Helsingin yliopisto

Tiedot

1716 Isak Astrenius, myöhemmin Astreen vanhempi 5274. * Karkussa 7.9.1691. Vht: Karkun Järventaan rusthollari, veronkantokirjuri Isak Eriksson ja Juliana Månsdotter Palm tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas paon aikana Tukholmassa 1716 Astrenius Isaac [_290]. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 9.9.1716 1716. d: 9 September. Isaacus Astrenius Carkuensis | Adjunctus Minist: in Ilmajoki | hinc sacellanus ibidem. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 11.12.1723. — Ilmajoen pitäjänapulainen 1723. Jalasjärven kappalainen 1730, Kurikan 1731. † Kurikassa 21.4.1755.

Pso: 1:o Susanna Reinius († 1747); 2:o 1748 Sofia Gammal († 1796).

Appi: Laihian kappalainen Matias Reinius 2769 (yo 1679, † 1723).

Appi: lääninviskaali Petter Gammal 4318 (yo 1698, † 1731).

Äidin aiempi aviomies: sotilaspappi Arvid Frisius 2022 (yo 1669, † ~1678).

Veli: Mouhijärven kappalainen Erik Astrenius 5275 (yo 1716, † 1760).

Poika: Kurikan kappalainen Isak Astreen 7280 (yo 1747, † 1794).

Poika: komissiomaanmittari Johan Astrén 7844 (yo 1755, † 1788).

Lanko: Lapin kappalainen Pehr Erchovius 3580 (yo 1689, † 1748).

