Helsingin yliopisto

Tiedot

5.6.1696 Måns Hielman Magnus Magni, Viburgensis 4201. * noin 1672. Vht: Savon alisen kihlakunnan kruununvouti, sittemmin tullikirjuri Viipurissa Måns Hielman († 1695) ja hänen 2. puolisonsa Anna Elisabet Aspegren. Ylioppilas Turussa 5.6.1696 Hielman Magn. Vib _ 213. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1696 d. 5. Junii] Magnus Hjelman. — Lappeen kappalainen 1699. Puumalan kappalainen ja vt. kirkkoherra 1708. † Puumalassa 1708.

Pso: (jo 1699) Brita Fabritius tämän 2. avioliitossa (elossa 1736).

Pson edell. aviomies: Lappeen sijaiskirkkoherra Simon Brumerus 3663 (yo 1690, † ~1698).

Eno: tullikamreeri Nils Aspegren U226.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 87a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #280; KA mf. ES 1813 (ii 1) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 12.–13.1.1661 f. 256v (Regementz Skrifwarens Magni Hielmans skriftelige tillåtelse); KA mf. ES 1818 (ii 14) Lappeen ja Joutsenon käräjät 7.–8.10.1697 f. 197 (att få honom U537 till Capellan här i Lapwäsi, hwilken tiänst och nu är vacant); KA mf. ES 1818 (ii 16) Lappeen ja Joutsenon käräjät 19.–20.5.1698 f. 94 (Capellan här i Lappwässi H:r Magnus Hielman), Lappeen ja Joutsenon käräjät 6.–7.10.1698 f. 184v (Sedan denne doom war affsagd begierte Caplan Wyrdig H:r Magnus Hielman ad notam tagas att såssom hoos hans Swährmoder Sahl: Vice Pastoris Molleri 2929 Enckia hust: Brijtha Breutigam är innestående däss hustrus Brijtha Fabritiæ och med Erffwingars fäderne effter Inventariumet aff d: 14 Febr: 1690); KA mf. ES 1819 (ii 18) Lappeen ja Joutsenon käräjät 9.1.1699 s. 8 (Capellan Wyrdighe H:r Magnus Hielman ... hans Antecessor Matrimonii), 12 (Cappellan här wed Lappwässi Församblingh Wyrdigh H:r Magnus Hielman föredrogh Rätten huru som ... Studenten Mathias Lööflundh 4107 ... honom alldeles oskylldigdt, icke allenast med otiänliga ordh öfwerfallet i det han skall kallat honom för een skiälm, uthan och med een knijff skuret honom ett elackt blodsåår opp i pannan, som och een blodrispa under ansichtet), Lappeen ja Joutsenon käräjät 11.5.1699 s. 99, Lappeen ja Joutsenon käräjät 5.–6.10.1699 s. 154 (Capellan Wyrdige H:r Magnus Hielman ... till H:r Simon Brunerum 3663 eller däss Successor Matrimonii bemälte Hielman); KA mf. ES 1819 (ii 22) Lappeen ja Joutsenon käräjät 21.1.1701 s. 5 (H:r Måns Hielmans hem:n); KA mf. ES 1820 (ii 25) Lappeen ja Joutsenon käräjät 7.10.1703 s. 165 (Capellan Wyrdige och Wällärde H:r Måns Hielman ... Capellans bohlet); KA mf. ES 1820 (ii 27) Lappeen ja Joutsenon käräjät 26.1.1705 s. 111; KA mf. ES 1821 (ii 27) Lappeen ja Joutsenon käräjät 10.6.1705 s. 379 (Capellan här i Lapwäsi Försambl:ngh Wyrdig och Wäll:de H:r Magnus Hielman ... att bem:te Capellan skulle blifwa ansedd, medh Succession af Vice Pastors tiensten här i Försambl:n som nu skall wara Vacant); KA mf. ES 1821 (ii 28) Lappeen ja Joutsenon käräjät 10.2.1706 s. 116; KA mf. ES 1821 (ii 29) Lappeen ja Joutsenon käräjät 31.1.1707 s. 134; KA mf. ES 2004 (oo 6) Säämingin käräjät 29.10.1688 s. 313 (Regementz Skrifwaren Wälbetrodde Bengdt Mahlberg berättade att opbördz Skrifwaren Johan Johansson är blefwen skyldig hans K: Swerfader Befallningzmannen Magnus Hielman, för under händer hafwande opbördh een Summa penninger); KA mf. ES 2010 (oo 22) Puumalan käräjät 14.