Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1674 Henrik Celenius Henricus Matthiæ, Björneburgensis 2353. Vht: porilainen porvari, raatimies ja kirkonisäntä Matts Henriksson Köyliäinen (aikaisemmin Kattilus, † 1674) ja Lisbet Johansdotter Köyliäinen. Ylioppilas Turussa sl. 1674 [Silenius] Henr. Matthiæ Björneb _ 116. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1674/75] Henricus Colenius.‹!›. — Porin kaupungin katsastusmies (kaupunginviskaali) 1692–1712. Kestikievarinpitäjä siellä 1706–08. † Porissa 13.3.1716.

Pso: 1693 Beata Jöransdotter Lastikka († 1724).

Lanko: Hämeenkyrön pitäjänapulainen Jöran Taulerus 2351 (yo 1674, † 1705).

Lanko: Tomas Rajalenius 3183 (yo 1684, † 1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 175a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #200; KA mf. ES 1142 (a 2) Porin RO 13.6.1649 (Framträdde för rätten Matz Köyliänen, Matz Manninen och Carll Mårtensson inwånare här i Stadhen, och kärde till Kyrckieherden Sochn Wällärde Her Mårten (katso 991), om det arff som är fallet effter Sahl: Sten Andersson); KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 22.4.1650 (Sättes Matz Hendersson Köyliänen till Kyrckiewärdh); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 6.11.1680 s. 47 (Jören Smedh kärdhe til Studiosum D: Henricum Celenium om 3 D:r Kopp: M:t som tagit af honom på een half Tun: spanmåhl för 4 Åhr sedan), Porin RO 21.3.1685 s. 20, 7.2.1687 s. 10, 3.3.1688 s. 15, 27.8.1688 s. 67; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 23.10.1690 s. 51, Porin RO 29.4.1691 s. 17 (Monsieur Gabriel Prytz 2693 sättes till Opsyningzman öfwer Kongl: Maij:tz Förordningars sambt andre Stadhgars wederbörliga fulgiörande, så att ingen dhem öfwerträda må, som elliest för Laga straff will förskondt blifwa), Porin RO 27.4.1692 s. 20 (Så blifwer och Henrich Celenius till Stadzens opsyningzman öfwer Kongl: Placat och förordningars öfwerträdare tilförordnat), Porin RO 29.4.1693 s. 10, Porin RO 30.4.1698 s. 28 (Ebberus Arselius 3980 blifwer wedh Stadz Opsyningzmans tiensten, gifwandes Gran acht att Kongl: Maij:ttz placat om Eder och Sabbatzbrodt sambt andre Kongl: Förordningar noga effterlefwas; Men Henrich Celenius bör hafwa opsicht på Bärnäs Åkergårdars, Landzwägars och broars etc: wedh macht hållande); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 22.1.1700 s. 3 (Opsyningzmannen Ebberus Arselius Anklagade Borgaren Grels [Jörensson] Lasticka, för det han Tridie Juhldagz effter fördt ett ochristeligit lefwerne och illa tracterat sin egen hustro Margeta Mattzdotter medh Een Stackel kiöp, slåendes henne ett blodhsår i hufwudet ... Till frågan hwadh tilfället til sådan oliudh warit? Swarade hans hustro, att dhe begge samma dagh warit til Affton måltijdz hoos dheras Swåger her i Staden Henrich Celenius, dher ifrån hon hustron sade sigh uthj skymningen heemkommit, Men sin Man ett lijthet stycke på affton, hafwandes möth Studiosum Ericum Indrenium 4279 på Gatan, dhen han och medh sigh hafft heem, warandes begge wäll beskenckte, af hwilka Studenten genast insombnadt men Mannen dher han sigh lagdt åther opståd ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 149 (XXXV), 152 (XXXV); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 63 (I 23.2.1681 Satag.: "Henricus Selenius. Absens"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #200, s. 229. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 214.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Celenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2353>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.