Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1648 Josef Wallenius Josephus Josephi, Vesilaxensis 660. * Vesilahdella 17.8.1630. Vht: Vesilahden kirkkoherra Josef Wallenius (Josephus Michaelis, † 1643) ja Sara Zachrisdotter. Porin triviaalikoulun oppilas 25.2.1640. Depositio 26.8.1648. Ylioppilas Turussa sl. 1648. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1648/49] Josephus Josephi Wallenius, Wesilaxensis. | Pastor in Achas, deinde Præp. et Pastor in Wesilax emeritus. Obiit A:o 1707. Anno ætatis suæ septuagesimo octavo. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa kynttilänpäivänä 2.2.1650. — Akaan pitäjänapulainen 1651, kappalainen 1658, kirkkoherra 1679. Lääninrovasti (1693). Vesilahden kirkkoherra 1693. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1693. † Vesilahdella 3.6.1707.

Pso: 1:o 1652 Anna Eriksdotter Ilius († 1664); 2:o 1665 Maria Mårtensdotter Stenius († 1698).

Poika: Sääksmäen kappalainen Josef Wallenius 2926 (yo 1681, † 1711).

Poika: Vehmaan kirkkoherra, FM Jeremias Wallenius 3232 (yo 1685, † 1735).

Poika: Akaan kirkkoherra Johan Wallenius 3233 (yo 1685, † 1719).

Poika: Vesilahden kirkkoherra Karl Wallenius 3747 (yo 1691, † 1742).

Poika: Sammatin kappalainen Ivar Wallenius 5004 (yo 1707, † 1755).

Lanko: Ruoveden kappalainen Gabriel Bernburgius 271 (yo 1642, † 1659).

Lanko: sotilaspappi Erik Loimi, myöh. Fabringius 609 (yo 1647/48, † 1664).

Lanko: Pirkkalan kirkkoherra, FM Isak Stenius 991 (yo 1653, † 1702).

Vävy: Akaan kirkkoherra Josef Kolckenius 2464 (yo 1676, † 1712).

Vävy: Korsnäsin kappalainen Johan Gottleben 2897 (yo 1680, † 1709).

Vävy: pataljoonansaarnaaja Nils Helingius, myöh. (1698) Holmgren 3895 (yo 1692/93, † ~1710).

