Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1670 Nils Ringius, aateloituna 1687 Lindcrantz Nicolaus Nicolai, Ostrobotniensis 2084. * noin 1648. Vht: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra, FM Nils Ringius 16 (yo 1640, † 1680) ja hänen 1. puolisonsa Anna Schepperus. Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 2.11.1664 Nicolaus Nicolai Ringius. Carleburgo c. testim. | (Nob. Lindcrantz). Ylioppilas Turussa sl. 1670 [Ringius] Nicol. [Nicolai Ostrob _ 103]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1670] Nicolaus Nicolai Ringius Upsaliæ depositus. | Son till Kyrkoherden Nils Ringius i NyCarleby. Var Häradshöfding uti Hattula och Raseborgs Härader, och adlades med namnet Lindcrantz, 1687. Herre till Sellvik i Pojo, der ock Famillen genom Ryttmäst. Lindcrantz död 1833 utgick. \ | 6. Nicolaus Nicolai Ringius. Upsaliæ depositus. Inskrifven i afdelningen år 1670, under Theologiæ Doctorn och Professoren Petrus Bångs Rectorat. Son till Kyrkoherden Nils Ringius i Ny Carleby. Var Häradshöfding uti Hattula och Raseborgs härader, och adlades 1687 med namnet Lindcrantz. Herre till Sellvik i Pojo, der ock familjen genom ryttmästar Lindcrantz död 1833 utgick. Respondentti 4.2.1671 pro exercitio, pr. Mårten Miltopaeus 606. Respondentti 18.5.1672 pro gradu, pr. Jakob Flachsenius 787. FM 4.6.1672. — Turun akatemian deposiittori 1673, samalla ylim. lainopin professori 1678. Hattulan kihlakunnan ja Raaseporin läänin tuomari 1681. Aateloitu 1687. † Pohjassa 25.11.1692.

Pso: 1:o 1676 Märta Gabrielsdotter Tavast († 1680); 2:o 1682 Märta Larsdotter Lindelöf († 1690).

Pojanpoika: vääpeli Nils Lindcrantz 6063 (yo 1733/34, † 1745).

Lanko: helsinkiläinen porvari Gabriel Tavast 2105 (yo 1670/71, † 1702).

Vävy: Turun hovioikeuden auskultantti Karl Laurentz 4121 (yo 1695).

