Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Knut Gammal Canutus Magni, Botniensis 54. * noin 1620. Vht: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra Magnus Gammal (Magnus Matthæi, yo Uppsalassa 22.9.1610, † 1636) ja Margareta Knutsdotter (Westzynthius) tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1640. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Canutus Magni Botniensis. — Kemin kappalainen 1643. † noin 1664.

Pso: Magdalena Johansdotter Pictorius.

Serkku: Matias Rudnesius 147 (yo 1640/41).

Serkku: sotilaspappi Esaias Gammal 377 (yo 1644, † 1653).

Serkku: Karl Westzynthius 1469 (yo 1661).

Velipuoli: ylioppilas Jakob Brennerus 1537 (yo 1662, † 1668).

Sisarenpoika: Uudenkaarlepyyn pormestari Jakob Bochmöller U317 († 1701).

Lanko: Kokkolan postimestari, lainlukija Gustaf Rothenius 692 (yo (1649), † 1677).

Lanko: Uudenkaarlepyyn kappalainen Petter Pictorius 988 (yo 1653, † 1672).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #1; KA mf. ES 2092 (ss 28) Mustasaaren käräjät 26.–27.7.1706 s. 392 (Caplanens och sedermera Probstens i Wöro H: Mathias Gammals Synebref af åhr 1591); KA mf. ES 2028 (rr 6) Kemin käräjät 13.3.1645 f. 5 (ransaka om den resten som her Knuth på Hanss Törmuises wäg:r till Jacob Andersson betaalt hafuer), Kemin käräjät 14.7.1645 f. 21 (Her Knuth Sal: h: Johans (katso 988) änckias fullmechtigh), 22v (Ihnrymbdes Her Knuth wthj dhen Laxpatun widh Kåkonloåtåpudhas att han dhär een tridie deel niuter), Kemin käräjät 28.1.1646 f. 74 (Förrige Gestgiffware förordnadhes ännu på detta till stundande åhr widh sitt ämbete blifwa såsom D:nus Canutus Ransa Mas och Peer Ruika hwilke effter dett 24 Cap: i Kong: B: dem wägfarandom försöria skola widh böther tillgiörande effter den 25 Cap: der sodant försumes), Kemin käräjät 27.1.1647 f. 216, 217 (Då företrädde för Rätten å satte Tingett Hedherligh och Wällärde Her Canutus Gammal och käradhe till Olof Raass i Nedher Paackoila om ett Fiskeställe be:dh Ylimän pää huilkett till förenne hafwer tillydt under Sal: Mattz Rautias hemman dett her Cnuut nu besitter och skattar före, och dy wiliandes ighen wedherkännas), Kemin käräjät 5.–6.2.1648 f. 288v, Kemin käräjät 26.–27.2.1649 f. 427v (Matz Hindersson i Ilmåila kiäradhe till herr Knuth Gammal om itt Laxfiskie, be:d Ylimenpää förebärandes sigh warit deruthinnan Lottägandhe tillförne, här emot inladhe her Knut itt häradz doom bref, Daterat 1647 d: 27 Januarij, emot hwillket inthet Lageligen war appellerat, lydandhe att be:te pathu, hörer och böhr liggia undher her Knutz booställe), 428, Kemin käräjät 12.–14.7.1649 f. 442v (Her Knuuth Sacellan hafuer byyt fiskewatn näät och bodh medh Mattz Hindersson i Ilmåla i så måttå at her Knuut hafuer updragit honom sijn andeell i Kastarinkifwi och bekommit af Mattz hans andeell i Kijkala hwar andra till Lägenheet effter som de nu bådhe tillstodhå och ingen emoot sadhe eller klandradhe); KA mf. ES 2029 (rr 7) Kemin käräjät 4.4.1650 f. 41 (Her Knut Sacellan bägärar ett ödes hemman i Sichtuna om ½ Mantall at Uptaga hwilket Staffan Nilsson tilförenne åbodt haf:r och nu på 4 åhr öde legatt, men Emedan Staffan Nilsson fick sielf lyffte att besittia sitt hemman N. Hirmula Hans och Jacob Jönsson Ib:m dy må han och dhett för Crono behålla och h:r Canutus der medh intz beställa), Kemin käräjät 12.–13.7.1650 f. 52v (ett fiskie ställe Casari kifui be:dh), 55, Kemin käräjät 7.–8.4.1652 f. 471 (Rautiala hemman), 476; KA mf. ES 2029 (rr 8) Kemin käräjät 7.