Vävy: Akaan pitäjänapulainen Johan Wastenius 4808 (yo 1704, † 1758).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #48; KA valtakunnanregistratuura 14.7.1693 f. 402 (Fullmackt för Josepho Wallenio at wara Pastor ock Praepositus i Wesilax Försambling ... såsom regal Pastoratet Wesilax uti Åbo Stifft förmedelst Pastoris ock Praepositi H:r Martini Stenii (katso 991) dödelige afgång, nyligen är wordet vacant ock ledigt ... han icke allenast betiänt det helige Predijko ämbetet i 43 åhrs tijd ... uthan är ock bemälte den afledne Praepositi måg, ock kan med sin befordran til successionen, wara des Anförwanter til understöd ock hugnadt), 15.9.1693 f. 538 (Kyrkioherde Fullmacht för Arfvid Florin 1220 ... såssom förmedelst Joseph Wallenij befordran till Probst och Kyrkioherde Embetet i Wesilax Achas Pastoratet är kommit att blifwa ledigt), 15.7.1707 f. 109 (Kyrkioherde fulmacht för Carl Wallenius 3747 på Wesilax Pastorat uti Biörneborgz lähn ... medelst Josephi Wallenii dödelige frånfälle, Wesilax pastorat uti Biörneborgz Lähn är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Akaan, Sääksmäen ja Kalvolan käräjät 11.–13.6.1706 f. 136; KA mf. ES 1538 (z 16) Turun RO 23.2.1646 s. 111 (Peter Såger androgh nu huru lunda Sal: Herr Joseph fordom Kyrckioherdens i Wesilax effterlefwerscha war honom schylldigh een post penningar); KA mf. ES 1963 (nn 4) Vesilahden käräjät 25.–26.2.1645 f. 149 (hans bror hadhe den tijdh hoos Kyrckioherden framledne H:r Joseph waret i tiensten), Vesilahden käräjät 27.6.1646 f. 269v (Jerfwenranda ... fordom Kyrckieherde her i Sochnen framledne H:r Joseph Michaelis), Vesilahden käräjät 14.8.1647 f. 355 (Matz Matzson aflade sin Lijfligh Eedh åå Laghboock, at han 1641 åhrs Tijiende N: Twå tunnor 16 C:r, då warande Pastori Saligh her Joseph Michaëlis, hade fullkombligen betalt), 355v (fordom Kyrckioherdes framledne H:r Joseps Enckia hustru Sara Zachariassdotter); KA mf. ES 2000 (nn 62) Vesilahden käräjät 15.–16.3.1666 f. 934v (Företrädde H: Joseph Josephj, Cappelan ifrån Achais Sochen, Och kärde till sin Syster hustro, Lizabeta Josepzd:r Om deres Fädernes hemman, och des inbördandhe Uthj Kaltzilla by, Som deres Fader Sal: Kyrkiohärdhen H:r Joseph sigh Kiöpt och tillhandlat haffwer, begiärandes att han som äldre brodhren ähr, Måtte nu träda till Hemmanett ... effter som god hadhe nyligen, hedhan kallatt hennes K: Mann, Peer Jörensson, den sin högste flijtt och idkesampt arbethe till hemmanetz Fordtsättiande anwändtt hadhe, Och hon medh någre faderlöösa små barn, nu i störste bekymber och wänlöösheet stadder är, Ombediandes sinn K: Broder, att henne måtte för bem: Orsaak skull ähnu för unnas Hemmanedt at åtniutha ... Sådant alt togh be:t H: Joseph i tijdigdt betenkiande för den wändskaph han medh sin Sal: Swåger hafft hadhe, Och föreslog för henne någre Conditioner som sigh kunna göra låtha, Män icke at effter hennes willia uth Annatt ächtenskaph begiffwa ... Altså effter Noga Ransaakan afsades at mehrb: H:r Joseph Josephi niuter Hemmanedt, för sig och sine Arfuing:r effter sin Uthfäste låfwan, med all däss till hörlighe legenheeter både i wåto och tårro, som han kan wara berättighat till), Vesilahden käräjät 18.–19.6.1666 f. 989v (Kålldzila); KA mf. ES 1963 (nn 5) Vesilahden käräjät 10.–11.3.1675 f. 84v; KA mf. ES 1964 (nn 5) Vesilahden käräjät 7.–8.10.1678 f. 450v, Vesilahden käräjät 6.–8.2.1679 f. 546v; KA mf. ES 1965 (nn 6) Vesilahden käräjät 28.–29.11.1684 s. 1615; KA mf. ES 1965 (nn 7) Vesilahden käräjät 30.