Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1677 Markus Gronovius Marcus Gabrielis, Ostrobotniensis 2506. Vht: Lapuan kappalainen Gabriel Gronovius 236 (yo 1641/42, † 1695) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Markusdotter Neostadius. Ylioppilas Turussa kl. 1677 [Gronovius] Marc. Gabrielis Ostrob _ 127. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1677] Marcus Gabr. Gronovius. | 1683 | d. 2 Mart. | Sacris initiatus. Collega Scholæ, post 1688 Sacellanus Wasensis, dehinc Pastor in Lapo 1696. Obiit 1697. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 2.3.1683. — Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun ylempi kollega 1680. Vaasan kappalainen 1688. Lapuan kirkkoherra 1696. † Lapualla 5.1697.

Pso: 1:o (jo 1683) Susanna Karlsdotter Wijk († 1694); 2:o Margareta Wernberg tämän 2. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Maalahden kirkkoherra Mårten Rivelius 2448 (yo 1676, † 1711).

Lanko: turkulainen asianajaja, raatimies Daniel Wernberg 1398 (yo 1660, † 1698).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 76b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #252; KA valtakunnanregistratuura 28.2.1696 f. 92 (Kyrkioherde Fullmakt för Marcus Gronovius uti Lappo Sochn uti Österbottn ... Kyrkioherde Embetet uti Lappo Sochn uti Österbottn, förmedelst Martini Prochmans 2508 dödelige afgång är wordet vacant och ledigt); KA mf. ES 1851 (kk 18) Nousiaisten ja Maskun käräjät 27.–28.[9].1701 f. 255v (den 1/3 Dehl i Steenbergz Frälsse hemman som hustro Susanna Wijk der i Ägt); KA mf. ES 1851 (kk 19) Nousiaisten ja Maskun käräjät 22.–23.1.1702 f. 126 (anhåller att Steenbergz Frälsse Hemman kunde blifwa inprotocollerat och Upbudit, Sahl: Häradzhöfdingen Wälb: Niels LindeCrantzes 2084 och Sahl: H:r Marci Gronovij sampt hustro Susanna Wijkz Arf:r till säkerheet ... Sahl: Gronovi Barns Förmyndares Cappellans i Wasa H:r Birgeri Bratz skrifwelse); KA mf. ES 1851 (kk 20) Raision ja Maarian käräjät 29.–30.1.1703 f. 130v (Borgmestarens i Åbo H:r Anders Prytzes skrifwelse till Rätten, Daterat innewarande Dato des medelst han på Sahl: Kyrkioheerdens Marcus Gronovii Barns wägnar anhåller att den delen af Storgårdz Sätherije som icke warit graverad för bemälte Tullnärens [Samuel] Gisselkorses Caution måtte inprotocolleras, för den fordran, som bemälte Gronovii Arfwingar hafwa effter Uprättadt Contract emellan Sahl: Majoren [Claes] Jägerhorn och Sahl: Häradzhöfdingen LindeCrantz Dat: den 7 Febr: 1690:); KA mf. ES 1851 (kk 20) Nousiaisten ja Maskun käräjät 5.–6.2.1703 f. 132 (Andra resan Upbödz Stenbergz Frälse Hemman i Masko Sochn som Sahl: Majoren Claes Jägerhorns Arfwingar possiderat, men Sahl: Häradzhöfdingen Niels LindeCrantzes och Kyrckioherdens Sahl: H:r Marci Gronovii sampt Hustro Susanna Wijkz Arfwingar giöra prætension uppå, för sine till H:r Jägerhorn Sterbhuus hafwande fordran); KA mf. ES 1851 (kk 20) Nousiaisten ja Maskun käräjät 5.–6.6.1703 f. 182 (Tridie resan Upbödz Stenbergz Frälse Hemman); KA mf. ES 1852 (kk 23) Nousiaisten ja Maskun käräjät 20.–21.11.1705 f. 79v (Såsom d: 13. och 14. huijus wed Reeso Tingzställe bleef resolverat det här skulle undersökias om Steenberge Frälsse hemman i Masko Sochn huru wijda det warit Sahl. Majoren Claes Jägerhorn tillhörigt och qvo Titulo det nu af Sahl: Häradzhöfdingens Nils Lindecrantz Erfwingar possideras ... Häradzhöfdingens Syskone Barn hustru Susanna Wijk); KA mf. ES 1854 (kk 27) Nousiaisten ja Maskun käräjät 10.–11.3.1709 f. 346v–351 (om 1/3 af Stenbergz Frälse hem:n i Masko S:n, katso 4121); KA mf. ES 2077 (ss 1) Lapuan käräjät 6.–7.2.1660 (Höghwelb:ne Greff Claudij Tottz Befallningzmann W:t Carll Nillsson Wijck); KA mf. ES 2083 (ss 14) Mustasaaren käräjät 29.1.1692 s. 155 (Capellanen Wördige och Wällärde H:r Marcus Gronovius leth första gången uplysa det börde hemman af ½ Mantal i Tölby, som han af Borgmestaren Wählbet:de Lars Rivell 2713 Köpt för Fyra hundrade Fämtijo daler Kopp:m:t som Köpebrefwet af dem begge underskrifwit de dato d: 22 Septemb: A: 1691 wijdare uthwijsar, hwar på ingen nu klandrade hwilcket här medh togz ad notam); KA mf. ES 2084 (ss 14) Mustasaaren käräjät 22.8.1692 s. 196, 215; KA mf. ES 2084 (ss 15) Mustasaaren käräjät 7.