Vertaa: Isak Hammarstierna 1975 (yo 1668).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 13a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #510; KA mf. ES 1964 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 5.–7.8.1682 s. 651 (Effter Mönsterskrif:s Isak Erichzsons begäran förordnades aff rätten Inspectoren Billovius 1610 tillijka med Nembdemännerne Michel Clemetson ifrån Mäkis och Jören Eskelsson ifrån Palwiala at werdera Järfwentaka hemman dess Stiufbarn tillhörigt); KA mf. ES 1965 (nn 6) Lempäälän käräjät 21.8.1683 s. 1162; KA mf. ES 1965 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 26.–30.1.1689 s. 945 (Regementzskrijfwaren Wälbet: Christopher Arendz tilltalte nu på sitt Ryttare Hemmans Kåskis wegnar Opbördzskrijfwaren Isaak Ersson i Jerfwentaka för den qwarn, som han hafwer när in wijdh Koskis); KA mf. ES 1967 (nn 10) Karkun ja Mouhijärven käräjät 29.7.–1.8.1693 f. 337 (Opbördzskrifwaren Isach Erson på sitt Rusthåldz wägnar j Järfwentaka, kärde till Thomas Jacobson Prichti, för det han huggit kaskelandh j des särskilte Bröstmarck när in wedh Tårisefwa Engh, som Järfwentaka tilhörer ... Isach Erson opwijste en Attest utan Dato, aff förr detta Åboen på Järfwentaka Sara Söfringzdotter boende i Tyrfwis Sochn och Kaukoila Byy utgifwen, hwilcken efter det wyrdiga Prästerskapetz Attest ifrån Tyrfwis skall wara en Ährligh hustru, att j hennes tijdh och då hon bodt på Järfwentaka skall en Bäck benembd Tårisewanoia wara hållen för en åtskildnat emellan Lammentaka och Järfwentaka Byiars Bröstmarck); KA mf. ES 1969 (nn 13) Karkun ja Mouhijärven käräjät 16.–17.7.1696 f. 286 (katso 2022); KA mf. ES 1970 (nn 15) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 20.–21.6.1698 f. 19v (Sochne Skrifwaren Isaak Erichsson); KA mf. ES 1970 (nn 16) Karkun ja Mouhijärven käräjät 8.–10.2.1699 f. 59 (Opbördz Skrifwaren Isaak Erichsson bewiste med Cammarerarens höghwehl:t Johan Kempes Extract af Åbo Läns Cawallerie indellningz Rulla, för Åhr 1698 d: 13 Decemb: Dat: Hinrich Kintus hem:n i Lammentaka by om 10 D:r 13 ö: 3/5: Sölf:r Myntz Räntta, wara honom till Järfwentaka Rusthåldh för Augment påfört, hwilket Cronones Befallningzman Wälbet:de Jacob Callia d: 15 Maiji 1698 D:no Johanni Collin 3727 Oplåtit till någon frijheetz förskaffande af Öde att optaga och bruka; Anhållandes fördenskuldh Isaak det kunde hans Stiufsson Johan Arfwedsson ber:de hemman fåå Optaga och Collin där ifrån transporteras), Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–21.10.1699 f. 282v; KA mf. ES 1966 (nn 8) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–23.6.1699 s. 908 (D:nus Johannes Collinus inlade een Rächning där medelst han af Opbördzskrifwaren Isaak Erichsson 143 D:r 30 ö: 8: Sölf:r Mynt för Kintu Ödes hemmans i Lammentaka by opbrukande och Reparation prætenderar, emedan Isachz Stiufson Johan Arfwedsson efter höghwälborne H:r Landzhöfdingens Vicariers Resolution af d: 24 Martii 1699 där till præferentzen wunnit; Isach Erichsson war nu intet tillstädes, uthan hans hustru inlade een werderingzskrift af Sveno Fontelio och twenne Nembdeman d: 2 sidstl: Maij Underskrefwen, hwilka wärderat efter Fiscalens Wälbet:de Engelbrecht Staares befallningh Collini nederlagde arbete till 33 D:r 12 ö: Kopp:r M:tt hwar medh Collin sade sigh icke kunna låta benöja, helst emedan wedh Wärderingen ingen på hans sijda warit), Karkun ja Mouhijärven käräjät 15.–16.2.1700 s. 1236, Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–10.7.1700 s. 1457; KA mf. ES 1967 (nn 8) Karkun ja Mouhijärven käräjät 8.–9.10.1700 s. 1531 (Hustru Juliana Månsdotter ifrån Jerfwentaka kärde till D:num Johannem Collin); KA mf. ES 1971 (nn 19) Loimaan käräjät 15.–16.7.1702 f. 284v (Länsman härsammastädes Henrich Henrichsson framträdde medh anförande, hurusåssom Upbördzskrif:n Isaac Erichsson för en tijdh sedan uthwärkat Fullmacht på Sochnskrifware Tiensten här i Sochnen, Seijandes att oansedt han Sochnskrifware Capp:r af hwart hem:n i denne Sochn Åhrl:n upbär, Så skall doch Sochn Folcket eij den ringaste nytta af honom hafwa ... anhållandes fördenskull, att någon annan Tienligare karl der till förordnas och Befullmächtigas kunde, hälst som Isaac Erichsson eij här efter heller bem:te Tienst förestå kan, efter han är ifrån denne Sochn 6 á 7 Mijhl och alt i Karku Sochn Boende), Karkun ja Mouhijärven käräjät 25.–27.10.1702 f. 421 (hans Stiuf Son bemälte Johan Arfwedsson nu mehra är kommen till sina Myndiga åhr; Altså anhölt han, det Mehrbem:te des Stiuf Son måtte sielf nu emothtaga ber:de sitt Börde Rusthåld ... Anhållandes Isaac Erichsson fördenskull om laga bewijs deröfwer, att han inför sittiande Rätt afsäger sig ifrån Järfwentaka Rusthåld och des Augmentz Bönder); KA mf. ES 1973 (nn 22) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 6.