Helsingin yliopisto

Tiedot

2.6.1676 Benjamin Cygnaeus, myöhemmin (1679) Svahn Benjaminus Johannis, Joutsenensis 2480. Vht: Joutsenon kirkkoherra Johan (Johannes Laurentii, Taipalsaaren Herkepaeus-sukua, luult. yo Uppsalassa 4.1627, † 1661/62) ja Brita Jöransdotter Juntonen. Ylioppilas Turussa 2.6.1676 [Cygnæus] Benjam Joh:is Jousinens _ 122. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1676 d. 2. Jun.] Benjamin Johannis Cygnaeus, Joutzen. — Joutsenon kirkkoherran apulainen (1680), kappalainen (1684). † Joutsenossa 1701.

Pso: serkku Brita Larsdotter Herkepaeus tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies(?): rykmentinpastori Henrik Asicanius 4311 (yo 1698).

Serkku ja lanko: Pielisjärven kirkkoherra Pehr Herkepaeus U346.

Veljenpoika: Olof Joutzenius U1132.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 46b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #113; KA valtakunnanregistratuura 8.8.1663 f. 275 (Recommendation till Bispen i Wijborg, för H. Brijta Jöransdotter och Hennes Sohn H. Jöran Johannis, angående S:t Erichz Församblingz Pastorat), 26.10.1676 f. 145 (Fullmacht för Hindrich Jundunen, att wara Cornett widh Mellins Regemente och Majorens Compagnie ... Cornettz Chargen förmedelst Henrich Danbergs (katso U535) skedde avancement ähr ouvert och öppen blifwen), 21.7.1682 f. 456 (Till Landzhöfdingen Carl Falkenberg för framledne Capiteinen Hindrich Jundumans Enkia, ett hemman angående, att bruka uti dess lijfztijdh fritt), 8.2.1692 f. 60 (Till Stats Contoiret för Lieut. Jundricas Enkia om 12 tun:r Spanmåhl ... Såsom Wij hafwe för godt funnit, at låta indraga twenne hemman i Wijborgs Lähn, Lapwäsi häradh och Safwitaipal Sockn, räntandes 26 D. 11 öre S:mt, hwarmed framl. Lieutenantens Hindrich Jundricas Enkia har warit benådad, och i stället ansee och ihugkomma henne åhrl. i dess lijfstijdh med 12 tun:r ograverad tijonde Spannemåhl), 8.2.1692 f. 89 (Till Landzhöfdingen Lindhielm för Lieutnant Jundnias Enckia); KA mf. ES 1815 (ii 4) Lappeen ja Joutsenon käräjät 16.–17.6.1684 f. 383 (Såssom Cappellanen wäll:de H:r Benjamin Swahn sigh beswärar hurusåsom det Cappellahns bohl af 1/8 Sk:tt effter förmedl: som allaredo af den sidsthåldne Kongl: Commission i Karialais byy, Joutzenus S:n är anslagit, till des ägor, honom till största præjuditz, mehrdehls af Mårten Karialain dersammastädes häfdadt och brukadt blifwer); KA mf. ES 1815 (ii 5) Lappeen ja Joutsenon käräjät 29.–31.1.1685 f. 297, Lappeen ja Joutsenon käräjät 3.–4.7.1685 s. 66; KA mf. ES 1815 (ii 6) Lappeen ja Joutsenon käräjät 17.–20.9.1688 f. 312 (Förekom Cappellan i Joutzenus H: Benjamin Shwan och Rätten föredrogh huru såsom han d: 1 Junij nästförledne een stoor skada genom wådh Eeldh Lijdit, då han war bårtta och ingen annan än hans hustro medh 4 barn, hwilka alle för Siuckdoom Sängen hållet, woro hemma och een Lijten flicka allenast medh dem, då hadhe Eelden Lööskommet uthur ett aff störar såsom ett torn, opröttadt huus, som the för köök brukadt och afsijdes ifrån Gården stått, hwilket enär begynte brinna, haar Eelden slagit på Huusen, och för än som grannar hunno till hielp, ähre 9 huus, them H: Benjam medh egen bekåstnadh opbygdh, i aska Lagde medh all thes Löösa ägendoom, Böcker, Teen, Kåppar, Lijnkläder och Huusgerådz saaker, att han nu således