Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1644 Olof Grogerus, myöhemmin Gråå Olaus Sigfridi, Raumoensis 389. Porvarin poika Raumalta. Ylioppilas Turussa kl. 1644 Grogerus Ol. Sigfridi _ 21. — Rauman kirkkoherran apulainen 1656. Euran kappalainen 1666. † Eurassa 1683.

Pso: 1:o N.N.; 2:o Anna Klemetsdotter (jäi leskeksi).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 76b; KA mf. ES 1926 (mm 13) Euran käräjät 3.–5.10.1682 f. 180 (Capellanen här sammastädes Wällärde H: Oloff Grå); KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Euran käräjät 25.–26.2.1685 f. 34 (Emedhan såssom Cappellanens Sahl: Olai Gråås Enckias, hustro Anna Clemetzd:rs Stiuff Son Samuell Olofsson, hwilcken å hennes wegnar sig här för Rätta stälte, tillstodh at bem:te hans Stiuff Moder och nu warande Cappellanen H:r Johan Laihiander 1868 et sådant Contract ingåt, at H:r Johan för Nådhe åhrs Predijkande, skulle bekomma aff henne skarpsädh Otta Tunnor); KA mf. OS 490 (Ala-Satakunta II KOa 1b) Euran käräjät 19.–21.1.1686 f. 134, 147; KA mf. ES 1926 (mm 13) Euran käräjät 11.–13.10.1686 f. 931v (Sahl: Cappellanens H:r Oloff Gråås Änckia hust: Anna Clemetzdotter ... hust: Annas Son Samuel Grå); KA mf. ES 1926 (mm 14) Euran käräjät 24.–26.10.1687 s. 409 (Samuel Gråå i Kyrckioby), 430; KA mf. ES 1928 (mm 20) Euran käräjät 24.–27.5.1690 s. 254; KA mf. ES 1930 (mm 27) Euran käräjät 31.5.–3.6.1695 s. 204 (Cappel:n Sahl. H:r Oloff Gråås Enckia hust: Anna Clemetzdotter); KA mf. ES 1395 (r 2) Rauman RO 28.6.1651 (Dns: Olavus Grogerus), Rauman RO 7.11.1653 (Larss Grå bleeff lagligen Citerat, att swara Jacob Stadztienare, men intz Comparerat), Rauman RO 27.6.1655 (medh H:r Olavum Grå), Rauman RO 6.10.1655 (hustru Anna, Larss Gråås), Rauman RO 11.11.1657 (Angaf H:r Olaus Grå Matz Teppojlann, adt Matz will icke betala för hans Swär Moders Lijkpredikan Do:nus Olaus Loco pastoris giorde här i Församblingene), Rauman RO 17.4.1658 (Föresteegh Do:nus Olaus Grå Fullmechtigat aff hwstrw Anna Arons dåtter, Sahl: M: Andræ (katso 1425), fordom Kyrckeheerdens här i Raumo Enckia), Rauman RO 28.4.1658, Rauman RO 12.2.1659 (Framträdde Do:us Olaus Sig:dj Grå Fullmechtigat aff h: Anna Aronsdåtter); KA mf. ES 1395 (r 3) Rauman RO 8.9.1660; KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 11.9.1680, Rauman RO 2.4.1683 (Lars Marckusson Gråå läth insinuerad j Rätten een upsatz på dhe saaker han hoos sin Mågh Anders Henrichsson lempnadt då han sigh till sin dotter Karin begifwit; begiärandes att blifwa hulpen till sin egendoom); KA mf. ES 1396 (r 3c) Rauman RO 4.2.1689 (Anders Hindrichsson Grå). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 21 (IV); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 402 (†), 405; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 279. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 213; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 78.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Gråå. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=389>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.