Helsingin yliopisto

Tiedot

22.5.1694 Henrik Weckman Henricus Georgii, Veckelaxensis 4015. * noin 1674. Vht mahdollisesti: vehkalahtelainen porvari, valtiopäivämies Jöran Grelsson (elossa 1682) ja Anna Nilsdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 20.3.1690 (in cl. rect. circ. infer., Henricus Georgii Weckman Weclaxensis nunc Sacellanus in Pernå Nylandia). Ylioppilas Turussa 22.5.1694 [Weckman] Henr. Georgii Vekalax _ 206. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1694. d. 22. Maii] Henricus Georgii Veckman, Vekelax. Sacell. in Pernå Nyland. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1693/94] Henricus Weekman. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 1700. — Apulaispappi Elimäellä 1700. Pyhtään kirkkoherran apulainen s.v. Armovuodensaarnaaja Joutsenossa 1701, apulaispappi siellä 1702. Pielisjärven kirkkoherran apulainen (1705–06). Myrskylän kirkkoherran (veljensä) apulainen, ehkä kappalainen siellä 1711. Pernajan 2. kappalainen 1714–41. Sai isonvihan aikana 1721 venäläisen valtakirjan Lammin kirkkoherran virkaan, mutta sitä ei vahvistettu Ruotsin vallan palattua. † Pernajassa 12.3.1741.

Pso: 1:o 1708 Elisabet Svanbeck tämän 2. avioliitossa († 1734); 2:o Maria Wadstenius tämän 2. avioliitossa († 1775).

Veli: Myrskylän kirkkoherra Samuel Weckman 3753 (yo 1691, † 1711).

Poika: Lapinjärven kappalainen Henrik Weckman 5526 (yo 1726, † 1740).

Poika: Koskenkylän ruukinsaarnaaja Benjamin Weckman 5624 (yo 1728, † 1752).

Poika: Rautalammin kirkkoherra Johan Weckman 5625 (yo 1728, † 1771).

Pson veljenpoika: kruununvouti Johan Wadsten 6765 (yo 1741, † 1758).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 207a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #379; HYK ms., Viip. osak. matr. I #271; KA mf. ES 1820 (ii 22) Pyhtään käräjät 4.2.1701 s. 121 (nu warande Coadjutoren i Pyttis försambling, Wyrdig H:r Hindrich Weckman); KA mf. ES 1820 (ii 24) Lappeen ja Joutsenon käräjät 3.–4.10.1702 s. 260 (Såsom Coadjutoren H:r Henrich Weckman if:n Joutzenus S:n sielf månde inför Rätta, tillstå, sig hafwa i förleden Sommars Pingst tijden, slagit och öfwerfallet H:r Majorens v: Nandelstedts dreng Jöran Clemetson ib:m, Uthaf något tillfälle, det doch drengen nekade, så att han alldeles mist sitt wänstra Öga, som således är ett obotel:t lyte ... Hwarföre fältes bem:te H:r Henrich Weckman Ljkmätigdt det 3 Cap: Såramb: med willia LL: för Lytes both till 12 m:r, och för Såramåhlet till sina 20 m:r Sölf:r M:t), 264 (Effter skiedd Calculation emellan Capellans 2480 Enckian dygdesamma Mat:n hust: Brjtha Herkäpæa, och Nådåhrs Predikanten H:r Henrich Weckman, ang:de däs åtherstående löhn för samma Förrättning, befans det Enckian ännu och oemotseijel:n blifwer till honom skylldig 39 D:r 4 ö: K:m:t); KA mf. ES 1821 (ii 29) Lappeen ja Joutsenon käräjät 31.1.1707 s. 145; KA mf. ES 1801 (gg 24) Pielisjärven käräjät 23.–28.1.1705 s. 6 (utj Probstens H: Pehrs Herkepæi U346 Coadjutors Hind: Weckmans præsence); KA mf. ES 1801 (gg 24) Pielisjärven käräjät 11.–16.12.1705 s. 219 (Det inlefwererade Notarien Wällagfarne Mårten Platzmann 4283 H: Commendantens Och ÖfwersteLeutnantens Wälborne Frantz Evoldt Fockz sampt Fureren Gustaff Mentschers honom meddeelte Fullmachter Af d: 25 Novemb: 1705 att wed denne Rätt uthföra saken emoth Coadjutoren Wällärde H: Hindrich Weckman angående någre å wäl bem:te H: Öfwerst Leutnanten Och Commendanten wed Krigz Rättens inqvisition i Kexholm hållen d: 18 Aprill 1705 föröffwade feelachtigheeter och injurier); KA mf. ES 1801 (gg 25) Pielisjärven käräjät 19.–21.2.1706 s. 87 (saaken angående dee försmädelige ordh), 99, 111, Joukion, Jaakkiman ja Uukuniemen käräjät 30.9.–5.10.1707 s. 209 (Coadjutoren Weckmann). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 267 (LIV), 267 (LIV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 44; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #379; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 38. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 85, 145; Släktbok, Ny följd II. SSLS 412 (utg. I. Lundén Cronström et al., 1965–77) sp. 226 (Weckman Tab. 43); A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 112, 119, 122.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Weckman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4015>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.