Helsingin yliopisto

Tiedot

(1684) Georg Kihl Georgius Gabrielis, Tavastensis 3182. Vht: Jämsän Kaipolan ratsutilan omistaja, vouti Gabriel Jöransson Kijhl († ~1693) ja Anna Samuelsdotter Svanstrupe. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 30.10.1684. Respondentti 1685 (Marklin), pr. Anders Wanochius 2021. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1685 – sl. 1687. Respondentti 4.6.1687, pr. Petter Laurbecchius 914. Respondentti 25.5.1688 pro gradu, pr. Petter Laurbecchius 914. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1688 – sl. 1688. FM 26.7.1688. — Helsingin triviaalikoulun rehtori 1688. Jämsän kirkkoherra 1697. Rovasti (1698). † Jämsässä luult. syksyllä 1701.

Pso: 1690 Elsa Steen tämän 3. avioliitossa († 1725).

Veli: apulaispappi Samuel Kihl 2723 (yo (1679)).

Tyttärenpoika: Nilsiän kappalainen Johan Palander 7191 (yo 1746, † 1791).

Lanko: matematiikan professori, FM Magnus Steen 2499 (yo 1676, † 1697).

Viittauksia: HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (3 kpl); KA valtakunnanregistratuura 17.8.1688 f. 510 (Till Biskopen och Consistorium Fullmacht på Rectoratet wid Scholan i Hellsinge Forss, för Mag. Georg Kijhl ... Såsom Rectoratet wid Scholan i Hellsingfors ähr förmedelst Magist. Andreas Ignatij 1904 befordran och werkel. anträde till Kyrkioherde Embetet ledigt wordet), 10.4.1695 f. 160 (Til Landshöfdingen Carl Bonde Swar, angående Witickala Rusthåld ... Wij see utur Eder Underdånige berättelse daterad d. 9:de Martii sidstleden huruledes det egenteligen förewetter med Säterijet Wittickala i Jömsse Sockn, ock öfwer Sexmåcki Häradt beläget, hwilcket Rector Scholæ uti Helsingfors Mag. Georg Kijhl förmenar sig wara närmast att berusta; Men I detsamma för åtskilliga skiäl skull hafwen uplåtit Capitain von Kothen under Rusttiänst; Ock som Wij i anseende til de af Eder därwid anförde motiver finne skiäligit i Nåder at approbera ock gilla, hwad I uti detta fallet hafwen giordt ock förordnat; Så hafwen I at låta dem sådant weta, kunnandes Mag: Kijhl med intet fog giöra därpå någon prætension fram för von Kothen, hwilcket länder Eder til Nådigt Swar), 4.6.1697 f. 319 (Kyrkioherde Fullmakt för Georg Kijhl på Jämbsä Pastorat i Wijborgz Stifft ... medelst Christopher Florini 1032 dödelige frånfälle Jämbsä Pastorat uti Wijborgz Stifft är kommit att blifwa ledigt), 4.10.1697 f. 627 (Rectors fulmackt i Helsingfors för Pet. Nicander 2667 ... medelst Mag. Georg Kijhls befordran till kyrkioherde Embetet uti Jämse Pastorat, Rectoratet wed Skolan i Helsingfors är kommit at blifwaa ledigt), 3.4.1702 f. 106 (Kyrckioherdefullmackt för Mag. Gustaff Starck 3264 ... Jämsä Pastorat i Wiborgz Stift är wordet vacant medelst Mag. Georg Kijhls dödelige frånfälle); KA mf. ES 1887 (ll 13) Inkoon käräjät 14.–15.10.1696 s. 517 (Dhet anhölt fuller Rector Mag: Georg Kijhl tillijka med Mons:r Erich Steen ifrån Hellssingfors, å samptel: participanternes wegnar af een A:o 1695 in Majo förolyckat Skuta); KA mf. ES 1887 (ll 15) Espoon käräjät 3.–4.10.1698 s. 529 (Dhet Lätt Probsten och Kyrkioherden Ehrewördighe och högwällärde Mag: Georg Kijhl upwijsa een obligation af Sahl: Mons: Hans Mallenio 3472 uthgifwen d: 4. Dec:br 1695. å 30. D:r K:m:t som han blefwet skylldigh bem:te herr Probst); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Jämsän talvikäräjät 1706 f. 3v, 8, Jämsän käräjät 8.