Helsingin yliopisto

Tiedot

1682/83 Karl Feuchting Carolus, Aboensis 3033. Vht: Turun ja Porin läänin lääninrahastonhoitaja Evert Feuchting († 1682) ja hänen 1. puolisonsa Kristina Billsten. Ylioppilas Turussa 1682/83 Füchling‹¿› Carol. Ab _ 155. — Ylä-Satakunnan alisen kihlakunnan henkikirjuri (1692). Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin rykmentinkirjuri 1696. ‡ Turussa 8.6.1697.

Pso: 1692 Anna Olofsdotter Dahlström tämän 1. avioliitossa.

Eno: ruukinpatruuna Karl Billsten 796 (yo 1650, † 1691).

Lanko: Turun hovioikeuden auskultantti Olof Dahlström 6784 (yo 1741, † 1768).

Vävy: Nousiaisten kirkkoherra Zachris Lundanus 4028 (yo 1694, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 69a; KA valtakunnanregistratuura 9.11.1683 f. 532 (Till Åboo Hoffrät för twenne Rådmännerne [ifrån Åboo] Christer Carlsson 562 och Jacob Jacobsson (katso 4024) ... Eder domb af d. 16 Junij nästledne, dem och framledne Landträntmäst:n Efwerdt Fuctingz Effterlefuerska hustro Karin Kramers emellan), 15.10.1685 f. 536 (Kongl. M:tz Sentens och domb uti Åbo Hoffrätt Åhr 1683 d. 16 Junij afdömbde och sedan gratis inkombne revisions Sak); KA mf. ES 1844 (kk 7) Kokemäen käräjät 11.–12.7.1664 s. 312 (Hans Excell:tz Richz Rådetz Högwälborne H: Arfwedh Forbus Fougde på Cumo gårdh Efwert Fychting); KA mf. ES 1751 (cc 14) Sauvon käräjät 2.–3.8.1686 f. 150 (Oplystes nu första gången fordom Räntemestarens Sahl. Efwert Fuchtingz Ryttare hemman uthi Sagu Kyrckby belägit, hwilket dess Successor Matrimoni Secret: Per Stolpe med sin Hustrus samtycke til Arrendatoren Johan Röökman för 950 D: K:m:t försålt hafwer); KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Sauvon käräjät 6.–8.2.1690 s. 68 (fordrade af Sahl. Rentemestarens Efwerth Fychting Arfwingar ... Auditeuren Wählbet:d Petter Stolpe swaradhe ... willjandes så Auditeuren som Häradzskrifwaren Carl Fychtingh för deres egen Personer ... uthan begiärthe att Organisten i Åbo S. Christian Köhler för dess hustru Anna Stina Fychtingh och Mag. Johannes Albogius 1609 Kyrckioherden i Borgo, som Förmyndare ähr för Marija Fychtingh, först citeras måtte, att för deras part swara ... till nästa Sommar Tingh), Sauvon käräjät 21.–22.7.1690 s. 200 (här till swarade Militiæ Auditeuren Wälb:de Petter Stolpe Sahl. Fuchtingens qwarlemnade Enckias dygdesamme hustru Marija Cramers nu warande man, och Häradskrifwaren Wählbet:d Carl Fuchtingh, oppå sina och sina medsyskons wägnar, seijandess ...), (cc 20) Nauvon käräjät 19.–20.9.1692 s. 81 (Organisten ifrån Åbo S:r Christian Kellnär (Vertaa 3877) instälte sig som en Creditor på des Sahl. Swär Faders Rentemästaren Efwert Feuchtingz fordran); KA mf. ES 1754 (cc 23) Halikon ja Uskelan käräjät 13.–17.2.1696 s. 19 (Landz Secreteraren Wälbet:de Petter Stålpe), 18.–19.5.1696 s. 185 (Secreteraren Stålpes hustrus dygdesamme Matronas Catharina Cramers nerwaru ... hwilckens förra Sahl. Man Ränttemestaren Edwert Feuchting); KA mf. ES 1755 (cc 24) Perniön käräjät 11.–13.2.1697 s. 61 (Melkilä Frelse hemman); KA mf. ES 1846 (kk 9) Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 11.–12.3.1689 f. 100 (Sahl: Räntmestarens Efwerdt Feuchtingz Son Mons: Carl Feuchting inlade i Rätten 2:ne Capitein Lieutnantens Wälb: Gustaf Frisenschiöldz Obligationer in Originali. Jatkuu 18.–19.8.1690 s. 89); KA mf. ES 1848 (kk 13) Nauvon käräjät 12.–13.5.1696 f. 56v (Regementzskrifwaren Wälbetrodde Carl Feuchting på Gyttia Rusthåldz wägnar, jatkuu 11.9.1696 f. 105); KA mf. ES 1929 (mm 22) Ulvilan käräjät 25.–27.6.1692 s. 264, Kokemäen käräjät 4.–6.10.1692 s. 440 (Rustmäst:n Carl Feuchting); KA mf. ES 1967 (nn 9) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–29.2.1692 f. 60 (Häradzskrif:n Wälh:t Carl Feuchting å Crono Befallningzmans [Engelbrecht Staare] wägnar); KA mf. ES 2002 (oo 3) Säämingin ja Kerimäen käräjät 26.–28.7.1658 (Commendantens på Ny Slått Nocolai Limbakz Fulmechtige Peer Larsson Stålpe); KA mf. ES 2003 (oo 4) Sulkavan käräjät 13.–14.6.1665 s. 126 (leutnampten Antonius Fychtingh 1663 om Sommarn medh sit Compagnie haffwer Siöwägen reest igenom Sulkawa Sochn); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 24.7.1694 s. 26–34 (Carl Henrich Fychtingh, katso 3785); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 19.8.1682 (Sal: Ränttmestarens Wälbet:de Efwerdt Fuchtingz Enkias hust: Chatarina Cramners fullmächtige Anders Hinrichsson); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 5.7.1652 (Inlade Mårthen Nillsson Thallppo (katso 2867) fordom Bookhållare widh Tawastehuus, en Skrifft emoth Sahl: Johans Fuchttingz Erffwingars ifrån Lubech Fullmechttiger); KA mf. ES 1241 (g 21) Helsingin RO 15.1.1696 s. 17 (Såssom Advocat:n Johan Mollerus nu her i Retten insinuerade Organistens ifrån Åbo Christian Kellners (katso 3877) och Häradzskrif:s Carl Feuchtingz bref af d: 5 nästledne huijus, medelst hwilket dhe af dhenna Rett begiera, det måtte Landzsecret:n Welbet:de Per Stolpes lösa och fasta ägendom dhem till säkerheet blif:a inprotocoll:t för dhen fordran som dhe effter ett medh samma bref fölgde Extract af Cembners Rettens i Åbo afsagde dom dat: d: 24 Decemb: sidstledna wunnit hoos bem:te Landz Secret:res hustru dygdesamma Matrona hust: Catarina Kramer). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 198 (XLIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 214, 216; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 253 (8.6.1697, ‡ regementzskrifwaren Carl Fijchting). — V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 101; A. Ekman, Anna Dahlström-Alanus och hennes släkt. Genos 14 (1943) s. 90; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 184; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1341H (vih. 29.12.1692, Carl Feuchting).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Feuchting. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3033>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.