Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1690 Simon Brumerus Simon Erici, Helsingforsensis 3663. Vht: helsinkiläinen porvari Erik Henriksson Finn († 1710) ja N.N. Ylioppilas Turussa kl. 1690 Brumerus Sim. Erici Helsingf _ 185. Respondentti 15.12.1694, pr. Petter Laurbecchius 914. — Lappeen kappalainen 1696, sijaiskirkkoherra 1697. † 1697/98.

Pso: Brita Fabritius tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Puumalan kappalainen Måns Hielman 4201 (yo 1696, † 1708).

Veli: Björkön kirkkoherra, FM Erik Brumerus 3818 (yo 1692, † 1720).

Veli: Kokkolan postimestari, raatimies Sigfrid Brumerus 4189 (yo 1695/96, † 1743).

Veli: Skuoritsan kirkkoherra Axel Brumerus 4770 (yo 1703, † ?1730).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 32b; KA mf. ES 1817 (ii 13) Lappeen ja Joutsenon käräjät 7.–8.10.1696 s. 464 (Såssom Allmogen af Lapwesi S:n oppå Cappellan H:r Simon Brummeri förehållande icke undandrogo sigh att än förskaffa till deras Cappellans bool dhe öfrige nödwändige huus där reqvireres, som är ett Stall een Rija och badstuga); KA mf. ES 1819 (ii 18) Lappeen ja Joutsenon käräjät 9.1.1699 s. 8 (Såssom Capellan Wyrdighe H:r Magnus Hielman icke kan Undandraga sigh att swara till dett som hans Antecessor Matrimonii befinnes skylldigh till bonden Peer Peersson ifrån Jawhiala för ett Fäähuus han upphuggit på Caplans boolet), Lappeen ja Joutsenon käräjät 5.–6.10.1699 s. 154 (Capellan Wyrdige H:r Magnus Hielman 4201 ... till nu warande Vice Pastoren H:r Arvidum Paulinum 3191, iempte däss Antecessor H:r Simon Brunerum eller däss Successor Matrimonii bemälte Hielman); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 19.3.1700 s. 8 (Johan Johanson Forsius (katso 7707) Barnfödd i Wichtis S:n och Tuohilambi by, gift med Borgare dotter aflade Borgare Eedh och stälte i Caution Borgaren Finn Erich och Michel Hulttman), Helsingin RO 19.3.1700 s. 8 (Hendrich Sigfridsson aflade Borgare Eedh och stälte i Caution Borgaren Fin Erich och Petter Salm och som han är Borgare Sonn och gifft medh Borgare dotter dy blir han för Buurpenningar frij); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 29.10.1684 (Då blef affhördt effter skrefne dieknar, Nembl:n Gustavus Andræ 3219, Mathias Barthollj 3220, Laurentius Marthinj 3216, Andreas Wargh 3221, Johannes Thomæ 3448, Simon Erici, Ericus Marthjnj, Ernæstus Thomæ 3447, Samuel Mæcclanij 3366 , Carolus Henricj, hwilcke alle Samptl:e bekendhe, att [dieknen] Johan Thomasson [ifrån Padasjokj Sochn och Harmos by] hadhe hafft alle dhe Böcker, som på hans upsatz ähr antecknat, men om dhe andre partzeler sadhe sigh ingen wetskap hafwa), Helsingin KämnO 14.12.1693 (Sahl: Rådman Cratz Enckia upsändhe medh Dom: Stud: Simon Bromerus een skrifft, begiärandes Delation till effter hälgen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 239 (L); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #214. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 468 (Simon Bromerus); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 203; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2175R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #147, 968, 2309R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Brumerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3663>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.