Helsingin yliopisto

Tiedot

1690/91 Anders Hacks Andreas Johannis, Satacundensis 3725. Vht: Hämeenkyrön Tuokkolan omistaja, akatemianvouti Johan Pehrsson Hacks († 1701) ja hänen 1. puolisonsa Maria. Ylioppilas Turussa 1690/91 [Hakes] Andreas _ 190. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1690/91] Andreas Haaks. | Magister Tormentorum. — Tykkimies (magister tormentorum). Isänsä apulainen akatemianvoudin tehtävissä 1694–95. Ikaalisten Osaran isäntä 1695–97. † 1700.

Pso: 1695 Vendla Nilsdotter Qvist tämän 2. avioliitossa († 1705).

Pson edell. aviomies: pataljoonansaarnaaja Anders Oselius 2830 (yo 1679/80, † 1692).

Serkku: Turun akatemian kvestori, FM Gustaf Hacks 3500 (yo 1688, † 1717).

Serkku: Muolaan kappalainen Nils Wessman 4873 (yo 1705).

Veli: Hämeenkyrön nimismies Karl Hacks U1237 († 1720).

Lanko: Ikaalisten kirkkoherra Johan Favorinus 3022 (yo 1682/83, † 1716).

Lanko: ylioppilas Erik Qvist 3527 (yo 1688, † 1699).

Lanko: Vesilahden kirkkoherra Karl Wallenius 3747 (yo 1691, † 1742).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 80b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #343; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–18.6.1670 f. 213v (på Sal: Academiæ Fougdens Wäl:t Jacob Peerssons effterlåtne änkias hustru Margetha Abrahamsdotters wägna), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 23.–26.1.1671 f. 315 (Företrädde Fougden öfwer Academiæ godz Wäl:t Johan Hakes), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 17.–19.10.1671 f. 384; KA mf. ES 1963 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 12.–16.2.1675 f. 24 (Företrädde Academiæ Befallningzmannen Johan Hakes och Rätten föredrogh, huru såsom han hafwer ingåt uthi eet Jorde Kiöp medh Abraham Jacobsson 1125 i Hapaniemi, om Jysie Hemman), Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–24.9.1675 f. 107 (Befallningzmannen Wäl:t Johan Persson Hackz förekom nu och inladhe Senatus Academici skrifft aff den 11 Septembris 1675, Hwaruthinnan honom tillåtes Academiæ Hemmanet i Kåskisby och Carku Sochn, som Sahl: Pastor i Ikalis Mag: Abrahamus 766 effter sin Swåger Borgmestaren Henrich Mårthensson på någon tijdh innehafft); KA mf. ES 1964 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 29.10.–2.11.1681 s. 398 (wådheldh), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 13.–15.11.1682 s. 813 (Academiæ befalningzmannen Wälb:de Johan Hakes som nu är Ländzman och warit Kyrckiowärdh i Kyro); KA mf. ES 1965 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 1.–5.3.1684 s. 1333 (Befallningzman wälbet: Johan Haakz opå sitt Ryttare hemmans wegnar under Rytmest: wälb: Gustaf Enskiöldz Compagnie kon nu för Rätta och begierte laga ransakning öfwer det samma om dess i Tuokola wilkor, som ähr 1 hemman, 1 1/4 Man:ll, 7½ skatt, räntar 28 D:r 5 2/3 ö: S:m:t ... opwijste bem:te Haakz Sahl: Probstens her i Sochnen H:r Hindrich Finnos (katso 1126) som tillförende ägde detta Tuokola accordskrifft om en ränta af d: 15 Decemb: 1647); KA mf. ES 1968 (nn 12) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–28.2.1695 f. 91v; KA mf. ES 1969 (nn 13) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 17.–20.10.1696 f. 364 (Mons:r Andreas Haakz ifrån Ossara), 366, 367; KA mf. ES 1970 (nn 14) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 17.5.1697 f. 195; KA mf. ES 1966 (nn 8) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 10.–12.2.1700 s. 1187 (Barnens Stiuf Fader Andreas Haaks); KA mf. ES 1971 (nn 19) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 12.–13.2.1702 f. 70. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 246 (LI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 501, 520, 580; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 8 passim (isä); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 12 passim (isä); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 311 (isä), 333 (isä); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #343. — S. Dahlström, Tullinspektorn Johan Hacks och hans släkt. SSV 28 (1944) s. 48.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Hacks. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3725>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.