Helsingin yliopisto

Tiedot

11.3.1678 Matias Martinius Matthias Martini, Hauhoensis 2637. * Tuuloksessa 2.2.1655. Vht: Pohjoisten kylän Häppölän ratsutilallinen ja kestikievari Tuuloksessa Mårten Knutsson ja Brita Larsdotter. Hämeenlinnan pedagogion oppilas 1665. Helsingin triviaalikoulun oppilas 1669 – 1676. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Turussa 11.3.1678 Martinius Matth. Hauhoens _ 135. Respondentti 1678 (Marklin, vrt. Åbo Tidn. 1797 n:o 29, jossa päivämääräksi mainitaan 30.5.1679), pr. Simon Tålpo 1856. Vieraili Uppsalan yliopistossa 1682 ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1682 – sl. 1682. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1683 – sl. 1685. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1686 – kl. 1689. Väitöskirjan preeses Viipurin lukiossa 1699. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 23.4.1699. — Oleskeli Tukholmassa (1686, 1688). Helsingin triviaalikoulun rehtori 1687 (ei astunut virkaan). Viipurin lukion kaunopuheisuuden lehtori 1688, logiikan ja fysiikan lehtori s.v., vt. metafysiikan lehtori 1693, 2. teologian lehtori 1697, samalla palkkapitäjänsä Säkkijärven kirkkoherra s.v. (virkaan luult. 1699). Lääninrovasti 1697. Joutui sotavangiksi Viipurin piirityksen aikana 1710, vapautettu muutaman kuukauden kuluttua. Nähtävästi Viipurin tuomiokapitulin esimies venäläisten valloitettua kaupungin s.v. Pakeni Ruotsin puolelle syksyllä s.v. Hauhon kirkkoherra 1711. Pakeni sotaa Länsipohjan kautta Ruotsiin 1713, palasi 1722. Tunnettu suomen kieliopin (julk. 1689) kirjoittajana. Valtiopäivämies 1719. † Hauholla 1.9.1728.

Pso: 1:o 1688 Kristina Jakobsdotter Rönn († 1690); 2:o 1693 Katarina Valinius (Wallin).

Poika: Hauhon kirkkoherra Martin Martinius 5074 (yo 1709, † 1767).

Poika: Vanhan Suomen laamanni, kollegiasessori, FM Matias Martinius, v:sta 1743 Martins 5429 (yo 1724, † 1761).

Pojanpoika: leimamestari Turussa Abraham Isak Martins 8025 (yo 1757/58, † 1775).

Lanko: pataljoonansaarnaaja Tomas Rönn 4024 (yo 1694).

