Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1695 Henrik Rauthelius Henricus Georgii, Tavastensis 4127. Vht: Sahalahden Raution kylän Jussilan ratsutilallinen Jöran Tomasson († 1703) ja Helga. Turun katedraalikoulun oppilas 17.2.1690 (in cl. II colleg., Henricus Georgii Rauthelius Sahalaxius). Ylioppilas Turussa kl. 1695 [Rautelius] Henr. Tav _ 209. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1698. — Sahalahden pitäjänapulainen 1698. Vt. kirkkoherra isonvihan aikana (1719) ja jälleen pikkuvihan aikana, sai virkaan venäläisen valtakirjan 1742, jota ei vahvistettu rauhanteon jälkeen. ‡ Sahalahdella 20.10.1745.

Pso: 1:o 1706 Elsa Hoffman († 1732); 2:o 1733 Johanna Törnqvist tämän 1. avioliitossa († 1786).

Pson seur. aviomies: Sahalahden pitäjänapulainen Erik Salvenius 6775 (yo 1741, † 1758).

Sisarenpoika: Padasjoen kappalainen Matias Svedelius 5746 (yo 1730, † 1765).

Veljentyttären poika: Maarian pitäjänapulainen Jakob Mennander 9151 (yo 1773, † 1792).

Vävy: Kangasalan pitäjänapulainen Johan Mennander 5381 (yo 1723, † 1747).

Kaima: Venjoen kappalainen Henrik Routelius 2972 (yo 1681/82).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 157a; Jyrki Airiston tiedonanto 16.2.2012 (Tieto Henrik Rautheliuksen ja Jakob Mennanderin 9151 välisestä sukulaisuudesta, lähteenä Antti Lehtonen, Längelmäen pitäjää ja Keuruun pyöliä, (nyk. Mänttää), koskevia tuomiokirjapoimintoja 1500-1700 -luvuilta, jossa SSHY (Sääksmäki 8) Pälkäneen ja Kulsialan käräjät 12.–15.2.1735 f. 89v); KA valtakunnanregistratuura 22.6.1683 f. 346 (Till Landshöfdingen Axel Rosenhane för Jöran Tommesson i Nautioby ock Sahrlax socken ... Hwad Jöran Tomesson i Nautjoby Sahrlax sokn, ock Sexmäckie härad i Tafwasteland hos Oss underdånigst sig beklagat, det warde I utaf hans här hosgående Supplication ock Documenter widare förnimmandes; Ock som Håfrätten i Åbo sig excuserat, intet widare där uti kunna göra, efter de en gång där uti dömt hafwa, så är till Eder Wår nådige willje ock befalning, at I öfwer supplicanten klagomål uti des wederparts närwaro noga ock wäl undersöken, och bägges skäl anfören, tillseendes at I den till förlikning bringa kunnen; men i widrigt fall wele Wi, at I Eder underdånigste relation om saksens rätta sammanhang, ock bägge parternes skäl hit in förskicken; på det Wi sedan widare därutinnan kunne statuera, det sakens beskaffenhet ock sjelfwa rätwisan dicterar), 18.12.1686 f. 948 (Kongl. Maij:tz Resolution öfwer den långwahrige twist, som haf:r warit emillan Bonden Jöran Thomasson å sin och sine Med Interessenters wägnar i Rautioby, Sahalax Sochn och Tafwastehuus Lähn, och Capellanen H:r Christer Melartopæus 1869 som Bördzrätz ägande uti Isoniemi by, Cangala Sochn och Åbo Lähn, angående ägoskillnaden ock bohlstada Skiähl dhesse byar emellan); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät 22.–23.2.1706 f. 58 (Coadiutorens i Sahalax H:r Hendrik Rautelii sampt des Bror son David Hindersons if:n samma Rautio by ... Rautelii fader framl:e Jöran Thomasson, sampt des broder Davidz fader, framl:e Hendrik Jöransson), Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät 21.–23.6.1706 f. 153 (dess fädernes Rusthåld i ber:de [Rautio] by om 3 ö: Land, Jussila kallat), Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät 17.–19.10.1706 f. 229v; KA mf. ES 1976 (nn 27) Kangasalan käräjät 2.–3.3.1708 s. 180 (Emedan Nämbdeman Jöran Grelsson ifrån Taustiala By och Sahalax Sochn intygade, sig hafwa mött Anders Christerssons ifrån samma By Åkommor som honom Ähro A:o 1705 uthj Nov: Månad till skyndade af Henrich Rautelius sampt des Broder Erich Jöransson bägge ifrån Rautio Byen och befunnit Anders hafft ett Blodsåhr och 2:ne Blånader i Hufwudet, sampt 1 Blånad på Wänstra Armen, jemwähl 1 Blånad på handen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 272 (LV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 44 (LV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 545, 557; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 45; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 143 #206. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 312; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 94, 111; Y. Blomstedt, Hämeen historia II:2 (1960) s. 443; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 208.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Rauthelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4127>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.