medh sin hustro och barn, heel blått och medelöös blefwne ähr, Altså beder H: Benjam att Rätten och Häradet denne hans Lijdne skada wille behiertta, och honom medh någon branstudz hiälp hugna ... alt detta togh Rätten i betänckiande, och fans skähligt, att bewillia H: Benjam branstudh öfwer heela Häradet, och dett i förmågo aff dett 37 Cap:l B: B: L: L: Skohlandes han effter Nembdens omdöme sigh till någon oprättelse bekomma aff hwartte hemman tu öre S:r M:t); KA mf. ES 1816 (ii 7) Lappeen ja Joutsenon käräjät 29.–30.5.1690 f. 214, Lappeen ja Joutsenon käräjät 10.–12.10.1692 f. 454v; KA mf. ES 1817 (ii 11) Lappeen ja Joutsenon käräjät 1.–3.10.1695 s. 145 (Cappellan i Jowtzenus församblingh H:r Beniamin Swahn lätt igenom däss Uthskickade i Rätten inläggia den inrymbningz Skrift som han erhållit af Crono Befallningzman Wälbet:de Hans Brottero d: 24 Martii sidstl: på ett Crono hem:n i Joutzenus by och S:n som Jöran Christersson Punda för åbodt); KA mf. ES 1817 (ii 13) Lappeen ja Joutsenon käräjät 7.–8.10.1696 s. 439 (Cappellans bolet); KA mf. ES 1818 (ii 14) Lappeen ja Joutsenon käräjät 14.–15.6.1697 f. 133v (Uppå Cappellans Wyrdigh och Wällärdhe H:r Benjamin Swahns inkombne begiäran förehöltz dhe nu här if:n Joutzenus Församblingz närwarande Allmogen, och aff Nembden huruwijda som dem skulle till nöije, och Effter dheras önskan och begiäran skie, der ber:de Capellan som öffwer 13 åhrs tijdh betiänt dheras Församblingh, med Capellans tiensten, skulle kunna att Succedera Sal: H:r Kyrckioherden Georgio Joutzenio (katso U1132), som för någre dagar seedan är med döden affgången ... Så hafwa dhe doch warit sinnadhe eenhäll:n begiära honom till sin Kyrckioheerde ... desuthan är och dheras begiäran att H:r Johan Martini (katso 5375) som dheras försambling i någon tijdh betient för Coadjutor, kundhe Succedera H:r Swahn att mottaga Capellans tiensten, helst som dhe äfwen med honom finna sigh för nögdhe, kunnandes och således dhe omyndige, små barn som så oförsörgde äre Lembnade Effter Sal:e H:r Kyrckioh:n blifwa aff denne dheras Swåger Conserverade, hwar på detta till Een Laga Attest meddeles); KA mf. ES 1819 (ii 22) Lappeen ja Joutsenon käräjät 21.1.1701 s. 12 (den vacans, som nu nyl:n är yppatz, medelst Capellans där i Sochnen Sahl:e H:r Benjamins Swahns dödel:e frånfälle); KA mf. ES 1820 (ii 24) Lappeen ja Joutsenon käräjät 10.–11.1.1702 s. 4 (Capellan Enckian if:n Joutzenus Sochn, Dygdesamma Matrona hust: Brjtha Herckäpæa, föredrog Rätten, huru som hon effter sin Sahl:e Man skall finnas debiterad, för någon anseenlig Rest, härflytande af Crono Extraordin:e för Capellans bohlet som hennes Sahl:e Man, förmehnes innehafft), Lappeen ja Joutsenon käräjät 9.–10.5.1702 s. 153, Lappeen ja Joutsenon käräjät 3.–4.10.1702 s. 264 (Nådåhrs Predikanten H:r Henrich Weckman 4015); KA mf. ES 1820 (ii 25) Lappeen ja Joutsenon käräjät 9.–10.1.1703 s. 16, Lappeen ja Joutsenon käräjät 7.10.1703 s. 159; KA mf. ES 1820 (ii 27) Lappeen ja Joutsenon käräjät 26.1.1705 s. 109; KA mf. ES 2011 (oo 24) Puumalan ja Sulkavan käräjät 12.–13.1.1712 s. 2 (Kyrckioherdens H:r Henrich Romani (katso 4495) Styf Son Lars Swan); KA mf. ES 1834 (jj 6) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 27.