Helsingin yliopisto

Tiedot

1693/94 Anders Forsmarck Andreas Marci, Helsingforsensis 4002. Vht: helsinkiläinen porvari Markus Johansson ja N.N. Helsingin triviaalikoulun oppilas (1691). Ylioppilas Turussa 1693/94 Forsmarck Andr. Helsingf _ 205. — Koiviston kirkkoherran apulainen. Apulaispappi Helsingin pitäjässä (1706, 1711).

Veli: Henrik Forsmarck 4652 (yo 1701/02).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 65a; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 371 (15.10.1696, Helse Eder Studiose Andrea ForsMark medh Gud Alsmechtig dett haf:r Brita Philipsdotter sigh öfr Eder beswärat som skulle J henne A:o 1695 twå wekor för Juul, uthi hennes då warande huusbondes Oitises gård, belägrat ...), 372; KA mf. ES 1728 (bb 26) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 15.–16.10.1706 f. 119v (denne opkombne twist emellan H:r Carsten 2375 och Coadiutoren Anders Forsmark af hwilka dhen förra åhörarens stora beröm wunnit, men denn senare uthan begäran till last Sochnen påtwungenn, och af Probstenn [Anders] Ignatio installerad); KA mf. ES 1729 (bb 31) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 7.–8.6.1711 f. 41v (Medhielparen Anders Forsmarks attest af d: 6 huius), Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 17.10.1711 f. 94v (Coadiutoren Anders Forsmarck); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 31.1.1698 s. 9 (Accijs Skrifuaren Simon Forsmarck), Helsingin RO 2.11.1698 s. 225 (blef Tullskrif:n Mons:r Simon Forsmarck bewilliat arrest på dhe Böcker som sahl: Kyrckioherden H:r Johan Portanus har hoos Capellanen H:r Nielss Burttz ståendes, effter som bem:te Portanus är till sahl: Notarien Hans Jöransson effter obligation af d: 20 Augustj 1694 15 d:r, och föör Salt och Brenwijn 4: 8 ö: skyldigh); KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 11.3.1699 s. 107 (handelsmannen Sigfredh Mattssonn och Tullskrifwaren Simon Forssmark ... derars Stiuf Swährfader handellsmannen Hans Foss); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 19.3.1700 s. 7 (Erich Marchuson Forsmarck, ähr Borgare Sonn och gifft medh Borgare dotter aflade [Borgare] Eedh, och stälte i Caution för sigh Borgaren Sigfredh Madtsson och Johan Spijk men blir frij för Burpenningar); KA mf. ES 1242 (g 27) Helsingin RO 22.6.1704 s. 81 (Hospitals Predickanten H:r Mattz Warg 3220 beswärade sigh öfwer H:r Anders Forsmark, såssom och begärte att Saaken måtte lagel: uptagas, och afgiöras, hwillket sig näst för helgen skall tilldragit uthj Bårgaren Markus Johanssons huus och Sysloman Jonas Collins närwaro, der bem: H:r Anders skall olijdeligen öfwerfallit sin Fahr, När H:r Mattz ded söckt förhindra och afwäria, har Forsmarck äfwen angripit honom och ryckt alt håret af hans hufwud hwarföre H:r Mattz söcker laga Reconvention på Forsmark, som der före till Ciämbnär Rättens fordersamma afgiörande och Ransackan Remitteres, hwar till beqwämbligast termin kan uthsees till den 28 hujus); KA mf. ES 1242 (g 28) Helsingin RO 28.1.1705 s. 1 (Handellsman Sigfred Mattson med dess Mågh Erich Forsmark inlade andra gången skriffteligen utj een Saak om arf och Testamentte dhe twistadhe om), Helsingin RO 22.2.1705 s. 13, Helsingin RO 15.11.1705 s. 129 (förra Cämbner Notarien Simon Forsmark å dess antecessoris matrimonj Hans Jöransons wägnar); KA mf. ES 1265 (g 113) Helsingin KämnO 11.3.1704 s. 40 (Handelsman Sigfredh Mattsson beswärade sigh öf:r sin Mågh Borgaren Erich Forsmarck att Ehuruwähl han effterlåtit sin dotter Forsmarcks Sahl: hustru Maria Sigfredz dotter jempte denne dess Qwarblefne Man till een behagelig Tijdh boo och tillhålla uthj een dess gård belägen i kärret Emellan Ciämbnären Claes Hinderssons och Hindrich Wireni gårdar, så skall eij dess mindre ben: däss Swärson wara i dhe tanckar att kunna behålla och förswara Gårdhen såsom sin hustrus Möderne effter dess dödh, endock dess dotter effter dett å honom nu Insinuerade allegatum N:o 1 ...), Helsingin KämnO 5.4.1704 s. 51 (Borgarens Erich Forsmarckz Exception hwilken Ciämb: Notarien Simon Forsmark blef Communicerat att å dess Broders beg:r effter erhållen Fullmacht den han i Retten nu Insinuerade till nästa Ciämb:s dag sigh förklara). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 263 (LIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 43 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 618; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #241; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 1. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 204; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2175G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Forsmarck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4002>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.