Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1652 Johan Enholm Johannes Eliæ, Nerpensis 926. Vht: Närpiön kirkkoherra, valtiopäivämies Elias Holmius (Elias Petri, yo Uppsalassa 5.1622, † 1684) ja hänen 1. puolisonsa Anna Reichenbach. Ylioppilas Turussa sl. 1652. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1652] Iohannes Eliæ Nerpensis. Oraatio 25.3.1659. — Kamarikollegion kamariviskaali (1666–74). Valtakunnandrotsin sihteeri (1677). Lääninviskaali (1680). Turun ja Porin läänin sotatuomari 1686. Asui Ahlaisissa ja vuodesta 1692 Porin Toukarissa (Torbonäs). Elossa 1713.

Pso: 1:o 1666 Elisabet Persdotter Thesleff († 1692); 2:o 1693 Agneta Beata Giers (elossa 1712).

Appi: Turun hovioikeuden asessori Petter Thesleff U65 († 1663).

Veli: Närpiön kirkkoherra Jakob Holmius 925 (yo 1652, † 1697).

Pojanpoika: ylioppilas Lars Johan Enholm 7164 (yo 1746, † 1746).

Pojanpoika: Turun hovioikeuden asianajaja Gustaf Fredrik Enholm 7624 (yo 1751, † 1769).

Lanko: luutnantti Nils Giers 4075 (yo 1694/95).

Vävy: Ulvilan pitäjänapulainen Anders Lindsten 5684 (yo 1729, † 1765).

