Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1691 Karl Wallenius Carolus Josephi, Vesilaxensis 3747. * Akaassa 18.11.1673. Vht: Vesilahden kirkkoherra Josef Wallenius 660 (yo 1648, † 1707) ja hänen 2. puolisonsa Maria Stenius. Turun katedraalikoulun oppilas 12.11.1687 (in cl. rect. circ. infer., Carolus Josephi Wallenius) – 25.5.1691 (valed., Carolus Josephi). Ylioppilas Turussa kl. 1691 [Wallenius] Carol. _ 191. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 18.5.1694. — Vesilahden kirkkoherran (isänsä) apulainen 1694. Tottijärven kappalainen 1702, Vesilahden 1703. Vesilahden kirkkoherra 1707, pysyi virassa isonvihan yli ollen kuitenkin lyhytaikaisesti paossa. Lääninrovasti 1730. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1705, saarnaaja pappeinkokouksessa 1709 ja 1730. † Vesilahdella 26.5.1742.

Pso: 1:o 1696 Maria Johansdotter Hacks († 1736); 2:o 1737 Hebla Baeck tämän 2. avioliitossa († 1754).

Pson edell. aviomies: rykmentinpastori Erik Carenius 4602 (yo 1701, † 1729).

Poika: Tottijärven kappalainen Josef Wallenius 5374 (yo 1723, † 1759).

Poika: Pirkkalan kirkkoherra Jeremias Wallenius 6165 (yo 1735, † 1787).

Lanko: tilallinen Ikaalisissa Anders Hacks 3725 (yo 1690/91, † 1700).

Vävy: Lemun kirkkoherra Nils Weckman 5178 (yo 1712, † 1746).

Vävy: Kivennavan kirkkoherra Henrik Melartopaeus 5651 (yo 1729, † 1742).

Vävy: Koiviston kappalainen Karl Forsander 6279 (yo 1736, † 1767).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 204b; KA valtakunnanregistratuura 15.7.1707 f. 109 (Kyrkioherde fulmacht för Carl Wallenius på Wesilax Pastorat uti Biörneborgz lähn ... medelst Josephi Wallenii 660 dödelige frånfälle, Wesilax pastorat uti Biörneborgz Lähn är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Urjalan käräjät 26.–27.5.1699 f. 452v; KA mf. ES 1967 (nn 8) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 5.–6.11.1700 s. 1584 (Adiunctus Ministerij Wällärde H:r Carl Wallenius); KA mf. ES 1971 (nn 19) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 10.–21.3.1702 f. 126v (Förekom Coadjutoren Wällärde H:r Carl Wallenius, och inlade ett af honom uprättat Instrument, dess medelst han förmäler sig hafwa medh Grels Sigfredson Saxa /: som nu mehra för Såldat medh ordinarie Folcket blifwit uthfördh :/ d: 15 Aprilis 1698 uthj Wesilax Prästegårdh slutit köp om Caltzila Dragoune Rusthåldh, hwilcket Rusthåldh H:r Carl förmäler honom hafwa tillförende till Militiæ Auditeuren Sahl: Jacob Munselius 2029 försåldt, men som bem:te Militiæ Auditeur sin rättigheet H:r Carl updragit, Så säger han sig ofwanbem:te köp medh Grels Saxa således ingådt, att han till Saxa skulle betala Fembhundrade Dahl:r Kopp:r m:t); KA mf. ES 1973 (nn 22) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 26.–27.1.1705 f. 48 (Cappellanen i Wesilax Sochn Wällärde H:r Carl Wallenius föredrog Rätten, hurusom Cappellans Bohletz Jaanu Hemman i Jockiois by igenom den förra Åboens afwijkande och des Antecessoris Sahl: H:r Christophori Wesilaxi 1201 medel lösheet kommit alldeles i Lägerwall, så att Husen mehrändels öfwer allt äre förfallne och Åkren widh des tillträde legat i Linda, samtp dijken igengrodde och gerdzlegårdarne nedfallne, hwarföre han ock hoos högwälborne H:r Landzhöfdingen giordt Ansökning att kunna någon frijheet till samma Hemmans oprättelse bekomma); KA mf. ES 1973 (nn 23) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 6.–7.6.1705 f. 48v (Studenten Simon Malin (katso Simon Helin 4529) å Cappellanens Wällärde H:r Carl Wallenii för dess hemmans Caltzila wägnar); KA mf. ES 1975 (nn 26) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 8.–9.5.1707 s. 681 (Vice Pastoren H:r Carl Wallenius), Lempäälän ja Vesilahden käräjät 8.–9.10.1707 s. 1350 (Kyrkioheeerden uthj Wesilax S:n Ehrewyrdige H:r Carl Wallenius); KA mf. ES 1976 (nn 28) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 3.–5.3.1709 s. 310; KA mf. ES 1978 (nn 30) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 30.–31.8.1711 s. 432. — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 4 (katso 2152), 15 (1673. 18 Novemb. sero die, natus est mihi 660 filius Et 26 ejusdem, per s. s. baptismatis pompam, Caroli nomen accepit. Compatres fuere: Hiparchus nob. D:n Henricus Kuulman, in loco nob. D:ni Caroli De La Motte Jeremias Steen. Juridicus D:n Joh. Laurentii de Wijala, vice hipparchus D:n Ericus Georgii de Narwa, Wexillifer D:n Joachimus Erici de Aglajerfvi. D:n Carolus Kaskas pastor Calvolensis, Præfectus D:n Gregorius Kaskas. Nob. D:n Hans Wrangell. Commatres: D:na Anna Margareta von Slön de Kurisjerfvi. Uxor D:n Erici Georgii de Narwa, D:n Emerentia de Jokihafvisto. Uxor D:n Gabriëlis Steen. Uxor Erici Arvidi et Henrici de Rättöis. Filia Petri Thomæ de Kurisniemi, nomine Maria); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 249 (LI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 41 (LI); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 40, 46; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) s. 226 (liite, matrikkeliin merkitsemättä jääneitä ylioppilaita); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #103; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 190 (1688:II), 192 (1689:II), 193 (1690:I), 195 (1691:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 251, 252, 253, 254; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1354 (Vallenius Taulu 35); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 319 (Walleen Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #503D, 513D, 1376D, 1837D, 3437D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 224; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3400H (vih. 28.1.1696).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Wallenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3747>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.