–31.5.1689 s. 1065; KA mf. ES 1967 (nn 10) Vesilahden käräjät 7.4.1693 f. 196v (Grelz Sigfredson j Caltzila opwijste här j Rätten Probstens och Kyrckioheerdens utj Akas Ehrewyrdige H:r Joseph Wallenij bytes bref af d: 3 Aprilis 1689 lydande, att Probsten uplåtit honom Caltzila Ryttare Stombnhemman medh dess hielpehemman utj Wesilax Sochn, och han gifwit Probsten igen sitt Ryttarehemman utj Akas Sochn och Nachiala by medh des hielpehemman att besittia bruka och behålla som sitt egit, hwarföre till större säkerheet begiärte Grelz laga uplysning uppå detta Rusthåld, dy bleef och nu efter detta skiftes breef Caltzila hemman Grels Sigfredson tillhanda första gången lagligen oplyst, som här medh annoteres); KA mf. ES 1968 (nn 11) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 21.–22.6.1694 f. 254 (Probsten och Kyrckioheerden Ehrewyrdige H:r Joseph Wallenius som nykommen ähr till Wesilax Pastoratet); KA mf. ES 1970 (nn 14) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 25.–26.10.1697 s. 15; KA mf. ES 1966 (nn 8) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 25.–26.6.1700 s. 1421; KA mf. ES 1975 (nn 26) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 8.–9.5.1707 s. 681; KA mf. ES 1839 (jj 26) Ruokolahden käräjät 20.–23.2.1688 s. 57 (då warande Cappellan H:r Joseph Walstenius, katso 766); KA mf. ES 1142 (a 3) Naantalin RO 16.6.1657 (Fram kom för rätta, hust: Kirstin Michels dotter, Madz Anias ifrån Wessilax (katso 8921) och tiltalte h: Margeta, S: Jören Raumalaises Enckia om något arff effter sijn Modher, S: Gertrudh Erichzdotter. Hon tiltalte h: Margeta Jörens dotter, först om gården, som S: her Michel [Naantalin kappalainen Michael Michaelis, † 1607] fordom Caplan i Nåndal hadhe köpt i Abo be:dt Kalckila (vertaa 1744) och meente at S: Jören Raumalainen, scholle hafua den uhtsolt begärandes sijn andell af gårdzens wärde. H: Margeta Jörens dotter S: Raumalaises Enckie, fram hadhe et bytis breff, Dat: den 17. Aprili Anno 1610 underschrifuin af S: her Oloff fordom Kyrckherre, S: Sigfred Olofzsson, S: her Påfuell Caplan och Lars Thomsson Rådhman i Abo, sampt Berndt Hansson i Danila, och Marcus Simonsson. Denne schrift af för:ne godhe män förseglat, dess Innehåldh at Kalkila gårdh i Abo är afwijtradh åht S: H: Michels barn, för dheras fäderne, och Enckian S: H: Gertrudh Erichzdotter, som dhå blef gift andre gångån medh S: Simon Erichsson, bekom ingen deell där i. Uthan hennes andeell ähr inreknadt i den gården i Nåndal, der wedh dhz och blifuer hwadh gode män hafua giordt. Och effter h: Kirstin är een ålder stigen quinna och hadhe een rund tijdh och tilfälle, froga sijn S: Modher der om, och icke nu först effter 47 åhr frogar der effter, Nu ähr S: Jören Raumalainen, Simon Erichsson, h: Kirstins Syskon alla ähre dödhe, denne h: Margeta wiste intz dhz ringaste ordh swara till saken, uthan skiuter sigh opå dhz gamble bytis breff, will h: Kirstin froge effter sijn andell om Abo gårdz wärde sökie sijn samsyskon der om och låte enckian blifua otiltalt, om för:ne Kalckila gårdh i Abo. Hwadh Lössörer belangar, så är sådant strax effter dheres S: Modhers dödh dheres möderne emellan Sysken afwijtradt, effter såm alle partz:r st:e taall ähr på een lista Anoterat, underschrifuen aff D: Henrico Crugero och Sigfredh Larsson Dat: den 3 Martzi Anno 1639 samme partz:r ähre alle komne till Wessilax och Syskene sijns emellan deelte. Ähn hafua Erwing:r D: Josephus Michaelis Pastor Vesilaxensis Mårten Michelsson, D: Johannes Simonis (katso 769) och Madz Hinrichsson uthgifuit een