Helsingin yliopisto

Tiedot

1691/92 Niklas Avander Nicolaus, Vestrobotniensis 3801. * Uumajassa noin 1672. Kotoisin Länsipohjasta, isäpuoli oli Nordmalingin kirkkoherra Daniel Michaelis Solimontanus (yo Uppsalassa 19.1.1646, † 1680), joka oli kolmesti naimisissa. Härnösandin triviaalikoulun oppilas 1685. Härnösandin lukion oppilas 1689/90. Ylioppilas Turussa 1691/92 Avander Nic. Vbotn _ 195. Maanmittaritutkinto 1695. — Palveli maanmittauskonttorissa ja Västmanlandin komissiossa 1695–97. Komissiomaanmittari Uudenmaan ja Hämeen läänissä 1697. Espoon Albergan vuokraaja. Tarkastajan arvonimi. Joutui sotavangiksi 1711, mutta mainitaan Espoossa taas 1712.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 14b; KA mf. ES 1893 (ll 29) Espoon käräjät 13.–15.2.1712 s. 149 (Effter Upgifwen Contra Reckning af H:r Capitein Wälb: Ernest Arfved Gyldner, emot Landtmätaren Wälbetrodde Niels Avander, angående Ahlbergz Arende, från den 1 Maji 1710 till samma tijd 1711 ... Landtmätaren Avander beropade sig å Arende Contractet af d: 19 Martii 1710 ... Landtmätarens Syster Son Mårten Westling. Vertaa Hernösands stifts herdaminne IV (1926) s. 150, jonka mukaan Niklas Avanderin velipuoli Martinus Danielis Solander on kirjoittanut mm. "Verser vid Petter Wästlings och Barbara Avandras bröllop i Umeå 1687"), 157, Espoon käräjät 15.–17.5.1712 s. 283 (Ahlbergz Rusthåld ... Brandstod), Espoon käräjät 6.–8.11.1712 s. 753 (Mårten Westling wid Ahlberg ... Landtmätarens Wälbetrodde Niels Avanders Fullmacht af d: 4 Maji 1709, att han har å des wägnar att biuda och befalla wid benembde des Arende gårdh); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 1) Akaan, Sääksmäen ja Kalvolan käräjät 24.–26.10.1699 f. 665; KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät 17.–19.10.1706 f. 230; KA mf. ES 1726 (bb 21) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 11.–13.11.1701 s. 309 (Landtmätarens Wälbet:de Nils Avanders Geometriske Chartha); KA mf. ES 1729 (bb 30) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 14.–15.3.1710 f. 63v, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 13.6.1710 f. 95v; KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 11.2.1701 s. 8 (Landtmätaren Niclas Avander insinuerade Cembnärs Rättens doom Dat: d: 24 Januarij Nästl:ne, och des gravamina Appellationis emellan honom och dess förre Wärdh, Borgaren Elias Mårtenson (katso 4636), angående een Kiäpp, som i des frånwaro skall af des Cammare wara förkommen ..., 23.2. berörde Elias Mårtensson så wedh Cembnärs Cammaren, som och i des nu här ingifne Förklaringh, Förmält, det des hustru, med Landtmätarens half broders Jonas Solandri låf och samtycke, tagit Wedh uhr des Cammare i des frånwaro), Helsingin RO 23.3.1701 s. 54 (Emedan Rådhman och Kämbnärs Præses Wähl:t Gabriel Henderson (katso 3716), såssom een af dhe Älste här i Staden, lärer hafwa bästa underrättelsen om Råågången här om kringh Stadz Skougen, som Landtmätaren Wälbet:de Niclas Avander har nödigt, till Carthans inrättande; Altså förordnas merbem:te H:r Rådhman till samma förrättningh, adjungerandes sig till hielp de af denne Stadz Borgerskap och inwånare, som han förmenar der widh någon underrättelse kunde widh handen gifwa), Helsingin RO 18.5.1701 s. 110; KA mf. ES 1242 (g 29) Helsingin RO 23.5.1706 s. 102 (Ded opwijste Landtmetare giesällen Jacob Siponius hans Nåde Högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingens Resolution af den 22 Maj nästledne, hwar uthinnan dess principal Landtmetare Niclas Avander förmanas godwilleligen förnöija honom för 4 åhr medh kläder underhålla effter för säckran, och der ded intet skier, Så lembnes honom frijdt söckia wid Instantierne härstädes effter som Contractet her i Staden skall wara slutit), Helsingin RO 27.6.1706 s. 148, Helsingin RO 5.12.1706 s. 263; KA mf. ES 1265 (g 109) Helsingin KämnO 17.1.1701 s. 2; KA mf. ES 1265 (g 115) Helsingin KämnO 29.5.1706 f. 86v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 250 (LII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 41 (LII); Härnösands gymnasiematrikel 1650–1800 (utg. G. Bucht, 1926) s. 31. — V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628–1900 (1896–1903) s. 222 #2739; E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #32.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Niklas Avander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3801>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.