–28.9.1651 f. 226v (Framstegh Kyrckieheerden i Joutzenus Sochn Wällärde her Johan Laurentij, och högeligen sigh beswärade öfwer Capellanen där sammastädes her Erich [Joutsenon kappalainen Ericus Martini, † 1670], det han åthskillige gånger skall hafwa för wijdt honom för een tiuff), 229 (Emedan som Capellanen i Joutzenus Sochn her Erich hafwer angripit Kyrckieheerdens der sammastädes her Johans hustru, h: Elin hennas godhe nambn och rychte. Tästä päätellen Brita Jöransdotter Juntonen (ks. Släktbok, Ny följd IV) olisi isän jälkimmäinen vaimo), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 13.–14.9.1653 f. 406; KA mf. ES 1834 (jj 7) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 14.–15.2.1654 f. 108v (Kom för Rätta Kyrckieheerden i Joutzenus Wällärde Her Johan Laurentj, och beswärade sigh uthöfwer Peter Kesoinen och Grelss Wesicko, dedt dhe hafwa tillwällat sigh ett stycke landh Tärielän mäkj undan Kyrckiebolet), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 17.12.1656 f. 261 (Framsteegh Kyrckieheerden i Joutzenus Wällärde Her Johan Laurentj och beswärade sigh vthöfwer fordom Corporalen Peter Kesoinen, dedt han hafwer brukat dedt ödes Landh, som Kyrckieheerden 1655 emoottagit hafwer och nu derföhre Rustar), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 6.10.1657 f. 354 (Företrädde Kyrckioheerden af Joutzenus Sochn wällärd H:r Johan Laurentj och klageligen tillkenna gaf, huruledes j förleden winter den 6 Februarij ähr en wådeeldh hooss honom Lööss kommen, derigenom han haar mist alla sina böker, sin hustros och barns klädher penningar och alt annat det i hans huss war, ödmiukeligen begiärandes att han effter Sweriges Lagh måtte någorledes blifwa hulpen igen, för den stora skadha som han lijdit hafwer), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 6.–8.10.1658 f. 510 (Kyrkieherdens i Joutzenus H:r Johannis hustro Brita Jörans dåtter, i sin mans siukelige Lägenheet, kärde till Schergiantens Eskill Saxas Enkia Margeta Tils dåtter, om ett stycke uthmark); KA mf. ES 1834 (jj 8) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 16.–18.2.1660 s. 20; KA mf. ES 1835 (jj 9) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 6.–8.2.1662 s. 32 (Emedan Kyrckieheerdens i Joutzenus Her Johannis Laurentj E:a icke hafwer framteedt sine Laga witnen der medh hon kan winna ifrån Petter Torfwj dedt Jordestycke Notaniemi), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 30.–31.5.1662 s. 54 (Fäldtschären M:r Jacob Rhode framlade ett kiöpe breff, daterat Willmanstrandh den 24 Septemb: 1662 der vthj Corporalen Hindrich Junduinen hafwer försåldt berörde M:r Jacob sitt Skattehemman i Witzais by, Nifwala gårdh benembd aff 1/12 deel Skatt för Etthundrade daler Kåppar mynt), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 2.–4.6.1662 s. 90 (Kyrckieheerdens i Joutzenus Sal: Her Johannis Laurentj effterlåtne Änckia hustro Brijta Jörens dotter klagadhe sigh högeligen, att sedan hon hade 1655 tagit af Krigz Fiscalen Wälb: Jochim Liebstorff een Zedell att Rosta för een heel skatt i Karsturanda by, och hon strax 1655 derföre rostat, och ifrån den tijden mist 2:ne hästar medh heela Rostningarne, Men bekommit allenast penningar för 4 åhr, emedan landet öde och obrukat warit hafwer, och såsom Befalningzmannen Matthias Erichsson hafwer fördt samma hemman under skatt, så beder hon, att nu måtte ransakas huru medh samma hemman beskaffat är och hwadh hon dr af nutit hafwer), 91, Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 1.