Helsingin yliopisto

Tiedot

1694/95 Nils Giers Nicolaus Laurentii, Björneburgensis 4075. Vht: porilainen tullin ja läänitysten vuokraaja Lars Nilsson Giers († 1734) ja hänen 1. puolisonsa Katarina Hansdotter Eosander. Ylioppilas Turussa 1694/95 [Gers] Nicol. Satac _ 208. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1694/95] Nicolaus Giers | Capitaneus. | Biörneburgensis. Ylioppilas Turussa uudestaan 1699/00 Giers Nicolaus _ 229. — Luutnantti Turun läänin kaksikasjalkaväkirykmentissä 1701.

Serkku: Pietarsaaren pitäjän kappalainen Hans Preutz 2861 (yo 1680, † 1695).

Veljenpoika: harjavaltalainen rusthollari Otto Jakob Giers 8197 (yo 1760, † 1790).

Lanko: lääninviskaali Johan Enholm 926 (yo 1652).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 71a, 72b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #387; KA valtakunnanregistratuura 1.7.1684 f. 397 (Til Cammar Collegium för Lars Nilson Giers); KA mf. ES 1925 (mm 12) Ulvilan käräjät 14.–15.3.1681 s. 52 (Inspectoren öf:r Eufra Åminne Frälsse Ereboren och wälbet:d Lars Girss förekom och inlade nu Alexander Henrichssons i Lammais Kiööpebreef Dat: d: 13 Jan: 1681 uthaf fremmande godhe Män verificerat och underskrifwit, hwarutinnan han tilstår sigh af frij willia och berådt modh, medh sin hustros ia och samtyckio, hafwa opdragit och försålt ett sitt hemman uthi Lammais by, om 1 Mant:l och 8 ö: 15 s:s Skatt, till bem:te Inspectoren Lars Nilsson Girss), Ulvilan ylim. käräjät 29.–30.7.1681 s. 365 (Lammais); KA mf. ES 1926 (mm 13) Ulvilan käräjät 3.–5.7.1683 f. 420 (Inspectoren wällbet:d Lars Nijellsson Gers, som rustar för dhe tre hemman uthi Gördböhle); KA mf. ES 1932 (mm 36) Ulvilan käräjät 14.–15.9.1700 s. 756 (För Handelsmans sahl: Bertill Festingens Erfwingars fordran af 166 D:r K:m:t, blef Inspectoren Lars Nielsson Giers Börde Rusthåll Lammais, 3:ie resan klanderlöst opbudit); KA mf. ES 1933 (mm 41) Kokemäen käräjät 17.–18.9.1703 s. 1 (hoos Inspectorn wälbet:de Lars Nielsson Giers på dess Rusthåll Suomänkylä); KA mf. ES 1726 (bb 20) Lammin käräjät 26.–27.11.1700 s. 520 (Inspectoren Wälbet:de Lars Nilsson Gers); KA mf. ES 1756 (cc 30) Sauvon käräjät 19.–21.10.1703 s. 194 (Lieutnant Giersens Attest af d: 7 Junij sidstledne); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 19.1.1681 (Hans Excell:tz Gustaff Sops Ombodzman uthi Euraminne Wäll: Larss Girss), Rauman RO 29.1.1683 (Inspectoren Wälbetrodde Larss Gierss beswärade sigh nu öfwer Boockhållaren Wälbetrodde Gabriell Neocleander som skall han honom med een grof och swår beskyllningh belagdt); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 5.2.1709 (Inspectoren oppå Wuohjoki herre godz Wälbet:de Lars Giers), Rauman RO 6.2.1709. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 270 (LV), 298 (LX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 108; K. G. Leinberg (julk.), [Turun ylioppilaiden asevelvollisuudesta v. 1700–1702]. HArk ptk 20 (1908) s. 36; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #387. — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. A–K (1921) s. 229.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Giers. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4075>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.