–8.2.1653 f. 4v, 9, Kemin käräjät 12.7.1653 f. 95v, 96, Kemin käräjät 23.–24.1.1654 f. 184v (Förestälttes een Ungh drengh Mårthen Hansson i Muuroila och anklagades aff Hans Huusbonde Her Cnuuth Gammal Caplan der sammastädes, att enär han i förledne Sommars haffuer warit wtj Lax fiskie, haffuer bem:tte drengh stulit ifron honom een Tunna Fersk Lax), 187v; KA mf. ES 2030 (rr 9) Kemin käräjät 8.1.1656 f. 248v; KA mf. ES 2031 (rr 11) Kemin käräjät 16.2.1661 f. 78v, 79v (Sochnens Skrifft uplästes om H: Knutz Förehållande, att den tijdh han utj 16 åhrs tijdh deres Caplan warit, haf:r han sigh ährligen och wäl Förhållit, utj Lärdoom och Leffwerne, så att dee samptlige hafwa Orsaak honom härföre att betacka), Kemin ylim. käräjät 17.2.1662 f. 184–190 (Företogz wthij Venærandi Consistorij fulmechtiges Reverendi D:ni Magistri Andreæ Ulstadi Närwaro dee beswär Hans Excell:tz H:r Richz Rådz Högwälb:ne H:r Claas Stiernskiöldz fullmechtige Carell Laarson, emooth Cappelanen här sammastedes H:r Knut Gammall att andraga, beståendes uthi Effterskrefne puncter. 1. Gaff Fullmechtigen tilkienna att H:r Knuth Gammall af Sahl: Episc: Rothovio A:o 1649 priverat, samma privation af H:r Knuth wara förachtadt, och han alt framgent i Siels wåldh fortfaret och såsom H:r Knuth för sine många kall och embeten priverat warit förmenar der om finnas beskiedh i Consistorij protocoll: Dn: Canutus swarade att enähr sahl: H:r Gabriel [Kemin kirkkoherra Gabriel Petri (Calamnius), † 1648] Nu warande Pastoris Dn: Johannis antecessor genom döden afgången, då Sochnen begiärat Dn: Canutum till Kyrkioherde, och medan Biskoppen ment Dn: Canutum sielf sigh der till haf:a begiärat och Honom tycht Dn: Canutum wara för wngh, sådant embete bekläda dy haf:r han honom priverat, till des han sigh i Consist: skolle inställa och sedan han sigh der inefunnit, ähr han restituerat ... wijdare spordes hwilka Embeter H:r Knuth uthom Prest embete bekläder, R: H:r Knuth wara giestgiffware och krögare menandes H:r Knuthz Prest Embete icke sådant till låtha Dn: Canutus swarade at den tijden hans Sahl: Swärfader Dn: Johannes Pictorius här war Pastor, och ägde hans hemman hafwer där i gården och warit gestgifwerij, sedan och medan hans Swärmodher samma hemmanet åbot, haf:r hon giestgifwerijet upphållit, och När han h:r Knut hemmanet tillträdt, hafwer Landzhöfdingen behaghat låtha giest gifwarij blifwa der wedh ... Anbelangande krögerit swarade H:r Knuth att att han icke holler någon krogh, wthan kommer een redeligh man till honom gif:r han uthan peng:r åth dem effter sitt Rådh, Maat och Drijka, Stundom Säl:r fuller hans Hustru ööll ått een Reesande Man ... 2. Begiärte Fulm: H:r Knuth wille Nembna dee twenne Prester hwilka Anno 1659 aff Consistorio waret för ordnade, att ransaka effter H:r Knutz ostyrigheet H:r Knut swarade Alderig Nogon Ransakningh om hans förseende wara hollen ... 3. Angaff Fullm: att H:r Knuth A:o 1656 giffwit sigh uth för een Procurator och reste till Stocholm medh Böndernas trätor och för sin egen nytta skull drögt lengiä i Stocholm ... 4. Beswärade Fulm: sigh At her Knuth drif:r Excell:tz bönder att liggia hoos sigh wthi håll der igenom bonden sin beste arbetz dagar försummar ... 5. Angaf Fulm: H:r Knuth wara en lendzman det han wille bewisa, der medh at H:r Knut för modh sigh at up bära Cappelans och Lendzmans Räntan ... 6. Förebahr Fullm: att H:r Knuth trädt till Fåugte Embetet, och Befall:s Mans Erich Tawast wägna wppburit Cronanss Ränta ... 