–15.1.1708 s. 5 (Af hans högwyrdigheet H:r Biskopen Doctor David Lund designatus Sacellanus i Pumala H:r Petrus Aschanius 4492 föredrog Rätten, huru som han wähl är hit kommen effter högbem:te H:r Biskopz förordning icke allenast att anträda den genom Capellans Sal: H:r Lars Rosenii vacante blefne Sacellanien, utan och befrynda sig med däs Styfdotter, på det Enckian med sine små Barn af honom någon hielp och understöd hafwa kunde; Men som högwyrdige H:r Biskopen sedermera funnit rådeligit att giöra der med den förändring, att bem:te Sacellan Aschanius skulle transporteras till Lapstrand, och Sacellanus Lapstrandensis åter hijt, och jempte Sacellans bestälningen föra directorium öfwer församblingen för Pastoris (katso 4495) dher sammastädes swagheet skull; Så anhölt bem:te Aschanius, att detta af H:r Biskopen ärnade ombyte församblingen och närwarande af Tingzlaget proponeras måtte); KA mf. ES 2010 (oo 23) Puumalan ja Sulkavan käräjät 30.–31.7.1709 s. 280 (Pastoren i Pumala Ehrewyrdige och wällärde H:r Henrich Romanus anhölt om ett Laga bewijs öfwer sitt comportement och förhållande i församblingen ifron den tijden som V: Pastorn Sahl: Mag: Hielman hijt ankom); KA mf. ES 1834 (jj 7) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 1.–3.10.1657 f. 347v (Regementzsch:ren w:t Magnus Hielman); KA mf. ES 1835 (jj 9) Viipurin pitäjän käräjät 13.–15.2.1662 s. 22 (ÖfwerstLeut: Johan Rosen Cröel anklagade Måns Hielman att han hafwer huggit ett Swedie öfwer hans råår), Viipurin pitäjän käräjät 9.–10.6.1662 s. 59; KA mf. ES 1835 (jj 10) Viipurin pitäjän käräjät 4.–6.6.1663 s. 29 (Framträdde förrige Regementzskrifwaren W:tt Magnus Hielman och inlade General Munster Herrarnes Rijkz Rådetz och Generalens Högwälborne H:r Arfwedh Forbuss och Krigz Rådetz Wälb: Simon Rosenbergz öpne skrifft, dat: den 3 Septemb: 1661 af innehåldh, att få frambt dhe 3:ne hemman hwilke han effter Rijkz Tygmestarens Högwälborne H:r Gustaff Horns Excell:s öpne breff vnder een Rosstienst possiderar icke är särdeles bebygdt, mehra än dedt han sielf åboor, då ware han medh ett Mantaal för åfwanbe:te 3 hemman i uthskrifningarne förskont etc: Bidiandes fördenskuldh ett Laga bewijss huar medh samma hemman beskaffat är), 33; KA mf. ES 1836 (jj 14) Äyräpään kihlakunnan käräjät 20.–22.6.1667 s. 42 (Erich Matzson Achtiain anklagade förrige Befalningzmannen Magnus Hielman, at han för 1½ åhr sedan haf:r slagit honom uti hans egen Gård), Viipurin pitäjän käräjät 24.–26.10.1667 s. 81 (Förekom för detta Befalningzmannen Måns Hielman och anklagade en hoos sigh boende bonde Erich Johansson Husu, at han i denne Sommar skall hafua kommit medh wredt modh till honom opå hans Äng Walkajerwen Nijtu ben:d och der slagit honom medh yxhammar nogre resor i hufwudet, bidiandes honom motte rätt wederfaras); KA mf. ES 1840 (jj 27) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 11.–14.11.1691 s. 116 (Tullskrijfwaren Magnus Hielman ... Hielmans Rusthåld j Justila). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 277 (LVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 44 (LVI); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 39. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 468; Uusi sukukirja III. SSJ 20 (toim. G. Soininen et al., 1952–70) s. 410 (Hjelmman Taulu 65); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2346G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2262, 3436.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Måns Hielman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4201>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.