förlijkningz schrift åht S: Jören Erichsson, opå dheres moders möderne, der i dhe bekenna, at samme arff schall till evärdelige tijdher wara förlijkt och oklandrat stå, så wäll af den ehne som af andre dheres med syskon, som ähr at ssee af sielfua schriften. Daterat i Nåndal den 10 Januarij Anno 1639 och Anno 1643 den 9 Januarij. Deslijkest hafuer S: Mårten Michelsson Donerat skenckt och gifuit åht S: Jören Erichsson och hans effterkommander effter:ne hwss som stå på Raumalais tompt i Nåndal, dhem han sielf medh sijn egen bekostnadt kööpt och upsat hafuer, som är een lijten stugu, En badstugu med skorsteen, Een stall och boodh. I be:te hwss hafua S: Mårtens Syskon intz bestella, som Donations schrift Clarligen uthwijsar Daterat i Nondal den 25 Feb: Åhr 1645. Ähn förordnades af rätten Hinrich Simonsson, Erich Madzsson, Grels Knudtsson och Arwedh Sigfredsson at wärdera dhe gamble hwsser som stå på Raumalais tompt, och alla syskene hafua sijn deell der i som är 1 gammal stugu werderat till 15 D: K:m:t medh twå små Camrar i forston, Een lijten bastu gammal Ett gammalt fää hwss och een gammal Ladhu werderat tilhopa för 15 D: K:m:t Summa 30 D:r der af beholla S: Jörens Enckia mz sijne små barn halfparten som är 15 D:r dhe andre 15 D:r kommer emellan syskone till bytis. S: D: Josephus, S: Mårten Michelsson, D: Johannes Simonis och S: Madz Hinrichsson hafua dheres andel af dhe gamble hwier gifuit åht S: Jören Raumalainen, som är at see af Donation schriften, Men h: Kirstin ståår på sijn rät, och begärer sijn andeell af be:te hwss och Löper på hennes andell för dhe gamb hwsser Pening:r 3 D: K:m:t och således dhem emellan Jenckat); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 23.6.1662 (D: Olaus Henricj 265 Caplan i Reesso och Nåndall, hadhe et tilltaal opå Muncke gården, såm nu Klockaren besitter, och tillförende ähr af Caplaner nutit, såm ähro D: Michael Michelis Raumensis, D: Paulus Johannis Paulinus, D: Simon Clementis och af D: Henrico Crugero ...). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 3, 9 (1630. 17 august. natus est Joseph. Josephi ... 1640. 25 Feb. Josephus Josephi Biörneburgum ad comparandum supellectilem literarium appulit), 10 (1648. 26 augusti, qvi incidit in diem saturni Josephus Josephi ritus depositionis subit, Aboæ, Deposit. existent. M. Simon. Carol. Anglenio 72), 10 (1650. ipso die purificationis, sacrarum manuum impositionem accepit, Josephus J. Wallenius una cum 20 aliis, aboæ, ætatis suæ anno 21.), 10 (katso 3195), 11 (1652. 26 Septemb. nuptiæ meæ celebratæ in præsbyterio Ackaënsi cum Anna Erici Pastoris filia ibidem. O D:ne da prosperum successum), 11 (1654. 15 septemb. natus est meus filius nomine iterum Ericus, 21 ejusdem mensis baptizatus. Compatres fuere: D:nus Laurentius Bonæus 428 loco nob. D:n Erici Pistålhielm (katso 1268). D:nus Michaël M. Daalman loco Henrici Jacobi de Wiala. Socer meus R:dus D:nus Christiernus J. Wesilaxius (katso 1200). D:nus Matthæus M. Lignipæus 556. D:nus Ericus M. Fabringius 609. D:nus Michaël M. Styrmannus U1099. D:nus Johannes M. Lignipæus 954 stud. D:nus Michaël S. Gunnærus 1013 stud. D:nus Claud. Rund U99. Ericus Arvidi d: Rättäis. et Sig:dus D: londila. Commatres: Uxor D:ni Joh. Wargh. Uxor D:ni Henrici de Wiala. Mater mea. Uxor D:ni Jacobi Ichtydii 2107. Christina et Sara (katso 394) Filiæ D:ni Martini Lignipæi past. Lemp.), 12 (1657. 