–10.1.1693 s. 38; KA mf. ES 2085 (ss 16) Mustasaaren käräjät 12.2.1694 s. 285 (Sacellanen Ehrewördigh och Wällerde H:r Marcus Gronovius Leet opwijsa detta, effterfölliande Kiöpebref, lydande som föllier. Uppå understående Dato, hafwa wij Undertecknade slutit och handlat om ½ Mantahls Börde hemman i Töhlby belägit; Att iagh Lars Riwell oplåter Wyrdigh och Wällerde H:r Marco Gronovio, förbem:te hemman medh all der till lydande rätt och Förmåner i Huus /: Stoore Bygningen medh dess pertinentier undantagen :/ Jordh, Åker, Skogh, Engh, Mulbete, Fiskewatn, och alt slijkt, som der till af ålder lydt och tillhört hafwer, eller här effter Lagl: tillwinnas kan, emoot Fyra Hundrade Fembtijo Dahl:r K: m:tz lösn ... Bekräfftes till större wisso med egen händhers underskrifft och wanlige Signeten hwilket skedde j Waasa d: 22 Septembr: A:o 1691 Lars Riwell, Marcus Gronovius ... Altså anhölt han nu om Laga Fasta), Mustasaaren käräjät 27.8.1694 s. 272 (Capellanens her sammastädes H:r Marci Gronovij Fullmechtige Schergianten Anders Rönqwist kärde till Mårten Bertillson i Tööhlby om dedt han öfwergååt Rååskildnaden i Upåkren, Södregiählan, Långhgiählan och Längre Södre giählan); KA mf. ES 2085 (ss 18) Mustasaaren ylim. käräjät 10.8.1696 s. 434 (för dedta Cappellanen och nu tillförordnadt Pastor i Lappå H:r Marcus Gronovius); KA mf. ES 2087 (ss 19) Lapuan käräjät 30.8.1697 s. 179 (Sacellanus Wördige och wällärde H:r Gustaf Bäck, befullmechtigat af Sahl: Kyrkioherdens Enckia, dygdesamme hustru Margeta Wernberg, beswärade sigh högeligen öfwer den mootsträfwigheet, som finnes hoos allmogen i Sochnen, att ehrläggia till bemelte Enckia sine pastoralier); KA mf. ES 2088 (ss 21) Lapuan käräjät 6.2.1699 s. 281 (Sahl: Kyrckioherdens, H:r Marci Gronovi Enckias, dygdesamme hustru Margreta Wernbergs Fullmechtige, wördige och wällärde H:r Simon Ariin 3732, berettade det wählbemelte Pastoris antecessores uthaff gammalt waret wahne i stället för Tijonde fååren uthaff huart hemman, huar 3:ie åhr ett gammalt fåår bekomma), 294; KA mf. ES 2090 (ss 25) Mustasaaren käräjät 7.–8.9.1703 s. 821 (Hans Zachrisson i Tööhlby, som tillträdt ett Hemman i berörde by bestående aff ½ Mantahl Skatte, hwilket Kyrkioherdens i Lapå, för detta Sahl: H:r Marci Gronovii effterlefwerska dygdesamma Matronan, hustru Margareta Wernberg någon tijd åboodt, klagade att samma Hemman till des Bruuk är mycket af sig kommet); KA mf. ES 2091 (ss 26) Lapuan käräjät 22.2.1704 s. 279 (Sahl: Pastoris Här sammastädes H:r Marci Gronovii Effterlämnade barns laga Förmyndare Cappellanen wid Wasa Församblingar Wällärde H:r Birgerus Bratt U399, framlade een Lista uppå Sahl: Gronovii Sterbhuus restantier här i Sochnen); KA mf. ES 2028 (rr 6) Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 1.8.1645 f. 30v (Carll Nillsson ifrån NyCarleby käradhe till Jöns Simonsson Klåckare om den Resterande hemmanetz betalningh som Jöns åth Sal: Her Jackobz [Kokkolan kirkkoherra Jacobus Matthiæ Skepperus, † 1637] arfwingar för Stoorby hemmanet dhet han aff dhem sigh tillhandlat hafwer ähr Skyldigh); KA mf. ES 2030 (rr 9) Lapuan käräjät 27.–28.2.1656 f. 378 (H:s Grefl: N:des Welb:ne Greff Claudj Tottz Underschr:ne fullmacht dat: Stockholm 30 Junij A:o 1655 oppå Fögderijet Carleborgz Grefweskapet förståndigh Carll Niellsson meddeelt, bleef nu Offendtlig:n föreläsin denne Sochns Tingzlaget, och förmanttes sigh der effterrätta), 385v (W:tt Carll Nillsson Wijk). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 160 (XXXVII); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 48 (1.4.1679, Bekom stud. Marcus Gronovius på sin tubanist löhn 12 dlr.), 49 (17.6.1679, Studiosus Marcus Gronovius på sin tubanist lön 5 dlr.), 49 (5.11.1679, Bekom tubanisten Marcus Gronovius, som informerar twenne dieknar j scholan på bassun, 18 dlr.); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 432 (21.1.1696); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #252. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 30, 107, 290; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #6G, 746G, 2344D, 4055D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2127, 9097.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Markus Gronovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2506>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.