–10.10.1706 f. 218v–221 (Såssom ded wid wintter Tinget härstädes d: 30 etc: sidstl: Jan: blef resol:t i saken angående geld som Probstens Sahl: Mag:r Georg Kijhls Enckia dygdesamme Matronan Elsa Steen fordrade af dess Swägerska framl: Lentz:s Johan Kijhls Enckia hust:o Catarina Rewallia, ded bem:te begge twistande parters barns förmyndare skulle höras innan saken dohm falla kunde, blif:des då och Capellanen härstädes Wäll:de h:r Staffan Swahnstrupe 3927 constituerad till förmyndare för den senares barn efter som ingen tillförena wart lagl: tillförordnad; Altså infunno wählbem:te sig nu tillijka med bem:te Cappelan och å Probsten Kijhls omyndige dotters förmyndares Cronobefallningz:s Wählb:de Petter Forsteens wägnar, Opbördzmannen Wähl:t Elias Bergstadius. Nimismiehen leski Revallia on edellisillä käräjillä esittänyt edesmenneen rovasti Kijhlin Jämsän pappilassa 16.5.1701 päiväämän sovintokirjoituksen, jonka mukaan hän on sopinut perintökiistan veljensä Johan Kijhlin kanssa ja saanut maksusuorituksen sekä omasta perintöosuudestaan että veljenpoikansa lukiolainen Simon Kijhlin puolesta. Nyt rovastin perilliset pyrkivät usein eri perustein kyseenalaistamaan kirjoituksen aitouden ja todistamaan että nimismies jäi 500 kuparitaalaria velkaa, mm. väittäen ettei se ole rovastin käsialalla kirjoitettu. Vastapuoli esittää todisteena dhe afledne bröders Swåger och Systermans Probstens i Säxmäkie S:n Ehrewördig och högwäll:de Mag:r Eliæ Woiwalenii 1802 Attest af d: 20 nästförwekne Martii, hwaruthinnan han betygar den hoos sig opwijste liqvidation skriften af d: 16 Maji 1701, emellan Sahl: Probst: Mag:r Georg Kijhl, dess broder Munsterskrif:n Johan Kijhl och dess broderss:n Gymnasisten Simon Kijhl, angående deras arf och annat particulairt dem emellan, wahra Sahl: Probsten Kijhls egen hand och med dess egen penna författat, förmälandes Wählbem:te Probst i samme Attest hans styf wahra sig som waret dess præceptor och af hwilcken han lärdt både skrif:a och annat, bäst bekant. Käräjäoikeus tuomitsee jutun nimismiehen lesken hyväksi. Rovastin leski aikoo valittaa tuomiosta laamanninoikeuteen), 221 (angående Prästegårdens wahnbruk sampt brist i Inventario, katso 1032); KA mf. ES 1723 (bb 13) Lammin käräjät 22.–23.1.1691 s. 14 (katso 4187); KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 15.3.1690 (h:o Elssa Steen (katso 4746) ..., 19.3. Elssa Steens fullmechtige brodren Erich Steen); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 30.5.1691 s. 144 (3.10. samma deras Kööp är med H:r Kyrckioherdens (katso 2498) Swågars Rect: H: Mag: Georg Kijhls och Handelsm:ns Petter Steens underskrifft bestyrckt ...), Helsingin RO 5.12.1691 s. 210 (Erich Steen ... uppå sin Swågers Mag: Kijhls wägnar); KA mf. ES 1241 (g 17) Helsingin RO 16.4.1692 s. 25 (Det leth dygdesamma h:o Elssa Steen, igenom des her lefwererade inlagor föredraga, att endoch Musicanten Mons: Hind: Funck (katso 3220) något för den arfz fördeelningen som A:o 1687 d: 28 Maij skedde effter hennes förra Sahl: man handelsmannen Petter Holtgrefwe, sielf söchte att få sigh af henne till handen een gieldz