–3.10.1662 s. 116, 123, 126, Ruokolahden käräjät 26.–28.5.1662 s. 77 (Såsom Kyrckieheerdens i Joutzenus Sal: Her Johannis Änkia klagar att dhe bönder af ber:de Sochn som liggia i dette Fougderij, aldrigh hafwa betalat deres qwick Tijonde, och hon nu snart måste öfwerdraga sin Sal: Mans Successori Prästebohlet och legenheeten; Altså finner Rätten skiäligt, att hon i dette åhr må bekomma ett Fåår af hwar gårdh som någon quantitet af fåår hafwer); KA mf. ES 1835 (jj 10) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 19.–21.2.1663 s. 30 (Framsträdde förrige Kyrkioheerdens i Joutzenus Sochn Enckia Hustro Brijta Jörens dotter och klagadhe medh gråtande ögon, huruledes H:r Hindrich Hopp (katso 3159), som är förordnat till Succedera Hennes Sahl: Man, hafwer nu nyligen reest om kringh Sochnen och opburit den deel henne uthi hennes nådeåhr tillfalla bör, och henne sålunda icke allenast där uthinnan stoor injurie giordh wara, uthan och Allmogen, som dess för uthan är emot henne nogsampt owilligh, blifwer där igenom så obstinat och sturtzigh, att hon befruchtar sigh någre Påskepenning:r frambdeeles af dem bekomma kunna), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 21.–23.5.1663 s. 56 (Opstodo sambl: Joutzenus Sochns Inbyggiare, så dhe närwarande af Adell som Gemene Man, och begärade högeligen Häredz Rättens Förskrifft till Hans HögWyrd:t Herren Biskopen, att H:s Högwyrd:t wille a högh gunst ansee deres förrige Kyrckieheerdes Sal: Her Johannis Laurentj effterlåtne Änckias månge barns fattige och bedröfwelige tillståndh, sambt hans gode meriter widh Kyrckiones och Församblingenes upbygg- och inrättande, och efftersom den Sal: Mannen een godh Wällärdh och skickeligh Son Her Jören Johannis (katso U1132) be:dh effter sigh Lembnat hafwer, hwilken nu ifrån sin Faders dödh hafwer förestådt Församblingen, och medh sin skick- och flitigheet gifwer ett synnerligit gott proff och widare hopp om Församblingenes andelige wälfärdh och upbygningh. Dedt fördenskuldh ber:de Her Jören, om möijeligit wore, kunde försättias uthj sin Faders ställe och sålunda wara sin K: Moder och dhe mångom sine omyndige fader- och Näringzlöse Syskon till tröst, hielp och hugnadt), 57; KA mf. ES 1835 (jj 11) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 10.–12.10.1664 s. 149; KA mf. ES 1836 (jj 12) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 30.1.–1.2.1665 s. 32; KA mf. ES 1836 (jj 14) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 11.–13.3.1667 s. 53, Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 5.–7.9.1667 s. 130; KA mf. ES 1836 (jj 15) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 5.–7.2.1668 s. 16 (Framträdde Corporalens Hindrich Junduins hustru Gunila Jacobs dotter och kärde till Hindrich Bengtinen i Witzais by, att han haf:r tillijka medh Simon Rekoin huggit Swedie oppå en hennes medh ber:de Rekoin samfälte Skogzteegh, Ratikomaa ben:d ... Junduin Lätt inläggia en Häredzdom, gifwen af Lagläsaren Samuel Matsson d: 17 Aug: 1643 der uthi Munsterskrifwaren Simon Oloffsson, som på den tijden hade åbodt dedh Hemman Simon Rekoin nu innehaf:r, saakfälles, oppå Corporalens Junduins Moders h:o Beata Hans dotters anklagan ... Sammaledes inlade be:te Corporals hustru en Attest, underskrifwin af Kyrkioherden H:r Laurentio Herkepæo, der uti han wittnar att 2:e gamble Män, Nembl:n Hindrich Kiesi och Matz Täräwein hade bekänt, dedh ett Landstycke, beläget widh Metzoi, Ratiko ben:d haf:r af ålder Lydt under Jundula och Rekola Hemmans ägor, så att Bengtin ingen deel deruti haf:r. Vertaa (jj 4) Taipalsaaren käräjät 16.