claes Hindrichsson), Helsingin RO 12.5.1675, Helsingin RO 14.6.1675 (Orlander), Helsingin RO 21.7.1675, Helsingin RO 9.9.1678; KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 14.6.1680 (Rådhman Hendrich Hendrichsson, som effter samptl:e Nilss Steens arfwingars bewilningh för sijn giäldh effter werderingen Gården behåller, och det öfrige utgifwer läth nu första gången oplysa Gården), Helsingin RO 20.9.1680 (Upbiudes tridie gången Sahl:gh Nils Steens Gårdh som Rådhm:n welacht:t Hindrich Hindrichsson till giäldz afbettahlningh updragen ähr, och ehuruwähl Rådhm:n Johan Cratz och Erich Nihlsson Steen som arfwingar ähro hafwa effterlåtit Rådhm:n Hindrich Hindrichsson behålla Gården för det wärde, som den wedh inventeringen, blef upfördh, doch skall dhe andra arfwingarne i lijka måtto tillsäijas att bem:te gårdh ähr 3 Måndagar upbuden), Helsingin RO 6.10.1680, Helsingin RO 6.10.1680 (Uplästes Borgmestarens Petter Orlanders och hans Broders Eliæ Orlanders inlade protest hoos hans N:de Höghwelborne H:r Landzhöffdingen, angående den gården som Rådhm: Hindrich Hindrichsson ähr anslagit utj giäldz afbetalningh, af framledne Rådhm: Sahl: Nils Steens qwarlåtenskap; förmenandes att såssom b:de Gårdh ähr upbygdh af Sahl: Kyrckioheerden H:r Jören Orlander (katso 1292), att den derföre icke må anwendas till Sahl:gh Steens gieldz afbetalningh, ehuruwähl Steen war gifft medh bem:te Kyrckieheerdens Änckia, Petters och Eliæ Moder), Helsingin RO 25.9.1682 (Upbödz första gångon den gården H:r Joseph Auricola 2498 af sijna Swågrar weedh arf skifftet sigh till handlat för 1200 D: Kop:r m:t); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 16.1.1685 (Erich Steen som borgerskapet begiärte till Torg Fougde blef tillsagdt och förmant, att han noga gifwer acht uppå sitt Embete); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 30.5.1691 s. 144 (3.10. samma deras Kööp är med H:r Kyrckioherdens (katso 2498) Swågars Rect: H: Mag: Georg Kijhls och Handelsm:ns Petter Steens underskrifft bestyrckt ...); KA mf. ES 1241 (g 17) Helsingin RO 11.4.1692 s. 20 (Emedan handelsm:n Petter Sundh sigh beklagar att des Swermoder h:o Margeta Hendersd:r hwilken han een Post peningar skall hafwa förstreckt, skall wela sellia sin Siööboda till Borgaren Sigf: Madtsson; ty begierade han, hon motte förbiudas samma Boda till någon annan än sigh som henne med Peningar bijsprungit, försellia, men som man intet weth huru richtig des fordran är; Ty blif:r detta i genom Stadz Fougden h:o Margeta Communicerat, att der öfwer medh sin förklaring inkomma); KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 18.4.1703 s. 45 (Sahl: Erich Stens Enka hustru Anna Arfwedz dåtter Nyander, vertaa 3693), Helsingin RO 29.4.1703 s. 79 (Såssom framledne upsyningzman Erich Steen häfftar för en Anseenlig Rest till Kongl: Maij:t och Cronan, sampt Staden); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 20.3.1661 (Då förekom Nills Steen och beswärade sigh öf:r Gabriell Brochen, som skulle han förleden Söndagz affton Schanderat honom och kallat honom för skielm och Tiuff af orsaak at han förleden fredagz skulle hafwa aff handlat honom een häst den han nu säger wara siuk och hafwa ormen), Helsingin KämnO 27.3.1661, Helsingin KämnO 22.5.1661, Helsingin KämnO 18.5.1669; KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 28.3.1663 (Befallningsmannen Erich Wilbrand upsteg och anbrachte för Rätta, huru som Nils Steen j Hellsingfors är nu twänne reesor hijt Citerat, at swara effter H:r Landzhöfdingens befallning till det öfuerwåldh han hafuer för en tijd sedhan emoot Befallningzmannens förbudh så och Magistratens föröfuat ... Effter Befallningsmansens åtalan instälte sig Henricus Bartoldj 1685 med sin fullmacht), Porvoon RO 27.4.1663. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 75 (XVIII), 482 (Tillägg och rättelser. XVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 18 (XVIII). — E. Ehrström, Helsingfors stads historia från 1640 till stora ofreden. SSLS 15 (1890) s. 142; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 198; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 74 (2003) s. 174 (TKO 16.1.1661: "Kemiön Bilbölen Erikin poika, ylioppilas Nicolaus Erici oli Tenholan Henrik Zakariaksenpoika Gråån veljien kotiopettaja." Alkuperäisessä pöytäkirjan tekstissä (z 181) ei kuitenkaan mainita mitään sukulaisuutta Billbölen Erikin ja todistajan ominaisuudessa esiintyvän ylioppilaan välillä).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Steen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1222>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.