book, hwar uthaf och Funck någon dehl förmedelst des hustrus arf som war Sal: Holtgrefwens d:r, medh des förra hustru, tillkom ...), Helsingin RO 27.4.1692 s. 84; KA mf. ES 1241 (g 19) Helsingin RO 4.6.1694 s. 41; KA mf. ES 1241 (g 21) Helsingin RO 15.1.1696 s. 18; KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 11.1.1697 s. 13 (Alldenstundh Rectoren Erewördige och höglär: Mag: H: Georg Kijhl, den der alt sedan A:o 1688 och således nu meera på Nijånde Åhret, har widh Triviall Scholan hersammastedes effter Kongl: Maij:tz Allernådigste Fullmacht upwachtat och förestådt Rectoratet, för oss och wår sittiande Rätt giordt ansöckning om ett Laga wittnesbördh om des förhållande under samma tijdh; Altsså haf: wij Sanningen till styrckia, honom det eij förwegra kunnat, uthan blif: dy här medh Sanferdel:n betygat, at som Gudh förländt merb:de H: Rector gode gåf:r så i predikande som i sin öfriga Lärdom; Så har han och effter det Ven: Consistorij i Wijborgh gåttfinnande A:o 1695 fördt Præsidium widh Prestemötet dersammastedes, hwarest han förskaffat om sigh det beröm och låf ord som allom är kunnigt och bäst kan af merb:te Consistorio intygas, Sammal: har han och icke allenast under den tijden han här Rectoratet förestådt, giordt sin högsta och möjeligaste flijt, medh Ungdomens informerande, uthan och igenom Een särdeles flijt och Omsårgh låtit här een Ny Schola upbyggia och förfärdiga uthj dhen gambla och förfallnas stelle; Des utan har han i sitt gemeene lefwerna warit een Nychter Man så och dhe Högra medh dhe Nedrigare effter hwar och eens ståndh och werde medh tienst och tacksamb- sampt redeligheet bemöt, hwilcket alt till meera wisså medh Stadzens Sigill bekrefftes); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 7.2.1698 s. 13 (... jäfwet emot Probsten och Kyrckioherden höglärde Mag: H:r Georg Kijhl, såssom Förmyndare för bem:te [Rådman och Ciembners præsides] Hans Burgmans Stiufbarn, andragit; Så emedan dett befinnes att Rådman Gabriel Hendersson är icke allenast merbem:te Förmyndares H:r Mag: Kijhls hust:s morbroder, utan och pupillernas faders morbroder, Altsså kan icke Rådmannen samma Saak handtera, uthan haf:a dhe om een opartisk domare hoos högwälborne H:r Öfwerstel: och V: Landzhöfdingen i ödmiuckhet att ansökia, Och emedan H:r Mag: Kijhl med framl: Professoren H:r Mag: Sten 2499 är den samma som sigh effter Lag och Förmyndare ordningen antagit Förmynderskapet för Hans Burgmans Stiufbarn, som ähro sahl: handelsman Petter Steens Barn, dy kan honom ingen förwägra Actionen), Helsingin RO 5.3.1698 s. 48, Helsingin RO 2.4.1698 s. 51, Helsingin RO 3.6.1698 s. 59, Helsingin RO 14.5.1698 s. 111 (Probsten och Kyrckioherden höglerde Magister H:r Georg Kijhl föredrog dett framledna handelsmannens Arfwedh Bergmans E:ia h:o Kirstin Gynterfors som i desse dagar genom döden afledh, honom wedh sitt yttersta, utj Rådman Gabriell Hinderssons närwahro, anmodat att antaga sig Förmynderskapet och Curatoriet för dess 2:ne omyndige Söner som hon afladt medh sin förra man, fordom handelsmannen Hindrich Hindersson ... doch som han innan kortt måste förfoga sig här ifrån till dess pastorat, så har han lijkwähl, så lenge han här kan fördröja, gerna wehlat hennes yttersta willja fullgöra), Helsingin