Helsingin yliopisto

Tiedot

20.6.1677 Johan König (usein Köning) Johannes Andreæ, Viburgensis 2537. Vht luult.: Viipurin suutarien vanhin Anders König ja Anna Hessehusen. Ylioppilas Turussa 20.6.1677 König Joh. Andreæ Vib _ 129. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1677 d. 20. Jun.] Johannes Andreae König. Vib. — Viipurin Siikaniemen kappalainen 1682. Karjalan ratsuväkirykmentin (Fritz Wachtmeisterin rykm.) rykmentinpastori 1686. Sipoon kirkkoherra 1692. † Sipoossa 8.1.1701.

Pso: (jo 1688) Gertrud Larsdotter Herkepaeus tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Sipoon kappalainen Erik Casselius 3893 (yo 1692/93, † 1730).

Veli(?): Viipurin triviaalikoulun ent. kollega Anders König 2702 (yo 1679).

Poika: Pärnun yliopiston amanuenssi, FM Petter König 4790 (yo 1703/04).

Poika: Pyhtään kirkkoherra Anders König U613 († 1746).

Lanko: Pielisjärven kirkkoherra Pehr Herkepaeus U346.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 106b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #124; KA valtakunnanregistratuura 24.11.1686 f. 867 (Fullmacht för H:r Johan König, at wara Predikant under det Carelske Cavallerie), 31.5.1692 f. 279 (Fullmacht för H:r Joh. König att wara Kyrkioherde i Sibbo Sockn ... såsom förmedelst Kyrkioherdens Andreas Strengs 2000 dödelige frånfälle, Sibbo Pastorat är kommit at blifwa ledigt), 22.8.1693 f. 494 (Regements Pastors Fullmacht för Mag:r Martino Grå 3268 under Carelske Cavallerie Regementet ... såsom medelst Johan Königs befordran till Sibbo Pastorat, Regements Pastoris beställningen under Wårt Carelske Cavallerie Regemente, är kommen att blifwa vacant), 26.1.1701 f. 83 (Kyrckioherde fullmackt för Gustaff Wijnbladh 2425 ... medelst Johan Königz dödelige frånfälle Kyrkioherde beställningen wid Sibbo försambling uthi Nyland är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 23.1.1678 s. 3, 3 (Wälförståndigh Johan Molijss giorde nu som d: 14 Hujus på 77 D:r 16 öre Kop: M:t anfordring, som han föregifwer sig ennu after laga doom hoos sin Sal: Moder Moder åtherståå, huilkes ägendoom han förmenar sin Moster Sal: H: Swens [Notenbergius] Enckias, Hustru Malin Henrichzdotters Erfwingar innehafwa, hwar till Ärfwingarna som nu tilstädes woro, Nembl: H:r Matthias Epagius, H:r Peer Notenbergius 1866 och Studiosus Dns: Johannes Königh swarade); KA mf. ES 1784 (ee 10) Hollolan ja Tennilän käräjät 29.–31.10.1670 s. 204 (Ålldermans af Skomakare Embetet i den Loflige Staden Wijborg Nembl: Anders Köningz, Johan Borladus och Mårthen Thomasons reesepass gifwit d: 5 Sep: 1664. Passi on annettu eräälle kisällille); KA mf. ES 1725 (bb 19) Sipoon ja Tuusulan käräjät 4.–5.7.1698 s. 133 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige H:r Johan Köningh beswärade sigh öfwer Inhyses fålcket här i Kyrckeby, att dhe skola medh Swidiefällande mycket fördärfwa Skogen), 138 (Kyrckioheerden Ehrewördige H:r Johan Köningh gaf tillkenna, huru som förledne Missommars Natt Skogz Eelden lööskommit i Kyrckeby Skogen, hwar uti Prästegården till halfwa dehlen interesserar, och een stoor dehl opbränt af dugligh lööfskogh, sampt för Kyrckioheerden Sex staf rum wedh), Sipoon ja Tuusulan käräjät 25.–26.11.1698 s. 221; KA mf. ES 1726 (bb 20) Sipoon ja Tuusulan käräjät 5.–6.3.1700 s. 83, Sipoon ja Tuusulan käräjät 31.5.–1.6.1700 s. 136 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Johan Köning), Sipoon ja Tuusulan käräjät 2.–3.11.1700 s. 270, 271; KA mf. ES 1726 (bb 22) Sipoon ja Tuusulan käräjät 3.2.1702 s. 42 (Sahl: Kyrckioheerden Könings Enckia Madam Gertrudh Herkepæa), 53, Sipoon ja Tuusulan käräjät 6.–7.6.1702 s. 107 (Sahl: Kyrckioheerdens Ehrewyrdige H:r Johan Könings effterlåtne Enckia Madam Gertrudh Herkepæa ... Sterbhuuset hefftar till åthskillige Creditorer för 1902 D:r 11 ö: K:rm:tt ... warandes Kyrckioheerden 1701 d: 8 Jan: medh döden afgången. Jatkuu 18.–19.10.1702 s. 221); KA mf. ES 1813 (ii 1) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 31.8.1657 f. 115v (dömbdes Sighfridh Erichzsson i Konungzböhle at betaala till Sahl: Jacob Köningz Creditorer 2 D:r 8 öre Kopp:r m:t); KA mf. ES 2004 (oo 5) Säämingin käräjät 9.–10.1.1674 f. 7v (Handelsman i Wijborgh Hindrich Köningh inladhe uthi Retten sin Sahl: Fadhers Blasius Köninghs giäldz book); KA mf. ES 1840 (jj 28) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 22.–29.11.1693 s. 97 (katso U356). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 161 (XXXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 31 (XXXVII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 448, 449, 450–451, 455; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 323 (24.11.1686, Fullmacht); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 18. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 272, 432; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 21; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #115D, 116D, 1446D, 2175D, 4021D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #712D, 2230, 2231, 3098.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan König. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2537>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.