Helsingin yliopisto

Tiedot

1650/51 Johan Favorinus Johannes Gregorii, Piikensis 813. * Piikkiössä 14.6.1633. Vht: Piikkiön, sittemmin Hattulan kirkkoherra Grels Favorinus (Gregorius Matthiæ, † 1660) ja Alisa Jakobsdotter tämän 2. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas (Festo Gregorij) 12.3.1642. Ylioppilas Turussa 1650/51 Favorinus Joh. Gregorii _ 41. Respondentti 3.12.1652, pr. Eskil Petraeus U1. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1653. — Hattulan kirkkoherran (isänsä) apulainen 1653. Erik Boijen sotaratsuväkirykmentin saarnaaja Baltiassa 1656. Uudenmaan kaksikasratsuväkirykmentin (Vilh. Yxkullin rykmentin) saarnaaja 1657, ero s.v. Apulaispappi Janakkalassa 1659. Hämeenkyrön kappalainen 1661, kirkkoherra 1668. † Hämeenkyrössä (Festo Matthæi) 21.9.1672. ‡ 9.3.1673.

Pso: 1655 Helena Thuronius tämän 1. avioliitossa († 1676).

Pson seur. aviomies: Hämeenkyrön kirkkoherra Johan Särki, myöh. Rubellius 1014 (yo 1653/54, † 1687).

Veli: Lopen ent. kirkkoherra Erik Favorinus 992 (yo 1653, † 1712).

Velipuoli: Hattulan kirkkoherra Hemming Ollonius 387 (yo 1644, † 1676).

Poika: ylioppilas Anders Favorinus 2100 (yo 1670/71, † 1671).

Poika: Ikaalisten kirkkoherra Johan Favorinus 3022 (yo 1682/83, † 1716).

Lanko: Kangasalan kirkkoherra, FM Johan Waenerus, myöh. (1656) Thuronius 662 (yo 1648, † 1701).

Vävy: Ikaalisten kappalainen Jöran Rajalenius 2013 (yo 1668/69, † 1689).

Vävy: Ikaalisten kirkkoherra Johan Fonselius 3239 (yo 1685, † 1729).

