Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1695 Karl Laurentz Carolus Johannis, Nylandus 4121. * Helsingissä 15.11.1682. Vht: Helsingin oikeuspormestari Johan Laurentz 2053 (yo (1669), † 1710) ja hänen 1. puolisonsa Anna Björnram. Ylioppilas Turussa kl. 1695 Laurentz Carol. Nyl _ 209. Turun hovioikeuden auskultantti (1706). † (1719).

Pso: (jo 1707) Sofia Katarina Lindcrantz tämän 1. avioliitossa.

Appi: kihlakunnantuomari, FM Nils Ringius, aatel. 1687 Lindcrantz 2084 (yo 1670, † 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 112b; KA mf. ES 1854 (kk 27) Raision ja Maarian käräjät 21.–22.1.1709 f. 271 (för sig i Caution Mons: Carl Laurentz, hwilcken är bofast och äger ett Säterij och någre Frelsegodz i Nylandh, förutan ett Frelse Hemman i Masko Sochn), Nousiaisten ja Maskun käräjät 10.–11.3.1709 f. 330 (Rådman i Nåendahl Wähl:t Jacoh Person Hirfwo leet uti Rätten inläggia en aff Mons:r Carl Laurentz utgifwen Obligation af d:n 22 nästl: Januarii på Fembhundrade D: S:rm:t eller 1500 D:r K:m:t som han bem: Carl Laurentz skall försträkt, medh begäran att Steenbergz Frälsehem:n i Masko Sokn belägit som bem:te Laurentz med någre andre Godz i Nylandz Lähn belägen pantsatt, kunde för samma Summa honom till säkerheet inprotocolleras, hwilket och sålunda skedde), 330v, 346v–351 (Professoren, Edle och Höglärde Mag: Petrus Hahn kärde effter uthwärkad stämning till Mons:r Carl Laurentz om 1/3 af Stenbergz Frälse hem:n i Masko S:n som Laurentz innehaf:r hwilken 1/3 H:r Professoren med ett d: 6 Julij 1708 af dygdesamme hustru Christina Ringias Fullmechtig Rector Scholæ Ehrewördige Herman Ross slutit Köpebreff bewijste sig hafwa tillhandlat för 400 D:r K:m:t, sammaledes opwiste H:r Professoren een aff Jacob Corander d: 23 Junii 1708: underskrif:n Skrifft Hwar medelst Corander tillstår sig till Professoren försåld den andel uti Steenberg som honom och des hustru Maria Gronovia tillkommer som och der jemte till H: Professoren opdraget all den prætention han jemte des hustru hafwer till dett henne effter Sal: Inspectorens Tawastz Enkia Sahl: Maria Jacobsd:r tillfallne Arf samt 1708 Åhrs Ränta af Steenberg för den andehl han der af försåldt, hwarjemte Jungfru Elisabetha Gronovias Fullmechtig Rector Scholæ Herman Ross d: 6 Juli samma Åhr å bem:te Jungfru Gronovias wägnar äfwen andragit H:r Professoren den andel i Steenberg samt Löösöhren som hon effter hennes afl: Moder Susanna Wijk har att tillgå ell:r fordra, af hwilket alt nogsamt skulle wara klaart att H:r Professoren woro Sal: Marci Gronovii 2506 Barns Rättz och prætensions innehafware, des utan till att närmare wijsa sin Rätt inlade Professoren ett memorial som Ord if: ord sålunda lyder. Jatkuu 18.–19.10.1709 f. 495 ja (kk 32) 3.–6.2.1712 f. 39); KA mf. ES 1888 (ll 17) Karjaan käräjät 8.–9.2.1700 s. 20 (H:r Borgmestarens Johan Laurentz Sonn Mons: Carl Laurentz); KA mf. ES 1891 (ll 24) Karjaan käräjät 27.–28.5.1707 s. 403, Pohjan ja Karjalohjan käräjät 10.–12.10.1707 s. 648 (Auscultanten Mons: Carl Laurentz söckte Brandstod ... Rusthåld i Sellwijk), Karjaan käräjät 14.–15.10.1707 s. 687 (Auscultanten Mons:r Carl Laurentz ... å des Swär Faders framl: Häradzhöfdingens Wälb: Niels Lindecrantz arfwingars wegnar); KA mf. ES 1891 (ll 26) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 15.–16.10.1709 s. 467 (Sellwijkz Frellsse Säterij); KA mf. ES 1892 (ll 27) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 8.–11.10.1710 s. 654; KA mf. ES 1892 (ll 28) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 30.–31.10.1711 s. 644; KA mf. ES 1892 (ll 28) Karjaan käräjät 3.–6.11.1711 s. 698, Pohjan ja Karjalohjan ylim. käräjät 12.–13.12.1711 s. 757 (Förteckning ... Uthewarande nu wid Ransakningen angående Upbudz Manskapet af Pojo Sochn; Sellwijk, Leutnant: Carl Laurentz); KA mf. ES 1892 (ll 29) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 10.–12.1.1712 s. 6 (H:r Auscultanten Carl Laurentz), Karjaan käräjät 24.–26.1.1712 s. 67, 74, 79, Lopen käräjät 1.–2.10.1712 s. 514; KA mf. ES 1726 (bb 22) Sipoon ja Tuusulan käräjät 6.–7.6.1702 s. 108 (Studenten Mons: Carl Laurentz befullmechtigadh af Handelsman i Helssingfors Mons Crantz), Sipoon ja Tuusulan käräjät 18.–19.10.1702 s. 223; KA mf. ES 1242 (g 29) Helsingin RO 3.2.1706 s. 27 (Herr Auscultanten Carl Laurentz opwachtade termin som H:r Ryttmestarn Wälborne Hans Gyllenlod sielf föreslaget, men absenterat, dy blef Studenten Mons:r Höök 4765 opkallader och tillspordes om han wore dess Fullmächtigh, emedan han insinuerat H:r Ryttmestarens breeff uthj Rätten, som förklarade sigh intet wara wijdare anbiden än allenast lefwerera brefwet), Helsingin RO 7.2.1706 s. 28; KA mf. ES 1265 (g 110) Helsingin KämnO 17.8.1701 s. 5, Helsingin KämnO 10.12.1701 s. 57. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 271 (LV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #246. — E. Ehrström, Helsingfors stads historia från 1640 till stora ofreden. SSLS 15 (1890) s. 140; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3077.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Laurentz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4121>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.