Vävy: Ulvilan pitäjänapulainen Karl Magnus Rydeen 5903 (yo 1732, † 1741).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #96; KA valtakunnanregistratuura 23.9.1680 f. 442 (Till Landzhöfdingen Harald Oxe, at sigh förklara hwarföre han Landt Fiscalen i Finland Olaus Enholm från sin tiänst satt hafwer), 21.10.1680 f. 511 (Till Landzhöfdingen Harald Oxe för Landz Fiscalen [Johan] Eenholm), 30.1.1683 f. 67 (Till Cam:r Collegium Swar angående Landz Fiscals tienstens besättiande öfwer Åbo Lähn, hwar å Johan Eneholm och Elias Johanson 1376 begge Kgl. Fullmachter erhållit ... Såssom Wij nu fuller i nåder wehle at slijke Fiscals tiensters besättiande alt framgeent af Landzhöfdingarne måge dependera; altså hwadh ofwanbem:te Fiscals tienst betreffar, så kan den som Wår äldre Fullmacht eller resolution hafwer, efftersom dhe sig begge der på stödia och beropa, der wedh behollen blifwa. Men när den tiensten sedan någon gång blifwer ledig må Landzhöfdingen stå fritt der om disponera), 10.11.1685 f. 600 (Till Åbo Håfrätt, at någon af Assessorerne skal sig antaga inspectionen öfwer militie auditeurerne i Finland ... Såsom Wi hafwe i nåder gåtfunnit at förordna en militie auditeur uti hwart Höfdingedöme i Finland, som alle twistigheter, militiæ hemmanen därsammastädes angående, lagligen skal utföra, ock därjämte resolverat, at någon af Assessorerne i Håfrätten skal sig antaga inspectionen öfwer desse auditeurer), 22.5.1686 f. 291 (Militie Auditeurs Fullmacht för Johan Eneholm uti Åbo och Biörneborgz lähn); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Ulvilan käräjät 10.–11.1.1670 f. 9 (huruledes Fiscalen ... uthj Hwittisbofierdz Ytterby några Ödes hemman af 13 öres Skatt tilhoopa opå Frijheet bekommit haf:r), Ulvilan käräjät 20.–21.6.1671 s. 97; KA mf. ES 1924 (mm 11) Ulvilan käräjät 3.–6.9.1675 f. 21 (Cammar Fischalen Welb:de Johan Eenholm förekom nu och beswärade sigh öfwer Hwitsbofierdz Öfwerby boer, som skola de nästledne Söndagh tagit honom hans Näät ifrån, som han nedan för Hwitsbofierdz åå uthi sitt och sina Interessenters af Nederbyn eenskylte fiskewatn, hade sättia låtit); KA mf. ES 1926 (mm 13) Ulvilan käräjät 17.–19.12.1683 f. 507 (Påmarkz Ryttare hem:n som Cammar Fiscalen wällb:d Johan Enholm sigh uthaf Upbördzmannens Conradt Höijers Erfwingar tillhandlat och kiöpt hafwer, blef nu tridie gången Lagl: upbudit); KA mf. ES 1927 (mm 16) Huittisten käräjät 7.–9.5.1688 s. 226 (Militie Auditeuren wälbet:d Johan Enhollm); KA mf. ES 1928 (mm 21) Ulvilan käräjät 4.–5.6.1691 s. 263 (Militiæ Auditeuren Wälbet:de Johan Enhollm beswärade sigh öfwer landbonden Johan Simonsson i Hwittisbofierd); KA mf. ES 1929 (mm 22) Ulvilan käräjät 10.–11.10.1692 s. 467 (Tuorbornäs Börde Rustningzhemman som Militie Auditeuren Johan Enhollm sig till handlat, blef nu trijde gången opbuden, som utan klander skiedde); KA mf. ES 1931 (mm 33) Ulvilan käräjät 23.–25.1.1698 f. 16v (Fiskalen Enholm, hwilken Ländzmans tiänsten här i Sochnen förträder); KA mf. ES 1931 (mm 35) Kokemäen käräjät 27.2.–2.3.1699 s. 66 (Inspectoren Lars Giers förekom för Rätten opå sin Swärssons Landzfiscalens Johan Eenholms wägnar); KA mf. ES 3235 (Åland 7) Kuulustelu Kastelholmassa 4.8.1668 f. 258v (katso 1436); KA mf. ES 2077 (ss 1) Närpiön käräjät 12.–13.1.1663 (Företrädde Probsten och Kyrckioherden, Ehrwördigh och Wällärde man herr Elias Petri, Retten tillkenna gaff, hwru såsom hans twenne Söner Petrus och Johannes haffua een Ryttare Johan Hendrichsson benämbdh ...); KA mf. ES 2078 (ss 2) Lapväärtin käräjät 24.–26.2.1668 f. 5 (Cammar Fiscalen wälbetrodde Johan Eliasson Eenholm); KA mf. ES 2079 (ss 3) Närpiön käräjät 26.–28.1.1674 s. 1; KA mf. ES 2080 (ss 3) Närpiön käräjät 25.–28.2.1678 s. 112; KA mf. ES 2082 (ss 8) Närpiön käräjät 30.1.–1.2.1686 s. 58; KA mf. ES 2082 (ss 10) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 26.–28.7.1688 f. 220; KA mf. ES 2031 (rr 12) Kokkolan käräjät 23.–24.1.1667 f. 5v (Cammar Fiscalen Johan Enholm); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 26.2.1706 s. 10 (Oplystes Första gångon Sahl: Landtmätarens Oloff Mörtz Enckias, hustro Elisabeth Eneholms till Rådhman Adrian Gottleben för Geldh Pandtsatte förgylte Pocal medh Twenne St: Sölfwer Skedar. Sammaledes Oplystes första gångon Landz Fiscalen Johan Eneholms til mehrbem:te Gottleben för Geldh Pandtsatte Twänne st: släta Gull ringar), Porin RO 27.10.1712 s. 155 (Förre Landz Fischalen Wälbet:de Johan Enholm tilltalte Bårgaren Jacob Michellsson Närfwä ... Kiärandes hustru dygdesamme Agnis Beata Giers ... hustru Agneta). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386 (Johannes Eliæ Rehnholm); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 58 (XIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 28, 116, 120, 125–126, 128–129, 132, (149), 156, 157, 160, 189, 198, 199, 335, 347–348, 354–355, 355, 357, 358, 430; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 262 (Cammar fiskalen Johan Enhålm); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 211–212, 348, 351, 364; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 107; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #96. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2190D, 3926G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1021, 1040, 1351; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 74 (2003) s. 174 (TKO 1.2.1661).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Enholm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=926>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.