Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1695 Anders Pecklinius Andreas, Ostrobotniensis 4148. * noin 1668. Kotoisin Iistä. Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 8.10.1687 Andreas Peclinius [Ostrobothnienses cum testimon. Rectoris Scholæ Ulhe.]. Ylioppilas Turussa sl. 1695 Pecklinius Andr. Ostrob _ 211. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.5.1696. — Vaasan triviaalikoulun alempi kollega 1696. ‡ Mustasaaressa 14.5.1701.

Pso: 1694 Elisabet Hoffren tämän 1. avioliitossa († 1739).

Pson seur. aviomies: Vähänkyrön kappalainen Johan Moliis 4167 (yo 1695, † 1748).

Appi: Iin kirkkoherra Pehr Hourenius, myöh. Hoffrenius 543 (yo 1646, † 1686).

Sukulainen(?): Iin kirkkoherra Simon Pecklinius U372 († 1708).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 147a; KA mf. ES 2085 (ss 18) Maalahden käräjät 27.1.1696 s. 116 (Uhlobooerna Pecklenij Broder och Esko Gabriels Sohn); KA mf. ES 2039 (rr 32) Iin käräjät 17.–19.7.1695 s. 92 (Studiosus Dns: Andreas Pecklinius öfwerlefwererade Rätten sin Suppliqve dessmedelst han andrager, huru såssom han effter hemkombsten ifrån Ubsala hijt i denne Sochn utj 3 Åhrs tijdh så när uppehållit, hafwandes och wedh sidsthålldne visitation af hans högwyrdigheet H:r Biskopen venia Concionandi honom effterlåten blifwit; Och emedan han nu ähr i wärket begripen att begifwa sigh till Åbo Universitet, dy anhåller att denne Rätt honom tächtes meddehla ett attestatum öfwer dess förhållande under den tijden han här warit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 279 (LVI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 311; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 248; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #140; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 154. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 291; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6050.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Pecklinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4148>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.