7. Beswärade sigh att H:r Knuth tagit aff bönderne för wthskriffningz Commissarers giästningh peng:r 20 öre kopp:t der doch dem eij mehra än 10 öre böhr wtgiöra ... 8. Att H:r Knuth aff Almogen 22 öre aff hwar röök upburit ... 9. Fulm: Skrif:r att H:r Cnuth som är een Prestman bör icka wara een Prophoss ... 10. Beswärade sigh fullm: at H:r Knuth träder wthi hans Excell:tz Fåugdes Embete och giör roteringz Länghd effter sijn Egen willia ... 11. Föredrogh Fulm: att Sochnen låthit up byggia een krogh, och der till alla behör för skaffwat, lijk wäll haar H:r Knuth aff öf:r byggiarena up burit 70 lb: geddor och sedan husen till sin gårdh fördt ... 12. Beskyller Fulm: H:r Knuth för een otrogen wndersåtare ... 13. För uthan dee dhe många kall H:r Knuth bekläder beswärade fulmecht: sigh att han och ähr een Påst bonde ... 14. För drogh fullmächthigen at H:r Knuth twingar hans Excell:tz bönder som Cronanss Såldater, ähro at giöra hans arbete medh deras Egen mat och dricka, uthi besta höandess tijdhen ... Sentens ...), Kemin käräjät 4.–5.7.1662 f. 210, Kemin käräjät 4.–5.1.1665 f. 590 (Upplästes een Obligation Dat: 1663 in Januario, huaruthinnan framledne H:r Canutus Gammal sig förobligerat hafwer, till för detta Crono fougden, Erich Tawast, att betala af dess redeste Egendoom 885 D: 27 öre k: m:t Sp:ll 8 T:r); KA mf. ES 2032 (rr 13) Kemin käräjät 19.–21.2.1672 f. 101 (Inspectorens welb:de Erik Tafwasts Tienare och Fulmächtige Jacob Jacobson kärde til Mårten Bångh (katso 4160) om det Land och Tårpställe han besitter, Förmehnandes at Såsom Sal: H:r Cnut som besatt Rautiala hemman och tillijka ägde detta Landet Och till hans Principal Tafwasten ehn stor summa Skyldig blefwen Landet altså och fördenskuld hans Principal tilkomma skulle; Bången swarade seijandes sigh Landet köpt af Sal: H:r Cnut för Tiugu Fem D: Km:t, Framläggiandes der å Fordom Lensmans Sal: Hans Wilms, med Johan Matsons Ehnqwists attest af Dato Kemi d: 3 Octob: 1665, hwar effter han nu der til 14 åhrs tid klanderlöst bodt hafwer); KA mf. ES 2033 (rr 14) Kälviän käräjät 23.3.1675 f. 119v (fordom Pastoris i Kelfwio Sal: H:r Martini Peitzij (katso 2382) effterlåtne Enckians Gudhfruchtige Hustru Brita Måns dotters Gammals fullmechtige Wel:t Anders Kalm); KA mf. ES 2035 (rr 19) Lohtajan käräjät 16.–17.1.1682 s. 69 (Emedan Fordom Leutnampten Sal: Ernest Buskmans frijbonde Matz Bengtson i Lochtå Sochen och Ylliwirta befinnes för åthskillige åhr blifwit skyldigh Twå hundrade tiugo tree D:r 16 ö: Km:t på hans deputerade löhn, hwar om Leutenantens Enckia, hustru Susanna Cnutz dotter Gammall ansökningh giorde). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 2 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 1 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 27–28, 29; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 240; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 305; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #1. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 232; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 381 (Gammal Tab. 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1008D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #943.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 27.4.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Knut Gammal. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=54>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.