Helsingin yliopisto

Tiedot

1703/04 Petter König Petrus Johannis, Nylandus 4790. Vht: Sipoon kirkkoherra Johan König 2537 (yo 1677, † 1701) ja Gertrud Herkepaeus tämän 1. avioliitossa. Helsingin triviaalikoulun oppilas 9.11.1701 – 12.12.1703 (juvenis optimi ingenii cum bona gratia dimissus). Ylioppilas Turussa 1703/04 [König] Petrus Nyl _ 251. Ylioppilas Pärnussa 29.5.1706. Respondentti Pärnussa 5.9.1708 pro exercitio, pr. matem. prof. Conr. Quensel 3805. FK 1.7.1709. Respondentti Pärnussa 14.8.1709 pro gradu, pr. Conr. Quensel 3805. FM Pärnussa 16.11.1709. — Pärnun yliopiston amanuenssi noin 1707–08.

Isäpuoli: Sipoon kappalainen Erik Casselius 3893 (yo 1692/93, † 1730).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 106b; KA mf. ES 1726 (bb 22) Sipoon ja Tuusulan käräjät 6.–7.6.1702 s. 107 (Sahl: Kyrckioheerdens Ehrewyrdige H:r Johan Könings effterlåtne Enckia Madam Gertrudh Herkepæa inlade i Rätten dess skrifftelige ansökning ... Sterbhuuset uthom den anseenlige Rest, som Kongl: Maij:tt och Cronan hafft att fordra, och till 114 D:r 12 ö: sig bestijger ... hefftar till åthskillige Creditorer för 1902 D:r 11 ö: K:rm:tt ... Här wedh instälte sig een dheel af Sahl: Kyrckioheerdens Könings Creditorer och dheras Fullmechtiger, Nembl.:n ... Studenten Mons: Petter Köning, af fölljande Creditorer ombeden, här för Rätta deras rätt och Gäldzbetahlning att bewaka och uthdrifwa, Nembl:n Handelsman i Wijborg Petter Köning som giör een prætention a 404 D:r 14 ö:, Arrendatoren Wälbet:de Jören Stark, hwilken opförer sitt credit till 180 D:r 29 ö:, Arrendatoren i Pyttis Samuel Hærkepæus, balanserandes Sterbhuuset för 179 D:r. Velkojien asiamiehenä esiintyvä ylioppilas Petter Köning ei voi olla Sipoon kirkkoherran poika. Toistaiseksi tämän toisen Petterin opinnot ja tarkemmat henkilötiedot ovat selvittämättä), Sipoon ja Tuusulan käräjät 18.–19.10.1702 s. 223. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 322 (LXIV), 488 (Tillägg och rättelser. LXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 50 (LXIV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #293; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 10, 32; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1625. — K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #214; K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 209; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 111; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1849G, 2636G.

Doria gratulantti

Päivitetty 4.10.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter König. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4790>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.