Kaima: Nils Ringius 2059 (yo 1669/70).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 160b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #210; KA valtakunnanregistratuura 24.3.1681 f. 250, 26.10.1682 f. 665 (Öppet bref för Häradzhöfdingen Nicolas Ringio att det intet skall skada honom att han trädt i Frelse giffte ... i vnderdånigheet hafwer föredraga låtit huruledes hans Swågrar Torsten Myhr och Claes Jägerhoorn, sökia till att trängia honom och hans hustru Märta Lindelöf ifrån den Arfrättigheet, som dhe hafwa uthi dhe gambla Allodiale Arfwegodz, hwilka efter hans Swärfader Majoren Lars Lindelöf honom och hans hustru tillfalla kunna och böra, af orsaak, att han såsom ofrelseman icke hafwer till detta sitt adl. Gifftermåhl erhållit wårt nådige lof och tillståndh), 27.1.1685 f. 33, 26.12.1692 f. 733 (Häradzhöfdinge Fullmakt för Jonas Berger (katso 5173) ... såsom Häradshöfdinge bestellningen uti Rassborgz lähn och Hattula härad förmedelst Nils Lindecrantz dödelige frånfälle är kommen at blifwa ledig); KA mf. ES 1851 (kk 18) Nousiaisten ja Maskun käräjät 27.–28.[9].1701 f. 255v (Steenbergz Frälsse hemman, katso 2506); KA mf. ES 1885 (ll 9) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 5.–6.7.1689 f. 124v (Heradzhöfdingen welb: Nils LindCrantz lätt 3:e resan uplysa Danskog och Hermans Öö frälsse hemman som han af welb: fru Anna Slang köpt och ingen klandrade); KA mf. ES 1886 (ll 12) Ylim. käräjät Pohjassa 11.–12.3.1695 s. 193–216 (emellan H:r Brukzförwalltaren Petter Thorwöst och H:r Häradzhöfdingens Sahl: Wälb: Nils Lind Crantz arfwingar); KA mf. ES 1722 (bb 10) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 12.–13.11.1683 s. 156 ([Gabriel] Tawastens Swåger eller Systerman Heredzhöfdingen Nicolaus Ringius); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 10.8.1681 (Häradzhöfdingen Niclas Ringius begiärte skrifftel: att emädan hanss Sahl: hustruss Mormoder, hustro Märta Reijer (katso 2105) af Ållderdoms swagheet högst betagen, då förmyndare måtte förordnass), Helsingin RO 14.11.1681; KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 12.5.1686 (Rådman wäl:tt Gabriel Hindersson föredrogh Rätten, att Cammaren wälb:de Hans Godhe af honom handlat dhen gårdh han warit befullmächtigat af Heredzhöfdingen högwäl:tt Nicolaus Ringius, som hans Barn till arff skall wara anslagen, effter dess Sahl: moder att försellia; begiärar altså att Cammareraren motte den förnöija och betala; effter som dett angår den omyndige, altså låfwade Rätten Cammareraren här om låta Communicera), Helsingin RO 10.11.1686; KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 22.10.1690 (Heredzhöfd:n Welb: Nils LindeCrantz insinuerade een Supplique dher med han nu som åffta tillförenne sig beklagade att han icke kunnat få af Rådman Gabriel Henderss: beskedh på sin Sons möderne och arf som han hafft under hender); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 21.2.1691; KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 29.4.1696 (een twist emellan Sahl: häradzhöfdingen Wälb:ne Niels Linderkrans, och wyrdige och wällärde H:r Johan Drysenius 2923 angående några strijdige Räckningar), Tammisaaren KämnO 19.12.1696. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 133 (XXXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 27 (XXXI); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 12, 25, 125–126, 161, 170, 258–260, 268–269, 318, 341, 468, 469–470, 473, 479, 498, 501–502; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 50, 96, 107, 141, 161; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 292, 588; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 183; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 200 (21.11.1680, ‡ Nicolai Ringii hustro och barn); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 198 #217 (22.9.1671), 199 #218 (24.9.1671), 238 #261 (12.7.1676), 256 #280 (29.4.1678), 260 #285 (9.1.1679), 279–280 #301 (13.5.1680), 285 #306 (9.7.1680), 287 #307 (9.7.1680), 288 #308 (21.8.1680); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 147 #303 (3.4.1673), 155 #311 (26.7.1673), 181–182 #337 (23.11.1678), 196–197 #349 (1680); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #210; Akademiska konsistoriets protokoll VIII 1667–1670 (Uppsala 1971) s. 14 (4.2.1667, Sedan blef talt om det owäsend för juul af några studiosis [Nicolaus Ringius, Petrus Beet och Samuel Elvius] blef föröfwat, då en af dem slogh wacktmestaren att han illa måste siuk liggia), 42 (4.5.1667, Resolverades. Först skola dhessa trenne hwardera böta efter det 9 cap. Sårm. m. will. för steenslaget och constitutionum fördubbling 24 mk sölfwerm:tt hwardera. 2:do. För wacktmestarens sweda, wärk och bekostandt, skola dhe gifwa 1 rdr hwardera, och dher till för sitt otijdiga nattrännande, och dher af förorsakade buller liggia 3 dygn i prubban. Ytterst måste och dessa trenne wäria sig i nästa Consistorio minori hwardera sielffiärde att dhe icke hafwa sedan igen kommit på cortigardiet, icke häller weta hwilka dhe hafwa warit), 54 (24.5.1667, Nicolaus Ringius, Petrus Beet, Samuel Elvius, som senast straffades för steenkastande på wacktmestaren, hafwa nu legat i fengelse efter resolutionen, och begiera för den pålagde eden blifwa förskonte. Resol. Förskones), 317, 378 (7.7.1670, Nicolaus och Carolus Ringius 2085 begära testimonium här ifrån, effter dhe wilja resa till Åbo Academie. Bewitnas wara flitige och skickelige personer. Resolutio. Bewiljas fördenskull). — J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 132; J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 263 (Lindcrantz Tab. III); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor V (1930) s. 7 (Lindcrantz Tab. 1); T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 699 (Lindcrantz Tab. 1); H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 33; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #731G, 918R, 958D, 958G, 2566R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9091; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1158R, 2420, 2628R, 2726, 4460.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Lindcrantz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2084>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.