Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1644 Hemming Ollonius (myös Hollonius) Hemmingius Josephi, Mascuensis 387. Vht: Maskun kirkkoherra Josef (Josephus Hemmingii, Hollo-sukua, † 1625) ja Alisa Jakobsdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1644 Hollonius Hemming Josephi _ 21. — Hämeenkyrön kappalainen 1652. Hattulan kirkkoherra 1661. † Hattulassa 17.2.1676.

Pso: 1:o Kirstin († ~1665); 2:o Elisabet Eriksdotter Särki (jäi leskeksi).

Velipuoli: Hämeenkyrön kirkkoherra Johan Favorinus 813 (yo 1650/51, † 1672).

Poika: Josef Ollonius 1944 (yo 1667/68).

Poika: Sahalahden kirkkoherra Hemming Ollonius 2971 (yo 1681/82, † 1714).

Lanko: Hämeenkyrön kirkkoherra Johan Särki, myöh. Rubellius 1014 (yo 1653/54, † 1687).

Vävy(?): Tyrvännön kappalainen Mikael Särki, myöh. Rubellius 1539 (yo 1662, † 1719).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 90b; Esko Karisalmen tiedonanto 12.10.2007 (Etelä-Suomen laamanninkäräjät 3.–4.3.1682: Kyrkoherden sahl. hr Hemming Hollonijs änka hru Elisabeth Ericsdotter Särki. Etelä-Suomen laamanninkäräjät 19.–20.12.1682: dygsamma hru Elisabet Särki i Pekoila); KA mf. ES 2000 (nn 62) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 20.–22.10.1659 f. 422v (at åtschilia Råerne emillan Caplan H:r Hemingium Josephi i Calkumäki och Michiell Kårkeinen i Hahmajärwi uthj Pårrassuon Engh), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–28.11.1660 f. 526v (Framkom för Rätten Cappellan uthi Kyro, Hemingius Josephi Hollonius tillkenna gifuandes huru såsom sochnen för någon tijdh sedan hafuer honom förährat en stugu medh en lijten Cammare, den han på ödes Hemmanet Patainen i Kalkumäki, som han nu åbor, hafuer upsättia låtit, Och emädan som han något för detta Vocationem Pastoralem här ifrån och till Hattula sochn, sade sig hafwa bekommit, begärade han bem: Stugu sampt Cammare at ifrån förbem: Ödes hemman uprijfua, huilket honom medh Nämbdens och hela sochnens enhelliga samtyckio bewilliat blef); KA mf. ES 1881 (ll 3) Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 1.–2.6.1663 f. 13v (Wällärdhe H:r Hemmingh Hollonij Moder), Hattulan ym. käräjät 16.–18.1.1665 f. 4 (Framtredde Kyrckherden uthi Hattula Wällärde H:r Hemming Ollonius, och gaf tilkenna, huru den missfyren, Tumult och förargelsse /: uthi hans frånwaro till Kulsiala Cappel :/ Een Bonde i Nihattula Peer Jörensson be:d i Nestförledne S:t Thomæ dagh på Caplanen H:r Jören Kuckoj [Hattulan kappalainen Georgius Clementis, † 1677] utj Hattula Kyrckia, under Predikan, bäst som H:r Jören Predickadhe, hadhe publice föröfuat, medh Formalijs, Pidhä suus kijn, kyllä sitä io kuultu on etc: medh mehra Nesslige Ordh, som han emot Presterna, taalt hadhe); KA mf. ES 1882 (ll 4) Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 26.11.–2.12.1668 f. 51v (Förekom Kyrkieheerden och Proubst i Wåhno, Wyrdig och Wällärde H:r Johann Röökman, och effter Consist: Imposition Dat: 20. Junij A:o 1668. Angaff Kyrkieheerden af Hattula, Hederlig och Wällärde H:r Hemmingh Hollonium, att såsom han är i roop och rychte kommen, som skola hafua olofligh beblandelse hafft, uthi sin Encklingh tijdh, medh een sin Tienste piga Lissbetta Simonssd:r den som hafuer födt barn uthi Stadhen Tafwasteborgh, och den 1. Junij A:o 1667. samma dagh som det föddes, Christnadt af past: Mag:r Henrici Florino, då som Kånan effter föregången frågan hafuer för Kyrkwärden Johan Andersson och tuänne andre Borgare af Stadhen, Witnadt H:r Hemmingh wara samma barn fadren), Hattulan ym. käräjät 15.–17.11.1669 f. 42 (Hemmingh Ollon), 44 (Framträdde för rätta Kyrkieheerden i Hattula Wyrdigh och Wällärde H:r Hemmingh Ollonius, tilkenna gifuandes, dhe wedherwärdigheeter och stoora olyckor som han högeligen beswärar, sigh åhr från åhr, wara hendt, och oförmodeligen innan den tijdh han Prästegården tilträdde, Elfua stycken hästar bortmist, såsom och nu Innewarande åhrs wäxt i Korn och Ertter genom Eldh aldeles quit blefuen, så han der af icke till een Cappa sigh till godho bekommit haf:r och är nu såledhes uthi största olägenheet råkat worden), Hattulan ym. käräjät 20.–21.2.1671 f. 25 (Kyrckoheerdens D:m Hemmingij Hollonij hustro, dygdesamma Matrona Elissabetha Erichsdotter); KA mf. ES 1883 (ll 6) Hattulan ym. käräjät 16.–17.6.1679 s. 40 (Aldenstundh dygdesame Hustru Elisabetha Särcki haf:r Een bondhe Jören Ollsson, på hennes Ryttare hemman i Peckola antagit, hwilken bondhe för warit på Wälb: Fruus Märtha Baltz hemman uti Hurtala i 18 Åhrs tijdh), Hattulan ym. käräjät 6.–8.7.1680 f. 84 (Kyrckioheerden Sal: H:r Hemmingh Ollonius), Hattulan ym. käräjät 6.–8.7.1680 f. 95 (Förekom fordom Kyrckieheerdens i Hattula Sal: H:r Hemmingij Hollonij Änckia, hustro Elizabetta Erichzdåtter), Hattulan ym. käräjät 5.–8.11.1680 f. 105 (Kyrckieheerdens Sal: H:r Hemingh Hollonij Änckia Hustro Elizabeth Särki); KA mf. ES 1884 (ll 7) Hattulan ym. käräjät 13.–14.6.1683 f. 88 (dömes hustru Lijssbeta Erssdotter Sal: Kyrkioheerdens H:r Hemmingz Änckia 117 D: 5 öre Kop:m:t, 1 Tun: Spanmåhl, 1 Tysk Bibel och en gammal Kättill om een Såå ... till Hattula Moder Kyrckian betala). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 21 (IV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 228, (231), 440, 529, 563, 572; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 479–480, 480, 488; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 448, 474, 490, 499; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 413 (†); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 6 (1654/55, d. Hemmingus Josephi ostanut suomenkielisen Raamatun); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 188 #147 (19.9.1661). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 260, 302; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2823D, 3910D; A. Oja, Maskun kirkkoherrat Hemming Henrikinpoika ja Henrik Hoffman. Genos 35 (1964) s. 58, 63; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #667 (Hemmingius J. Hollo), 1344G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Hemming Ollonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=387>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.