Kaima: Kangasalan kappalainen Johan Utter 530 (yo (1646), † 1670).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 58b; KA valtakunnanregistratuura 11.3.1639 f. 40 (Till Rickz och Cammerrådh at opnegovera Papeer för 2000 RD:r till den Suenske och Finske bibliens edition), 27.9.1639 f. 103, 8.5.1641 f. 78 (Till Rijkz och Cammarrådh att låta tillstella [Booktryckiaren Hindrich] Keiser 1/4 part aff Penningarne han för finske Bibliens tryckiande skall haffwa, så och för M. Johan Elaj U15), 8.3.1642 f. 350 (Breff till Cammaren att tuå Finske Präster som hafua beställa medh Bibel trycke, på Etthundradhe Dahler Sölffuermynt till deres vppehälle), 19.9.1642 f. 515 (Till M:r Isach Rothovium Bispen i Åbo att hielpa Correctorerne af denn Finske Biblien, Herr Knuth Erici (katso 172) och Her Jacob Magni medh första till nogot Prästegiäld), 19.9.1642 f. 516, 9.11.1642 f. 561 (Till Rijkz och Cammerådh, att giffwa her Hindrich i Masko [Maskun kirkkoherra Henricus Johannis Hoffman, † 1666] och her Grels i Pijke, huarthera 100 D:r Silffwermynt ... her Hindrich i Masko, och her Grels i Pijke, Kyrkioherdar skole medh den Finske Bibliens förtålkning, hafwa hafft något mehra besuär, än de andre tillförordnade translatorer, enkannerligen medh sine reesor, huilke dee som offtast haffwa måst giordt till Åboo, att där arbetas, och förtålkningen tillsamman Collationera), 30.8.1667 f. 193 (Uthskrifninghs frijheet på ett hemman Sandby be:dh för hustru Elisa Jacobzdotter ... i anseende till dhen långlige och trogne tienst, som ... framledne Kyrkioheerden uti Pike sochn Hederlig och Wällärde H. Grelss Mathiæ vti Prediko Embetet, så wijdh Krigztog som elliest, serdeles medh Bibelens på det finska språket öfwersättiande giort och bewijst hafwer såsom och att hanss effterlembnade Enckia hustru Alisa Jacobzdotter schall sittia uti stoor fattigdom och olägenheet ... hennes Skattehemman vti Saris by, Perno Sochn, Haliko Härad i Findland belägit, der på hennes Man af hennes M:t Drotning Christina åhr 1642 d. 22 Septemb. lifztijdz frijheeten erhållit), 5.7.1681 f. 539 (Öpet breef på ett lijtet hemman för Prästmannen Jonas Matthiæ ... Oss hafwer Prästmannen Jonas Matthiæ (katso 1379) uthi underdånigheet berättadt, och igenom hoos fogade bref och documenter förnimma låtit, huruledes han hafwer tå Biblien blef transfererad på Finska upwachtadt widh samma beställning som Notarius, och mädh egen handh och lijka såsom trycht Stijl, heela Bibelen reenskrifwit, hwareffter han sedan är trycht worden); KA mf. ES 1783 (ee 6) Hollolan ja Tennilän käräjät 26.–27.1.1654 f. 386v (Mainitaan isän kaima: Förekomme fordom Fällt Predikanttens Under Sal: General Ståhlhanskes Regementte, Frambledne her Gregori Matthiæ samptlige Syskon och Arfwingar, Nembl: hans Broder Hindrich Matzson ifrån Lamppis Kyrckieby, och Systror Margreta Matzdotter ifrån Stor Ewois, sampt medh Lijsbeta Matzdotter ifrån Willkilä by och Lamppis Sochn, och klageligen androgo, att ehuruwäll såsom een deres Systers Brijta Matzdotters Man i Hyrckälä by och bem:te Lamppis Sochn, Simon Olsson ben:d effter bem:te deras Brodhers dödh, skulle hafwa Upburit och annammatt hans 6 åhrs återstående och Resterande fordel och Frijhemmans Ränttor för twänne Compagnier, Nembl: 120 D:r Söllfwer Mynt åhrligen); KA mf. ES 2000 (nn 62) Hämeenkyrön käräjät 22.–23.9.1662 f. 658v (dömbdes Sigfredh Jörenson i Kalkomäkj för åwärkan på Cappelans H: Johan Favorini Teegh, betala 20 Capp:r Korn), 659 (Förekom H: Johan och förente sigh medh Matz Bengdtsson i Uskela om någre Böckers wärde som Matz för Lego skulle framföra Hem ifrån Åbo, och dhem på wägen förfarit, att Matz in alles betalar till H: Johan Favorino Tije D: Kop:r M:t), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 6.–9.10.1665 f. 822v, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 19.–21.2.1666 f. 909v; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 19.–22.6.1669 f. 52v (Kyrkiehärden H:r Johan Favorinus), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–30.9.1669 f. 110v (Kalkunmäki), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–18.2.1670 f. 170, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 16.–18.6.1670 f. 211, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 19.–22.9.1670 f. 257, 259, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 23.–26.1.1671 f. 314, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 5.–7.6.1671 f. 342v (katso 1137a), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 15.–18.6.1672 f. 473 (Kyrckieheerden igenom Coadjutoren H:r Jören Raijalenium 2013 lätt andraga), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 5.–8.10.1672 f. 512 (Företrädde H:r Jören Rajalenius och på Sal: Kyrckieheerdens Enkias wägna föredrogh), 514v; KA mf. ES 1963 (nn 5) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–30.9.1675 f. 116; KA mf. ES 1964 (nn 5) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–14.1.1679 f. 501 (Kyrckioherden i Kyro Wällärde H:r Johan Rubellius gaf nu, förmedelst inlagd Suplication Rätten tillkänna, huru at hans senaste hustro Helena Thuronia är åhr 1676 genom döden afgången, lempnat efter sigh 3 döttrar och en Son ... hans Stiuffbarn). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 13 (1660. D:nus Gregorius M. præp. et pastor in Hattula, vitam deseruit, 2 Febr. 1661 humatus); R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 198; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 48 (XI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 496; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 276 (Dn. Johannes Gregorii Hattulensis), 468; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 324; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 20; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 27, 27 passim (isä), 132, 169, 220; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 252, 350, 351, 381, 382–383, 426, 479(?), 490, 499. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 259, 260; A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 123; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2823R; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 188; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4H (‡ 9.3.1673), 1104, 1364H (vih. 23.9.1655), 2362, 2992R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Favorinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=813>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Favorinus, Joh. Gregorii. p. 41 || Piikens. Son af kh Greg. Favorinus i Piikis 1633, i Hattula 1651 († 1660). Född 1633. Respondens 8.6.1652 (3.12 enl. Gyllenius, p. 198) u. Petræus. Regementspastor 1656. Kpl 1661 och kh 1668 i Tavastkyro. Död 1672. – Skrift på finska, se Elmgr. p. 48.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 48.