–7.3.1705 f. 187v (Upbördz- och Sochne Skrifwarens Isach Erichssons warande Dato oprättade Liqvidation); KA mf. ES 1974 (nn 25) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–23.5.1706 s. 706 (Upbördz- och Sochnskrifwaren Isach Erichsson ... Kinttu Hemman), Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 28.–30.5.1706 s. 812; KA mf. ES 1976 (nn 27) Karkun ja Mouhijärven käräjät 1.–3.2.1708 s. 104 (Dett förekom Sochn Skrifwaren Isack Erichsson och bewijste med een af des Stiuffdotter Juliana Frisia (katso 4685) den 18 Decembr: 1705 oprättad och underskrefwen Skrifft, att han sig af henne tillhandlat Börde Rättigheten till Jerfwentaka Rustningz hemman i Karcku S:n för 200 D:r K:m:t, hwarpå 167 D:r skola wara Lefwererade; Och som bem:te Börde hemman således är dess Aflinge, dy har han det till sin Måg Elias Samuelsson afstått, så att han Nästkommande wåhr har sig dess bruuk att Antaga, och effter Swärfadrens död fram för någondera af dhe andre Barnen till besittningen deraf wara närmast, och dem uthlösa hwilcken förening Sochneskrifwaren sade sig af wähl betänkt mode med sin hustrus samtycke ingått; Anhållandes Elias att een Inventering och wärdering kunde Anställas), 105 (Altså upbödz Skatträttigheten deraf nu första gången Isack Erichsson till säkerheet); KA mf. ES 1977 (nn 29) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–25.2.1710 s. 246 (2:a resan klanderlöst Opbudit), Karkun ja Mouhijärven käräjät 13.6.1710 s. 558 (Opbördzskrifwaren Isac Erichsson ifrån Järfwentaka, förde beswär emoth Bonden Simon Sigfredsson Aro (vertaa 7569), ifrån Österbottn och Illmola S:n, för det han sidstl:ne Martii Månad affört något Boskap sampt 2:ne hästar som Simon j förstone gifwit med sin Son Elias Simonsson och Kärandens Swärson, den Isach Erichsson tillsagt Järfwentaka Rusthåldh, efter hans dödh att besittia fram för dhe andra Barnen, Men Simon wid samma tillfälle äfwen tagit honom med sigh till Österbottn; låfwandes Erichsson, hwad den afförde Egendomen och hemmanetz förwärrande widkommer, der om utj en särdeles action, emoth sin Swär Son uthföra, och begiärte att Simon Sigfredsson, som icke allenast kallat honom till gammal Skiälm, Ruckatuppi, eller Ludenslijda, Riökäs, eller Giers, Swinetz Grijs, Päsänickj, eller Nils utj Ugnen, jämbwähl med en långh Stöör stött hans hustru Juljana Månsdotter emoth Mun, att derefter kommit Blod, det han på ett kläde, nu för Rätta opwijste, och dessutan j Pörttet kastat j kull både Bord och Waggan, för alt sådant behörigen måtte blifwa ansedder; Simon Sigfredsson swarade här till, att han förl:n Wintras, för andra sina ährenden, kommit till denne Orten, Och emedan Isach Erichsson, emoth des giorde tillsäijelse, depossiderat Sonen ifrån Wärdskapet wid Järfwentaka Rusthåldh, har han blifwit föranlåten taga Sonen jämpte den Ägendom han dith gifwit ... Nekandes högeligen till Slagzmåhlet, sampt att han ingalunda uthgutit dhe öfwerklagade Oqwädens Ordh ... Altfördy opsättes denne Saak till Nästa Ting, då parterne deras på beropade Wittnen böra inställa), 563 (blef efter Isach Erichsson Anmodan, Skatträttigheeten till bem:te Järfwentaka Rusthåldh, 3:die resan Opbuden, hwar emoth ingen klandrade), Karkun ja Mouhijärven käräjät 14.–15.10.1710 s. 1008, 1014 (Det träffade för Rätten, Isach Erichson ifrån Järfwentaka, med Simon Sigfredsson Aro ifrån Illmola S:n och Österbottns höfdinge döme ... en sådan Wänlig Förlijkning, att Aro afbadh hoos Isach Erichsson, hwad han j hastigheet utj Orden sig kunnat förbryta emoth honom, förklarandes sig med Erichsson intet annat, än det Ährl:t är, weta; der emoth och den senare, dess j förstone sökte Reconvention derutinnan, låter falla, betygandes all godh Wänskap å både sijdo, emoth hwar andra, det dhe med handsträckningh bekräftade ... frijwillige föreeningh: det Elias Simonsson allenast betalar den giäldh han giort). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 356 (LXXIV); A. R. Cederberg, Piispa Herman Witten vihkimien pappien luettelo 1719–1727. SSV 17 (1933) s. 248–258 #39; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #510. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 61, 62, 63; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Kurikka; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4285; A. Oja, Astrén-suvun alkuperä. Kotiseutu 1975 s. 176.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Astreen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5274>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.