Helsingin yliopisto

Tiedot

1666/67 Johan Laihiander Johannes Erici, Euraensis 1868. Vht: ratsutilallinen Euran Laihian kylässä Erik Larsson (‡ 1658) ja Valborg Mattsdotter. Ylioppilas Turussa 1666/67 Laisiander‹¿› Joh. Erici Effra _ 89. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1666/67] Johannes Laihiander. | Sacellanus in Eura. Obiit 1704. — Euran pitäjänapulainen 1673, kappalainen 1685. Omisti Euran Sorkkisen kylän Björnin rusthollin. ‡ Eurassa 22.9.1703.

Pso: 1:o noin 1673 Brita Andersdotter Collenius tämän 2. avioliitossa († 1698); 2:o 1699 Katarina Mattsdotter Langius tämän 1. avioliitossa († 1743).

Pson edell. aviomies: apulaispappi Anders Herkelenius 1255 (yo 1658, † ~1669).

Pson seur. aviomies: Perniön kappalainen Johan Saxenius 4025 (yo 1694, † 1713).

Appi: Euran kirkkoherra Matias Langius 1213 (yo 1658, † 1697).

Poika: Säkylän kirkkoherra Henrik Laihiander 4669 (yo 1702, † 1753).

Veljenpoika: Johan Laihiander 2900 (yo 1680/81, † 1699).

Lanko: Säkylän kirkkoherra Gabriel Collenius 956 (yo 1652/53, † 1680).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 110b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #147; KA mf. ES 1924 (mm 11) Euran käräjät 26.–27.7.1675 f. 63v (Coadjutoren Wällärde H:r Johan Laihiander förekom nu och gaf Rätten tilkänna, som skall Anna Erikzdotter i Mannila sidste böndagen under Predikan såldt Toback), Euran käräjät 26.–27.2.1678 s. 25, 32, Euran käräjät 25.–26.11.1678 s. 119 (Coadjutoren Wällärde H:r Johan Laihiander, förekom nu och beswärade sigh öfwer Anders Jörensson i Lähdenoja, som skall han för een Sex åhr sedhan om hösten, stulit utaff hans wärdh i Åbo Erich Kalckilan een filthatt så godh som 6 D:r Kopp:r m:t hwilcken saak H:r Johan utaf bem:te Borgare skall wara i Fullmacht gifwit emoot Anders att uthföra); KA mf. OS 489 (1a) Euran käräjät 2.–4.8.1677 f. 165 (blef ... Ransakat om den beskylningh angående Tiufwgodz emot tagandhe Kyrckioherden i Eufra Wyrdige och Wällärde H:r Andreas Neostadius 473, Coadjutoren dersammastädes Wällärde H:r Johan Laihiandrum tillagdt hafwer ... sin hustrus förrige man Sahl: H:r Anders i Kiuhlo); KA mf. ES 1925 (mm 12) Euran käräjät 28.–29.4.1679 s. 44 (Coadjutoren H:r Johan Laihiander dömbdes at bethala dhe 10 D:r Kopp:r m:t han af Eufra Kyrckiones penningar tillstår sigh länt hafwa), Euran käräjät 14.–15.7.1679 s. 99, 102, Euran käräjät 17.–18.9.1679 s. 147 (H:r Johan Laihianders i Sorkis Gergzlegårdar), Euran käräjät 29.–30.3.1680 s. 29 (Coadjutoren Wällärde H: Johan Laihiander förekom nu och sade sigh wara sinnat opå frijheet at optaga et undan frellsse reducerat Ödes Hemman i Sorkis by om Skatt Mantl: Lembälä kallat, som för någon tijdh tilbakas warit påst Hemman, och Erich Jörensson tillförende åbot hafwer, begärandes H: Johan altså om dess beskaffenheet Lagl: ransakas), 32, 38 (Johan Sigfredsson Biörn i Sorckis), Euran käräjät 30.6.–1.7.1680 s. 63 (Lembälä), Euran käräjät 27.–28.9.1680 s. 81, 90, Euran käräjät 28.–29.3.1681 s. 153 (af Sahl: H:r Gabriels 956 barns Förmyndare H:r Johan Laihiandro), 160 (att besee huusen opå Biörnis hemman i Sorkis, för hwilket H:r Johan rustar); KA mf. ES 1925 (mm 13) Euran käräjät 6.–7.2.1682 f. 60, 60v (Sigfred Andersson i Sorkis pålades nu at tillstella Coadjutoren H: Johan Laihiandro, de fönster och Låås, sampt annat innandöme, som han wed sit afträde ifrån Biörnis Hemman der sammastädes, och H: Johan nu rustar före, bort fört haf:), 64 (Sigfred Andersson i Sorkis förekom och så nu som för hans Höghwyrdigheet H: Biskopen nästledne Junij Månad, beswärade sig öfwer Coadjutoren Wällärde H: Johan Laihiander, som skall han 2 wekor för sidstledne Walburgi, opå Åkeren med een Stöör slagit honom 3 blodsår, sampt et hans refbeen af, hwar uthaf han blifwit så illa siuck, at han samma dagh måst låta till sig kalla Kyrckioherden Wällärde H: Martinum Zidenium, then ther honom med Herrans Höghwördige Natward besökte), 68v; KA mf. ES 1926 (mm 13) Euran käräjät 19.–21.3.1683 f. 387, 390, 393, Euran käräjät 12.–14.11.1683 f. 466v, Euran käräjät 8.–10.9.1684 f. 615v (wijdhskepelse och Trolldom), 619v, Euran käräjät 11.–13.10.1686 f. 922v; KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Euran käräjät 25.–26.2.1685 f. 34 (at bem:te hans Stiuff Moder [Cappellanens Sahl: Olai Gråås 389 Enckia, hustro Anna Clemetzd:r] och nu warande Cappellanen H:r Johan Laihiander et sådant Contract ingåt, at H:r Johan för Nådhe åhrs Predijkande, skulle bekomma aff henne skarpsädh Otta Tunnor); KA mf. ES 1926 (mm 14) Ulvilan käräjät 21.–25.2.1687 s. 167 (Esckell Erichsson i Eufra Sochn och Laihia by ... Esckells Broor Cappellanen i Eufra H:r Johan Laihiander); KA mf. ES 1927 (mm 18) Euran käräjät 30.9.–2.10.1689 s. 415; KA mf. ES 1928 (mm 21) Euran käräjät 29.–30.6.1691 s. 337; KA mf. ES 1931 (mm 35) Euran käräjät 23.–26.9.1699 s. 703; KA mf. ES 1933 (mm 40) Euran käräjät 10.–12.3.1703 s. 277; KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 3.3.1688 s. 17; KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 27.3.1680 (Förekom Sahl: Johan Simonson Kiuckais broder Erich och Prætenderade på geld effter sin broder af Enckian som än uthj gården sitter; hwar till Enckians Syster man Wällärde H: Johan Laihiander å Enckiones wegnar swarade med någre åthskillige skriffter). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 116 (XXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 25 (XXVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 284; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 402 (coadjutor Johannes Lohjander), 406 (Johannes Lahjander); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #147. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 213, 214; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 78; V. Nissilä, Kiukaisten Laihian suku 1500-luvulta 1700-luvun alkuun. Genos 79 (2008) s. 178.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Laihiander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1868>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Laisiander [läs Laihiander] Joh. Erici p. 89 || Sat. 147. – Nämd i prot. 20.5.1668. Sockneadjunkt och 1687 kpl i Eura. Död 1703 (1704?).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 116.

Laisiander [Laihiander], Joh. Erici Effra. p. 89.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 25.