Vävy: Hattulan kirkkoherra Håkan Lundbäck U1242 († 1743).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 127a; KA valtakunnanregistratuura 23.12.1686 f. 982 (Till Stats Contoiret at lefwerera Studenten Mathiæ Martinio 200 D:r S:mt uthaf de medel, som stå under K. M:tz egen disposition ... Såsom Oss Studenten Mathias Martinius har i underdånigheet dedicerat et lijtet wärck, som han i Latinske verser författat, angående Sweriges Konungar), 23.12.1686 f. 983 (Till Biskopen och Consistorium i Wiborg för Mathiæ Martinio ...at blifwa befordrat till Rectorat uti Helsingfors, som han för tijden förmenar wara ledigt ...), 16.3.1688 f. 143 (Til Consistorium i Wijborg, at Candidaten Mathias Martinius skal befordras til Lectoratet i Wijburgske Gymnasio uti Magistri Berners 2265 ställe), 17.8.1688 f. 511 (Till Consist:m i Wijborg om Eloqventia Lectionen wid Gymnasium i Wijborg för Mag. Laurent. Stachæo 2699 ... Såsom Wij Nyligst för detta hafwe förordnat Lectorem Eloqventiæ wid Gymn. i Wiborg Candidaten Mathiam Martinum till Log. och Physices Lect:n hwarigenom dess för detta hafde Lection är kommen till att vacera), 31.10.1688 f. 680 (Privilegium för Actuarien Johan Schmedeman 1894 på den af Candidaten Matthia Martinio på Finska skrefne och författade Grammatica ... såsom Wår Troundersåte Lectoren wid Gymnasium i Wiborg, Hederlig och Wällärde Candidaten Matthias Martinius har til den allgemena nyttan skrifwit och författat en Grammaticam på Finska, kallad Hodegus Fennicus, eller Finske wägwisaren, hwilken han förmått Wår Trotienare och Actuarius uti wårt Cantzelie Oss Älskelig, Ädel och Wälbördig, Johan Schmedeman, at med sin bekostnad låta upläggia och igenom Trycket utgå, allenast Oss i nåder täckes meddela där å Wårt nådige Privilegium, på det at bemälte Actuarie, som giör där på bekostnaden icke måtte igenom andras eftertryckande præjudiceras; Altså och emedan bemälte Bok allareda finnes wara Censurerad, och Wi icke mer än billigt pröfwe, at så wida bemälte Actuarie förlaget till dess aftryckande giör, han också måtto i det fallet skadelös ställas; Ty hafwe Wij härmed och i krafft af detta wårt öppne bref welat förunna och gifwa honom, Actuarien Johan Schmedeman detta effterfölliande Privilegium på ofwansagde Bok ...), 11.10.1690 f. 596 (Till Consistorium i Wijborg, om Kyrkioherden Herkepæus 961 och Lectoren Martinius), 17.12.1690 f. 720 (Till Consistorium i Wijborg om Hauho Pastorat), 11.7.1691 f. 323 (Till Consistorium i Wijborg för Lectoren Matthias Martinius ... Det hafwer hoos Oss Lectoren wid Gymnasium i Wijborg Matthias Martinius sig underdånigst beklagat, huruledes han intet har kunnat till godo niuta sine undfångne bref ock Kyrkioordningen, i ty, att I intet skole hafwe tillätit honom få sitt Säthe uti Consistorio, utan honom därifrån uthslutit, förordnandes andre uthom Lectorerne ock sådane därunder till Consistoriales, hwilcka därtill seenare ock effter honom äre blefne antagne), 10.6.1697 f. 342 (Lectors Fullmakt för Mathias Martinius ... medelst Magistri Magni Lages 1759 dödelige frånfälle Theologiæ lectoratet wid Wårt Gymnasium i Wijborg sampt Säckjärfwi Pastorat är kommit att blifwa ledigt), 10.6.1697 f. 353 (Lectors Fullmakt för Ericus Brumerus 3818 ... medelst Mathiæ Martinij befordring till Theologiæ Lectoratet wid Wårt Gymnasium i Wijborg, Lectio Logices och Physices där sammastädes är kommen att blifwa ledigh), 29.3.1698 f. 253 (Till Consistorium i Wijborg swar ang. tillstånd för Lectore Theol. Martinio at få Disputera i Wiborgh), 16.2.1712 f. 272 (Confirmation för någre Pastorer på deras lägenheter, hwilkas nampn här in uti uptecknas ... Mathias Martinius Pastor i Hauho försambling i Wiborgs stifft d. 26 Apr. 1711); KA mf. ES 1722 (bb 11) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 19.–20.1.1686 s. 30 (Studiosus D:nus Mathias Martinius det Venerandj Consistorij resolution Dat: 4:de Sep: 1682 ... twisten om Sacellnien här i Hauho och Tuhlos Sochnar ... D:no Martinio Collegatet utj Helssingfors Schola allaredo d: 4 Maij på bem:te åhr [1685] offererat är och des förutan har een godh pedagogium och Kongl: Stipendium wedh Academien i Åbo); KA mf. ES 1722 (bb 12) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 8.–9.9.1687 s. 145 (Såssom att H:r Andreas Henrici [Cuohiander] ifrån Kuohi Joki nu sielf tillstår att hafwa aff Johan Sigfredsson i Karfwjola för 4 åhr sedan tagit 1 T: 10 Capp:r Rågh, och Korn, sampt ½ ll: Humbla som D:nus Martinus ifrån Pohios hoos honom deponerat, hafwandes H:r Anders försäkrat att hålla honom skadelöös, Men såssom D:nus Martinius af bem:te Johan samma Sädh och Humbla sedermehra exseqvera leth, dy ähr skiäligit att H: Anders förnöijer Johan och söker igen D:nus Martinum best han kan och gitter, huru wijda han kan bewijsa honom af dieknepeningarne öfwer sin andehl opborit hafwa); KA mf. ES 1842 (jj 41) Viipurin pitäjän käräjät 2.–4.6.1702 s. 112 (Dhet proponerade Höghwällärde Mag: Mathias Martinius, för Rätta, huru såssom des Landbonde Hendrich Larssonn från Löytämäki afwijkit uthj olaga tijdh des Landboo stämmo, och begifwit sigh i tienst hoos Regementzskrifwaren Wählbet:de Niels Abrahamson, uthan att giöra någon reedo för Missbygnadhen på Hemmanet och annan dem emellan föreluppen strijdigheet). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 170; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 168 (XXXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 209, 240, 241, 293, 325, 326, 383, 408, 470, 486; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 67, 90, 91, 156, 179, 264, 317, 396, 429, 430, 513; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 206 (16.3.1688), 213 (11.7.1691); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet V (1902) s. 139, 141. — R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 118; J. H. Lidén, Catalogus disputationum IV. Disp. gymnasticas (1779) p. 48; Åbo Tidn. 1797 n:o 29; M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 289; G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 73 V#4000; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 293; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 240, 319, 322; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 150; Y. Blomstedt, Hämeen historia II:2 (1960) s. 443; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #115D, 116D, 136D, 1478D, 1848D, 2612D, 2617D, 2638D, 2662D, 2664D, 2665D, 2946D, 3239D, 3837D, 4000R, 4051G, 4053G, 4232G; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 155; E. Koskenvesa, Viipurin tuomiorovasti Petrus Carsteniuksen kuolinaika. Genos 47 (1976) s. 12; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 95, 136; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 41; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 132; A. Sarsa, Äidit ja tyttäret. SSJ 44 (1992) s. 31; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #4896 (1716), 5406 (1720), 6089, 7428 (1715), 7472 (1717); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #833G, 929D, 934, 1897H (vih. 12.3.1693), 1990, 2017G, 2262, 2375, 2548–2552, 3494, 3869, 3944R; Suomen kansallisbiografia 6 (2005) s. 567.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Martinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2637>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.