Helsingin yliopisto

Tiedot

1692/93 Erik Casselius Ericus Sigfridi, Helsingforsensis 3893. * noin 1673. Kotoisin Helsingistä. Helsingin triviaalikoulun oppilas (1691) Ericus Sigfridi Casselius. Sacell. in Sibbo. Ylioppilas Turussa 1692/93 [Castelius] Eric. Helsingfors _ 199. 227. Uudestaan ylioppilas Turussa sl. 1699 [Castelius Eric. Helsingfors _ 199. 227]. — Sipoon kappalainen 1701, pysyi virassa isonvihan yli. † Sipoossa 23.6.1730.

Pso: 1:o noin 1703 Gertrud Herkepaeus tämän 2. avioliitossa; 2:o 1723 Kristina Printz tämän 1. avioliitossa († 1745).

Pson edell. aviomies: Sipoon kirkkoherra Johan König 2537 (yo 1677, † 1701).

Pson seur. aviomies: Mäntsälän kirkkoherra Johan Elg 5523 (yo 1726, † 1749).

Appi: Pyhtään kirkkoherra Jakob Printz 2549 (yo 1677, † 1713).

Vävy: rykmentinpastori, FM Henrik Rungius 7120 (yo 1745, † 1773).

Poikapuoli: Pärnun yliopiston amanuenssi, FM Petter König 4790 (yo 1703/04).

Lanko: Pielisjärven kirkkoherra Pehr Herkepaeus U346.

Vertaa: Tohmajärven kappalainen Israel Castelius 5394 (yo 1723, † 1732).

Kaima: vt. lehtori Erik Castelius 3359 (yo 1686/87, † 1703).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 39a, 39a; Heikki Jokipiin tiedonanto 21.3.2013 (katso 7120); KA mf. ES 1726 (bb 20) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 4.–5.6.1700 s. 165 (Dett tilltahlte wähl Johan Johansson i Jordansböhle Studenten Mons: Erich Casselius att kunna få af Päckola Börde Hemman sin fyllnadh för dhe 8 T:ne Spanmåhl och 6 D:r K:rm:t bem:te Johan till förra possessoren af samma Hemman framledne Johan Thomasson försträckt, emedan bem:te Casselius genom arfzrättigheet skull kommit till samma Jordh, men emedan käranden 1:o Eij giordt på denne sin skuldh någon anfordring då Casselius medh Simon Johansson i Jordansböhle (katso 6004) om præferencen wedh detta hemman wedh denne Rätt så wähl som hoos Högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingen twistat, opwijsandes swaranden 2:o een rächningh, att han af hemmanet haar att fordra 232 D:r 9 ö: K:rm:t och 4 T:r Spanmåhl ... så blifwa Casselius hwilken för sin fordran hafft entacitam hypothecam deruthinnan, wedh hemmanet Conserverad, uthan Johan Johanssons i Jordansböhle wijdare åtahl och insprååk), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 26.–27.10.1700 s. 242 (Såsom Studenten Erich Casselius d: 10 nestledne Junii försålt till Jören Ersson ett börde Hemman i Jordansböhle Packala benembdh emoth 160 D:r K:rm:t åtagandes sig kiöparen der jempte att betahla den förra Åboens på hemmanet giorde melioration 60 D:r K:rm:t, 4 Tunnor spanmåhl, 4 Cappor Ertter, innewarande Åhrs folkpenningar 1 D:r 4 ö: K:rm:t, sampt till Helssingfors Magasin 2:ne Tunnor spanmåhl; Altså bleef denne börde jordh första gången oplyst, och war ingen som der emoth klandrade); KA mf. ES 1726 (bb 21) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 15.–16.2.1701 s. 26 (Det emellan Studenten Erich Casselius och Jören Erssonn öfwer ett Börde hem:n i Jordansböhle d: 10 Junii 1700 ingångne kiöp bleef andra gången klanderlöst oplyst), Sipoon ja Tuusulan käräjät 14.–15.10.1701 s. 257 (Cappellans H:r Erich Casselii attest af den 16 nestwekne Aug:); KA mf. ES 1726 (bb 22) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 27.–28.1.1702 s. 20 (Börde Hemmanet i Jordansböhle Packala, som Jören Ersson sig Lagl:n tillhandlat af nu warande Cappelan H:r Erich Casselius, Oplystes nu tridie gången klanderlööst), Sipoon ja Tuusulan käräjät 6.–7.6.1702 s. 107 (Sahl: Kyrckioheerdens Ehrewyrdige H:r Johan Könings effterlåtne Enckia Madam Gertrudh Herkepæa ... Cappelans H:r Erich Casselii nåd Prädikantz löhn); KA mf. ES 1727 (bb 23) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 26.–27.1.1703 f. 14v, Sipoon ja Tuusulan käräjät 14.–15.10.1703 f. 135v; KA mf. ES 1727 (bb 24) Sipoon ja Tuusulan käräjät 11.–12.1.1704 f. 13, Sipoon ja Tuusulan käräjät 2.–3.5.1704 f. 65 (Dhet inlades af Cappellan Ehrewördige H:r Erich Casselius i Rätten Landzhöfd:ns Embetetz Frijheetz Breef af dato d: 4 Aug: 1699, hwar medelst han bewijsar, det des Antesessor Matrimonii Kyrckioherden Sahl: H:r Joh: Köning ehrhullit Frijheet på ett Crono hemman i Hindzby Nabbis benembdh, till 8 åhr ... Altså har merbesagde H:r Erich eller des käreste Madam Gertrud Herkepæa, offtanembde Nabbis hemman till Anders Mattzson i Hintzby afstådt, som Skrifften af d: 29 Sept: 1703 uthförligare uthwijsar), Sipoon ja Tuusulan käräjät 24.10.1704 f. 144; KA mf. ES 1727 (bb 25) Sipoon ja Tuusulan käräjät 23.–24.10.1705 f. 108; KA mf. ES 1173 (b 9) Porvoon RO 6.7.1704 (Skreddaren Erick Casselius); KA mf. ES 1174 (b 12) Porvoon RO 16.10.1707 (Såssom Skräddaren M:r Erick Casselius till sin Swogers Mattz Larssons säkerhet för dhe hoos honom deponerade 141 d:r 16 k:m:t hwar om dess moder nu wijdh sin Mågz inträde i ett annat giffte giort fodring och påminnelse, nu här i Rätten ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 256 (LIII), 297 (LX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42 (LIII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #231; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 1. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 274 (Erik Sigfridi Castelius); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 204; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1849D (1705, Ericus Casselius), 2175G (1694, Ericus Casselius); A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 133; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2230 (1697, Eric S. Castelius).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 14.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Casselius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3893>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.