Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1697 Erik Indrenius Ericus Henrici, Björneburgensis 4279. Kastettu Porissa 16.4.1674. Vht: porilainen porvari Henrik Tomasson († 1707) ja hänen 1. puolisonsa Agneta Bertilsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1697 Ingelius‹¿› Eric. Björneb _ 220. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 20.10.1697 [1697. 20: 8:ber] Ericus Indrenius Sacellanus | in Dioecesi Wib. — Apulaispappina Artjärvellä (1704–12), ehkä myös Porvoossa isonvihan aikana 1713–17. † luultavasti isonvihan aikana.

Pso: (jo 1704) Margareta Eriksdotter Majander.

Veli: ylioppilas Henrik Indrenius 3780 (yo 1691, † 1697).

Poika: Kymin kirkkoherra Erik Indrenius 5816 (yo 1730/31, † 1765).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 98b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #401; KA mf. ES 1726 (bb 23) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 11.–12.2.1703 f. 28 (Det har framl:ne Lars Markusson i Hietama medelst giordt Afhandling och opsatt skrifft af d: 5 Sept: 1697 Opdragit des Börde hem:n [Artjärvi Hietana Eerola] i nästn:de Hietama by till sin Broder Son Cappellan Ehrewördige H:r Erich Majander, nu emedan 1:o nästn:de H:r Erich är närmast Arftagande effter besagde Lars, hwilken eij allenast 2:o Wärckel:n är i Jorden inrymbdt, uthan är och samma hemman 3:o wed 3:ne särskilte Tingh för honom klanderlöst oplyst; Nembl:n d: 18 Febr: och 6 Junii, sampt 18 Octobr: alt ett Åhr 1698, hwar effter långt öfwer Natt och Åhr äro förflutne, så att ingen innom samma tijd sökt det inbörda, Altså och i Anseende af föregående Laga medfart tillehrkännes detta Hietama Börde hem:n honom H:r Erich Majander och des Erf:r); KA mf. ES 1727 (bb 24) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 29.–30.1.1704 f. 1v (Hietana), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 5.–7.12.1704 f. 175 (Coadiutoren H:r Erich Indrenius); KA mf. ES 1727 (bb 25) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 16.–17.10.1705 f. 78 (H:r Erich Indrenii Wittnes Skrift); KA mf. ES 1728 (bb 27) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan ylim. käräjät 2.4.1707 f. 62 (Såsom till denne saaks fullkomblige lius nödigt finnes, dhet fölliande personer böra sig i egne personer för Rätta instella, Cappelan H:r Erich Maiander, des hustru Helena Paulina, Medhielparen Erich Indrænius, des hustru Margaretha Maiander, des Syster Annika, Corporalen Joh: Lauræus, Audjutanten And: Rydman och Kyrckioherden H:r Johan Wanæus, sampt dhe som twettat den aflednes lijk. Jatkuu 28.5.1707 f. 78); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 23.3.1696 s. 22 (katso 3980); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 22.1.1700 s. 3 (katso 2353). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 287 (LVIII), 287 (LVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 45 (LVIII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #401. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 674 (Indrenius Taulu B); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 211.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Indrenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4279>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.