Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1694 Tomas Rönn Thomas Jacobi, Aboensis 4024. Vht: turkulainen raatimies Jakob Jakobsson (Jacobus Jacobi, Halickoensis, † 1694) ja hänen 1. puolisonsa Margareta Bachster. Turun katedraalikoulun oppilas 16.2.1689 (in cl. I colleg., Thomas Jacobi Aboënsis. ‹Tämä?›). Ylioppilas Turussa kl. 1694 Ronn‹¿› Thomas Jacobi Ab _ 206. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 10.5.1697. — Apulaispappi Lemun Askaisissa 1697. Pataljoonansaarnaaja Porin läänin kaksikasjalkaväkipataljoonassa 1700, palveli pataljoonansa mukana Narvassa (1703).

Pso: (jo 1698) Anna.

Appi(?): Askaisten kappalainen Henrik Marander 1631 (yo 1663, † 1703).

Lanko: Hauhon kirkkoherra Matias Martinius 2637 (yo 1678, † 1728).

/ Isä on toiminut aiemmin mm. vt. lainlukijana Itä-Norlannissa (T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende, 1890, s. 152, 175). /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 161a; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 565 (16.8.1709, Koskee yo Martinus Stuteliuksen [Stichelius?] velkaa raatimies Jakob Rönn'in leskelle Anna Hansdotterille); KA valtakunnanregistratuura 9.11.1683 f. 532 (katso 3033), 15.10.1685 f. 536; KA mf. ES 1848 (kk 11) Marttilan käräjät 9.–10.2.1694 f. 229 (Thomas Jacobi Röön som Frequenterar i Åbo Skola, beswärade sig öfwer Ryttaren i Brungela Lars Mårthensson, hwilcken d: 16: Jan: nästledne öfwerfallit honom här i Lendzmans gården med hugg och slag); KA mf. ES 1848 (kk 13) Mynämäen ja Lemun käräjät 13.–15.6.1696 f. 73 (Assessorens [Gustaf Mauritz Wellingk] uthskickade Stud: Thomas Röön); KA mf. ES 1849 (kk 15) Mynämäen ja Lemun käräjät 26.–28.9.1698 f. 165 (Prestman Wällärde H:r Thomas Röön i Tättäläis); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 27.11.1705 (Borgaren Michell Jacobsson Heickala), Rauman RO 26.1.1706 (Rådman Johan Östman opsteg och framgaf Bårgarens Michell Jacobsson Rönns Obligation af d: 17 Martij 1703, till Opbördzskrif:n Henrich Hassel gifwen, på Låhntagne Sextijo, och Sex D:r K:rm:t), Rauman RO 26.1.1706, Rauman RO 2.4.1706 (Förste gången Opbödz Michell Jacobsson Röns Gårdh och annan Egendom för den giäldh som han till Bårgmästaren Hans Bjnman, skyldigh, och förr detta inprotocollerat är, d: 27 Novembris Anno 1705); KA mf. ES 1553 (z 66) Turun RO 15.7.1699 f. 232v (Acta uthi den ifrån Ciembnär Rätten per appellationem hijt A:o 1696 den 8 Aug: inkombne Saaken, angående Arff, Mårgongofwor och andra fordringar, som Sahl: Rådmans Jacobj Jacobj Enkia dygdesamme Hust:o Anna Hansdåtter och Advocat: Johan Lifman såsom samptl: hennes Stiuf Barns Fullmächtige vice versa Kärande och Swarande twista om ... Sedan Sahl: Rådmannens Jacobi Jacobi första Hustro Margareta Bachster dödh blef:n ähr, skall Sahl: Rådman Jacob: Jacobi förr än han till annat giffte trädt A:o 1680 den 8 April: skrifftel: afwittradt sine Barn uthj deres begge Morbröders Sahl: Hans och Jacob Baxsters samt Sahl: Rådmännernes Bertill Jörenssons, Johan Sågers och Crister Carlssons närwaro ... 1694 in Julio, då han kårt för sin dödh, skall låtit sin Son Thomas Rönn skrifwa een opsatz på Böcker, peningar, och annat, som Sahl: Rådman:n skolat gif:t sin Mågh H:r Matth: Martinio, medh befallningh dett måtte Rächnas på hans hustrus andehl i arfwet). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 266 (LIV); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 51; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 43; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #164; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 200 (1693:II), 201 (1694:I). — S. D. Geerkens, Narva literata (1703) f. 7v; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 195.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Rönn. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4024>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.