Helsingin yliopisto

Tiedot

1690/91 Johan Collinus Johannes Johannis, Satacundensis 3727. Kastettu Tyrväällä 11.7.1673. Vht: luutnantti Johan Collinus, myöh. Collin 1671 (yo 1663/64) ja Katarina Pacchalenius. Ylioppilas Turussa 1690/91 [Collinus] Johannes [_ 190]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1690/91] Johannes Collinus. | Sacellanus in Etzäri. | nunc in Rovesi | iam v. Pastor ibidem A:o 1737 constitutus; | obiit Pastor ordin. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 31.5.1701. — Apulaispappi Karkussa 1701. Ähtärin kappalainen 1702. Ruoveden vt. kirkkoherra isonvihan aikana 1716–22. Ruoveden pitäjänapulainen 1723. Virtain kappalainen s.v. Ruoveden kirkkoherra 1736. † Ruovedellä 19.4.1745.

Pso: 1:o ~1696 Sofia Katarina Wialenius († 1733); 2:o (jo 1735) Margareta Rönnblad († 1765).

Appi: Virtain kappalainen Bertil Rönnblad 4591 (yo 1701, † 1723).

Poika: Ähtärin kappalainen Daniel Collinus 5382 (yo 1723).

Poika: Kuortaneen kappalainen Gabriel Collin 5868 (yo 1731, † 1778).

Poika: Lohjan kirkkoherra, FM Anders Collin 7774 (yo 1754, † 1814).

Poika: ylioppilas Robert Collin 7849 (yo 1755, † 1758).

Poika: Helsingin kirkkoherra, FM Fredrik Collin 8152 (yo 1759, † 1816).

Poika: perniöläinen pehtori Karl Collin U1284.

Lanko: Gustaf Wialenius 2138 (yo (1671)).

Vävy: Laihian kappalainen Israel Reinius U658 († 1771).

Vertaa: ylioppilas Petter Collinus 3726 (yo 1690/91, † 1693).

Kaima: Johan Collinus 3911 (yo 1692/93).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 43a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #345; KA mf. ES 1969 (nn 12) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 10.–12.10.1695 f. 412v (Michel Mattson j Machnala ... ähr stämbder att swara Dn: Johannem Collinum om 10 T:r Rågh); KA mf. ES 1970 (nn 14) Karkun ja Mouhijärven käräjät 10.–11.5.1697 f. 185v (Studenten Johan Collin angaf Ryttaren Anders Simonsson ifrån Pohiala och Sålldaten Erich Bertillsson i Kaosmäki, hwilka aff honom stulit 1 Koo), 188, Karkun ja Mouhijärven käräjät 6.–8.10.1697 f. 437; KA mf. ES 1970 (nn 16) Karkun ja Mouhijärven käräjät 8.–10.2.1699 f. 59 (Hinrich Kintus hem:n i Lammentaka by ... hwilket Cronones Befallningzman Wälbet:de Jacob Callia d: 15 Maiji 1698 D:no Johanni Collin Oplåtit till någon frijheetz förskaffande af Öde att optaga och bruka, katso 5274), Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–21.10.1699 f. 272v, 278, 282v, 284v (Studiosus D:nus Johannes Collinus inlade hans Nådes högwälborne H:r Landzhöfdingens honom d: 17 Nästförweckne Julii meddelte Resolution, dess medelst han immitteres uthi Pafwis hem:n i Heinos by, hwilket Anders Sigfredsson för detta åbodt, och 1697 medelst sitt och sitt Folckz dödzfall Öde lembnat); KA mf. ES 1966 (nn 8) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–24.1.1698 s. 496, Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–23.6.1699 s. 908, Karkun ja Mouhijärven käräjät 15.–16.2.1700 s. 1236, 1238, Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–10.7.1700 s. 1457; KA mf. ES 1967 (nn 8) Karkun ja Mouhijärven käräjät 8.–9.10.1700 s. 1531; KA mf. ES 1972 (nn 20) Ruoveden ja Keuruun käräjät 10.–11.9.1703 f. 339v (ett extract af Etzäri Kyrckiobook under nu warande Cappellanens dersammastädes Wällärde H:r Johan Collini namn); KA mf. ES 1972 (nn 21) Ruoveden ja Keuruun käräjät 24.–25.5.1704 f. 307v; KA mf. ES 1974 (nn 25) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–22.9.1706 s. 1122; KA mf. ES 1975 (nn 26) Kangasalan käräjät 12.–13.3.1707 s. 473 (Cappellanens i Ruowesi Johan Collini Hustru dygdesamma Sophia Wialenia kärde till Länsmannens Johan Bogas Hustru Maria Tyrwenia, medelst inlefwererad Räckning om 153 D:r 6 ö: K:r m:t för en Sijdentygz Mantohn), Ruoveden ja Keuruun käräjät 19.–20.3.1707 s. 572; KA mf. ES 1976 (nn 27) Ruoveden ja Keuruun käräjät 11.–12.3.1708 s. 212 (Cappellanen H:r Johan Collinus kärde till Jonas Josephsson Keckonen ifrån Haukaniemi om betahlning för Keckonens Sons informerande at Läsa och honom meddehlte kåst i 1 Åhr och 1 Månad, som skedt för 4 Åhr sedan, Men Keckonen honom eij ännu förnögt; Härtill swarade Jonas Josepsson Keckonen, att wähl des Son 1 Åhr warit under H:r Johans information, Men han det sig åtagit, utan någon betingad wedergiälning, effter som H:r Johan med hans hustru skall wara i frendskap skolandes des Son eij heller hoos H:r Johan synnerl:n Lärdt, hälst som han warit allenast 5 Åhr gammal, hwaremot H:r Johan påstod Gåssen hafwa Lärdt A: B: C: Boken sampt Cathechesen), Ruoveden ja Keuruun käräjät 7.–9.10.1708 s. 564, 571; KA mf. ES 1978 (nn 30) Ruoveden ja Keuruun käräjät 5.–6.9.1711 s. 523 (Cappellanen wid Ättzäri Cappell, Wällärde Johan Collin). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 245 (LI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 40 (LI); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #345; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 145 #262. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 278, 280, 281, 282; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1382D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Ruovesi; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 207, 207; H. Impola, Karkun Collinus-suvun alkuperä ja ensimmäiset polvet. Genos 66 (1995) s. 159.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 18.2.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Collinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3727>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.