–17.8.1643 f. 10 Framkom Sal: Jören Erichssons Enckia och kärde till Simon Olofzson Munsterskrifuaren, för det han hafuer opå deres samfält Skoogh låfuat Matz Metzoinen hugga Swedielandh under 2½ tunna Rågh Sädh ... Altså erkenner Rätten at hustro Beata Hans dotter skall bekomma 1/4 deelen af förledne Rågh Sädh), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 10.–12.2.1668 s. 45; KA mf. ES 1837 (jj 16) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 20.–21.1.1670 s. 24; KA mf. ES 1838 (jj 22) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 6.–8.10.1679 s. 72 (Såssom fordom Kyrkioheerdens i Joutzenus, Enkia, h:o Brita Jörensd:r haf:r i förledne wåras mist, af rätt wåde, förmedelst gnistror på taket, sin Gårdh och Egendom. Altså dömer Nembden, oppå hennes ahnsökiande, henne wara berättigat att böra niuta Ett öre S:m:t af huar gårdh i detta Tingzlaget, till Brandstodh), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 9.–11.10.1679 s. 86 (Amptmannen oppå Podoga Godz i Ingermanlandh, Gabriel Johansson Swan, läth i Häradz Rätten insinuera en Skrifft, så lydande: Emedan iagh förimmer Min K: Moder hafwa, sine barn Owitterligen och emot dheras willia, låtit widh den Lofl:e Häredz Rätten protocollera, att dedh hemmanet hon nu i Joutzenus Kyrkioby, Rohanala ben:d åboor, skulle, effter hennes dödh, dess drengh Mattz Larsson, för dess, i åthskillige åhr giorde tienster, aldeles tillhöra ...), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 21.–23.6.1680 s. 9 (Leutnanten Manhafftig Hendrich Junduin), Ruokolahden käräjät 28.–29.6.1680 s. 1 (Borgesmän äre Pastor i Joutzenus Wäll:e H:r Jören Johannis, Coadiutor H:r Beniamin Swaan och Matz Rouhiain); KA mf. ES 1838 (jj 23) Jääsken käräjät 19.–20.1.1680 f. 8v (Såssom Corporalen Anders Månss: Alopæus, huilken haf:r ett barn medh sin förre Hustru, haf:r nu mehra trädt i ett annat giffte, och ber:de barns Möderne icke är tillförende undan skifftat. Huaröf:r ber:de Corporals förre Hustros Moder H:o Brita Jörens dotter nu för Rätten klagar, katso U248); KA mf. ES 1839 (jj 24) Jääsken käräjät 30.–31.7.1683 s. 123 (nu mehra framledne Corporalens Anders Månsons Ägendom ... bahrns Moder Moders, hust: Brijta Jörans dotters anfordran). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 154 (XXXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 31 (XXXVI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 7 (en Wiborg students Beniamin Suahns böcker); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 17. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 303; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #712D; Släktbok, Ny följd IV. SSLS 723 (utg. K. Stockmann, 2009) sp. 190 (Taipalsaarisläkten Herkepaeus Tab. 6).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Benjamin Svahn. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2480>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.