RO 21.5.1698 s. 118, 127, Helsingin RO 25.6.1698 s. 171, Helsingin ylim. RO 29.7.1698 s. 190; KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 11.1.1699 s. 4, Helsingin RO 15.3.1699 s. 93, Helsingin RO 11.1.1699 s. 111, Helsingin RO 20.2.1699 s. 122 (Emedan Rådmannen Welh: Gabriell Hindersson nu anhölt dett Probsten och Kyrckioherdenn höglärde Mag: H:r Georg Kijhl skulle påläggias och för sin afreesa till des pastorat Jembssä öfwer fölljande puncter förklara ...), Helsingin RO 20.3.1699 s. 128 (dygdesamma Matrona hust:o Elssa Steen ... des Sonn Magnus Crantz, vertaa 7114); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 3.9.1700 s. 156; KA mf. ES 1242 (g 29) Helsingin RO 21.5.1706 s. 101 (Emedan Sahl: Rådman Hans Burgman är nyligen igenom döden afgången, och dess Enkia sitter med 2:ne kullor Barn, warandes och förre Mans Sahl: Petter Steens Barns förmyndare Professorn Magnus Steen 4187 och Kyrckioherden H:r Georg Kijhl bägge igenom döden afgångne, hwarföre Bårgmestare och råd funnit nödigt förordna andre Förmyndare Nembl: Capplan Magist: Magnus Auricola 2499, för Sahl: Petter Steens Barn, och handellsman Petter Burgman för sin Broder Sahl: Hans Burgmans barn, som effter förmyndare ordningen böra taga i acht hwadh dem i sådant måhl åligger); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 6.9.1669 (Petter Gertsson Håltgreffwe); KA mf. ES 1264 (g 107) Helsingin KämnO 13.2.1698 s. 17 (Förmyndare), Helsingin KämnO 31.5.1698 s. 137; KA mf. ES 1265 (g 113) Helsingin KämnO 20.9.1704 s. 130 (katso 3693); KA mf. ES 1265 (g 115) Helsingin KämnO 26.4.1706 f. 59v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 199 (XLIII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 462, 471, 483, 486; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 66, 67, 91, 157, 180, 265, 317, 318, 320 (9.5.1688, recommendation till Consistorium Wiburgense), 396, 429; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 209 (17.8.1688, Fullmakt att vara Skolrektor i Helsingfors). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 76 V#4228 (XII); J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 294 (Georgius Georgii Kihl); M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 241; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 312; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #112D, 115D, 992G, 2195R, 2197R, 2617D, 3641G, 4053G, 4228R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 136; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #986, 1747H (vih. 29.6.1690), 2182, 2183, 2287R, 2339R, 3462H (vih. 29.6.1690), 4336R.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Georg Kihl. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3182>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Kijhl, Georg. – Tavastus. Son af gårdsfogden Gabr. Kijhl. Informator hos grufförvaltaren i Nyland P. Thorvöste. Stipendiat 1685–88. Respondens 1684 u. Wanochius, 4.6.1687 och pro gradu 25.5.1688 u. Laurbecchius. Magister 26.7.1688. I prot. 27.4.1688 rekom. hos k:m i Viborg till rektor vid Helsingfors skola. Fick denna plats s. å. Höll i skolan en parent. öfver kon. Karl XI, 25.11.1697. Kh i Jämsä 1698. Död 1702?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 199.