21 martii vesperi natus est meus filius Henricus, 29 ejusdem mensis Eccl:æ per baptismun incorporatus. Compatres fuere: D:nus Henricus Jacobi de Wiala. D:nus Jacobus M. Ichtydius. D:nus Israël Christiani de Wiala. Commatres: Socrus mea honor: Uxor D:ni Claudii Rund. Sophia et Maria sorores uxoris meæ. 28 Julii denatus, 16 aug. funeratus), 12 (1657. 29 Novemb. socer meus charissimus, D:nus Ericus Johannis Ilius pastor Achaënsis, supremum diem explevit, ætatis suæ 51. Anno v. seqventi 16 maij, humi demandatus), 13 (1664. 28 Decemb. Filiam R:di D:ni Past. in Wesilax D:n Martini Stenii, nomine Mariam, mihi in sponsam designavi), 13 (1661. 5 Novemb. natus mihi filiolus Josephus, et 8 jusdem baptizatus, katso 2926), 14 (1667. 31 Decemb. natus est mihi filius. 1668. 5 Januar. per s. s. baptismum Jeremiæ nomen nactus, katso 3232), 15 (1669. 15 Sept. natus est mihi filius. 21 ejusdem per S. S. Baptismum, Johannis nomen accepit, katso 3233), 15 (1671. Inter 13 et 14 Octob. nata est mihi filia. 23 v. ejusdem per S. S. baptismum Annæ nomen nacta, katso 2464), 15 (1673. 18 Novemb. sero die, natus est mihi filius Et 26 ejusdem, per s. s. baptismatis pompam, Caroli nomen accepit, katso 3747), 15 (1675. 18 Aug. D:n Andreas Keckonius U62 præp et past. Hvittens. præceptor meus R:dus pie in Christo obdormivit), 15 (1675. 7 Novemb. nata est mihi nata. Et 11 ejusdem per s. s. baptismatis ceremoniam Saaræ nomen adepta. Compatres fuerunt in loco vice hipparchi Nobil. D:n Pistålhielm, D:n Jacobus Tammelander 1731 adjunctus in Tammela. Judex territ. Säxm. D:n Sveno Länningh. Territ. Scriba, D:n Johannes Beerman. Studiosi D:n Ericus Ichtydius, D:n Christianus Agricola 2088, et D:n Magnus Hallinus 2276 svecus. Commatr. fuerunt: Uxor Juridici D:n Joh. Laur. de Wijala. Uxor D:n Jacobi Echman 1266. Uxor D:n Gustavi de Kyä. Uxor D:n Olai Reculenii 814. Filia pastoris nostri D:n Jacobi Ichtydii, nomine Elisabeth. Filia uxoris past. nostri Catharina. Filia D:n Petri Th. de Tipuri Elisabetha et uxor Georgii de Caulo), 16 (1678. 28 Jun. nata est mihi filia. Et 2 Julij per s. s. baptismum Mariæ nomen nacta, katso 2897), 16 (1681. Min k. syster, H. Elizabetha. D:n 17 Februarij affsompnadhe i Herranom, d:n 2 martij, hederligen, uthi H:r Biscopens D. Johann Gezelii, hans k. Fruus, och månge gudfruchtige menniskiors närvaru, under Sacastiet begrafven), 16 (1684. D:n 12 Septemb. om mårgonen, under Himelsteckn, Fiskarna, bleff min lilla dotter född, d:n 18 christnat, aff h:r Joseph Kolckenio till Christina, katso 3895), 17 (1687. D:n 15 Novembr. förmiddagen, blef min k. Son födder, uthi Leijonetz teckn, d:n 20 ejusdem christnat af M. Haqvino Pijlman till Ifvar, katso 5004), 17 (1694. d:n 27 Mart. Presbyterio Achaënsi valedixit, et cum tota domo me in presbyterium Wesilaxense contuli), 17 (1698. 26 Decembr. Uxor mea char. Maria Stenia in Presbyterio Wesilaxensi pie obiit); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 42 (IX), 480 (Tillägg och rättelser. IX); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 116, 124; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #48. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 251, 315, 316, 317; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1343 (Vallenius Taulu 3); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 318 (Walleen Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2938D, 3914D, 4019D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #901, 2644, 3387H (vih. 26.9.1652), 3959H (vih. 26.9.1652).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Wallenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=660>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.