Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1695 Henrik Bång Henricus, Uhloensis 4160. * 13.11.1678. Vht luult.: oululainen raatimies Isak Abrahamsson Bång (Muhoksen kappalaisen poika, † 1681) ja Katarina Ficke. Ylioppilas Turussa sl. 1695 Bong Henr. Usloens‹!› _ 211. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1695] Henricus Bång. Uloensis. | Sacellanus in Schewi Calajokiensium 1705. Obiit ‹Vuosiluku 1727 on sittemmin korjattu vuodeksi 1728.›. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.5.1699. — Vöyrin pitäjänapulainen 1699. Kalajoen Sievin kappalainen 1705. Pakeni sotaa Ruotsiin, oleskeli Ångermanlandissa (1717), Gudmundråssa (1718), Dalissa (1721), palasi virkaansa rauhanteon jälkeen. † Sievissä 15.2.1728.

Pso: Katarina Gustafsdotter Gammal († 1739).

Appi: Vöyrin kirkkoherra Gustaf Gammal 676 (yo 1648, † 1686).

Veljenpoika(?): Karjan kirkkoherra Saarenmaalla Daniel Bonge U690 († 1774).

Vävy: Sievin kappalainen Simon Achrenius 5318 (yo 1722, † 1751).

Vävy: Lappajärven kappalainen Tomas Wilkman 5481 (yo 1725, † 1758).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 28b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #443; KA mf. ES 2088 (ss 22) Vöyrin käräjät 8.–9.2.1700 s. 272 (Coadjutor Loci wällärde H:r Hindrich Bång tilltalte på sin Swär moders wägnar Mattz Oluffson Skratar för det han een pijpa af den brenwijns Panna han uthi Stockholm effter afskeed upkiöpt ofärdig till hennes drengh lefwererat); KA mf. ES 2029 (rr 9) Oulun käräjät 20.–21.7.1655 f. 55 (Upplystes af H:r Abraham Bångh, Sepola hemman om ½ Mant:lls hwillcket hemman han kiöpt hafwer af een sin granne för 300 D:r och een Refladh bössa för 16 D:r förste gången); KA mf. ES 2031 (rr 11) Muhoksen käräjät 10.7.1662 f. 210v (H:r Abraham Bångh angaff Brita Hindrichzdotter, dett hon haf:r beskylt hans son Jacob Abrahamsson, att haf:a ihiellslagit hännes son Een såldath Isach Huugåinen /: som för detta ähr Dimitterat ifron Krigz tiensten :/ enär dee wore till Safwå Landh Kiöpa Spannemåhl ... Än berättade H:r Abraham att bem:te Hånginen haf:r druckit i Copio stadh enär hans Camrath bårt förreste, och förmendtes förmedelst andre bönder wara ihellslagen); KA mf. ES 2032 (rr 13) Kemin käräjät 19.–21.2.1672 f. 101 (Mårten Bångh, katso 54); KA mf. ES 2033 (rr 13) Kemin käräjät 27.–28.6.1673 f. 409 (Emädhan Landzwägen här i Kemi Sochn befinnes myckit elach och förfallen, altså blef och här om tahlt ... brofogden Mårten Bångh), Oulun käräjät 7.–9.7.1674 f. 580 (Efter Fordom Vice Pastoris i Muhoss Sahl: H:r Abrahami Erici Änkias dygd:e hust: Beata Josepzd:rs andragande förordnas af Retten Nembd:n Hindrich Liefwonen och Staphan Pelkoin Jempte Hauptman och Mig att skär skåda huru wijda Päruka by män hafwa förmedelst mullbetes inkrechtande henne præjudicerat); KA mf. ES 2034 (rr 15) Oulun käräjät 10.–13.7.1678 f. 177 (Wähl:t Johan Bockmöller inlade Godhe, och af Rätten forordnade Mäns, Rådhmans Anders Cauhans och Stadzskrifwarens Johan Mårthenssons Liqvidations Rächningh, emellan sigh och Sahl: H:r Abraham Bångz Enckias, dygdesamma h: Beata Josepzdotters fullmächtige och Stiuf Son Rådhman Isaak Abrahamsson, oprättadt d: 8 Novemb: 1677 dherutinnan Enckian giörs skyldig 657 D:r 12 ö: Kopp:r m:t dher opå Bochmöller nu söchte Laga dohm). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 276 (LVI); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #443; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 87 #443 (Lisäyksiä ja oikaisuja); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 143 #214. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 85, 149, 153; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 221; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2343G; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 152; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4066; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 160; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7505 (1717), 7852 (1718), 8243 (1721, Design. Pastor).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Bång. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4160>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.