Helsingin yliopisto

Tiedot

1693/94 Ebbe Arzelius (myös Arselius) Ebberus Jonæ, Björneburgensis 3980. Kastettu Porissa 8.11.1671. Vht: porilainen räätäli Jonas Ebbesson ja Maria Johansdotter. Porin triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 1693/94 Artzenius‹¿› Ebberus Björneb. _ 204. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1693/94] Ebberus Arzelius | Biörn. | Ex foreur. | obiit in Ösell 1710 | expugnatâ urbe Rijgâ. — Porin kaupunginviskaali 1698. Sotapalveluksessa Porin läänin jalkaväkirykmentissä, mainitaan Riian edustalla 1702, varusmestari, majoittaja 1708. † Saarenmaalla 1710.

Pso: 1698 Brita Olofsdotter tämän 1. avioliitossa.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 12a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #371; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 29.7.1693 s. 23 (... Smeden [Michel Jörensson] swarade föregifwandes sigh medh een Student Andreas Hyppingius 3782 och een diekne Ebertus Jonæ kommit gåendes bittida om Lögerdagen ...), Porin RO 21.2.1694 s. 6 (Borgaren Oloff Simonsson Rätten föredrogh, huru såssom hans dotter Brita Oloffzdotter wore af een Student Ebbero Jonæ mökränckt och medh barn rådt, dett och bem:te hans dotter Brita nu berättade, seijandes honom Under Ächtenskapz Låfwen henne hafwa belägrat, så att hon nu af honom hafwande wore), Porin RO 24.7.1694 s. 26–34 (excess, katso 3785), Porin RO 23.3.1696 s. 14–25 (Studiosus Ebberus Arselius, klageligen föredrogh, huru såssom han förledne Höst om all Helgon dagz affton uthj Skymningen besöckt sin Fader her i Staden Jonas Skreddare, finnandes der för sigh dieknen Johannes Acander 4392 hwilken låthit skära sigh ett par Sämisk böxar, dijt och sedan Borgarens Michel Närfwäs Son, Jacob Närfwä sambt någre dieknar, hwar effter annan inkommit, roandes sigh der sambtligen medh någre Discant styckens siungande, sambt köpandes hoos Johan Skaffar Fyra Kannor Öhl, som dhe tilsammans druckit, hafwandes och dieknen Henricus Jacobj strukit för dhem på een fiol, och någre af dhem sprungit, wethandes af ingen oroo, för ähn Trompetaren Conrad Mumma medh sitt selskap, skall kommit under Pörtz fönstret, dher dhe inne warit, medh bössa, taakwedh och höö häfwel i händren ... Trompetaren Mumma swarade her till föregifwandes sigh effter förrättadt Gudz tienst I Gambleby, reest hemma ifrån medh Een Båth, hafwandes i föllie Munsterskrifwaren Lars Wijalenius och sine barns Præceptorem Studiosum Henricum Molis 3981, föruthan twenne Ryttare som dhenne rodde ... opå frågan hwilka dieknar dher warit tillstädes, och till hwadh ända dhe dijt kombne wore och så lenge på Natten dher fördrögde? Swarandes [Arselius] att Henricus Jacobj Spelt på fiol, och Ericus Indrænius 4279, Michael Matthiæ, Johannes Simonis, Johannes Abrahamj och Henricus Sigfridj dher warit ...), Porin RO 7.11.1696 s. 84–88, Porin RO 17.1.1698 s. 3 (Antogz Ebberus Joensson Arselius till Stadzens Opsyningzman, afläggiandes nu sin troheetz Eedh), Porin RO 30.4.1698 s. 28 (Ebberus Arselius blifwer wedh Stadz Opsyningzmans tiensten, gifwandes Gran acht att Kongl: Maij:ttz placat om Eder och Sabbatzbrodt sambt andre Kongl: Förordningar noga effterlefwas; Men Henrich Celenius 2353 bör hafwa opsicht på Bärnäs Åkergårdars, Landzwägars och broars etc: wedh macht hållande); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 29.4.1699 s. 35 (Borgerskapet förmantes att hafwa deras Eldh Redhskap effter Lagh och som sedhwanligit warit hafwer uthj beredhskap, och förordnades til Brandmestare Rådhman Eskel Lijnman och Stadz Opsyningzman Ebberus Arselius, medh effterskrefne Gustaff Joensson, Jören Rachki, Grels Lasticka, sambt begge Stadztienare, hwilka skola besichtiga hwars och eens Eldhstäder, Skårstenar Ugnar och Köökställen uthj dhe qwar blefne Gårdar effter branden), Porin RO 7.4.1700 s. 34 (Opsyningzmannens Ebberi Arselij hustro Brita Oloffzdotter framhades och tilspordes om hon wille dhe Tuu Malm stycken, hon uthur sin Faders olåste kista Lönligen tagit, och sidsta Rådhstugu dagh til Datum opsattes, wara af dhen wedh sidsta brandh opsmelte Kyrckio klockans deelar, som hennes Fader hafft i förwahringh? ...), Porin RO 14.5.1700 s. 51 (Borgaren Grels Marcusson fordrade af sin medh Borgare Gustaff Joensson, för dett förledne höstas honom länte och på reesan förkombne Anckaret om 5½ Lisspundz wicht, sine egne uthgifne Penningar Sexton dahl:r Koppar Mynt, medh Ett Skåhlpundh Toback effter afftahl til fracht. Hwar till Stadz Opsyningzmannen Ebberus Arselius opå sin Broders bem:te Joenssons wägnar swarade ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 261 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 448–450, 452; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #371. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 210.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Ebbe Arzelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3980>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Artzenius, Ebberg Björneb. p. 204 || Sat. 371: Artzelius, obiit in Ösell 1710 expugnata urbe Riiga. Nämd i prot. 27.3.1694 för deltagande i oväsen på hästtorget.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 261.