Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1644 Johan Kittelius, myöhemmin Jeronius Johannes Sigfridi, Ostrobotniensis 439. Vht: Pohjankylän Kittilän talon omistanut Pyhäjoen kappalainen (1613–37) Sigfrid Jeronius (Sigfridus Pauli) ja Margareta. Ylioppilas Turussa sl. 1644 Kittelius Joh. Sigfr. Ostrob _ 24. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1644] Johannes Sigfridi Kittelius. — Pyhäjärven Ol. kappalainen 1650. † 1664.

Veli: Kumlingen kirkkoherra, FM Paul Jeronius 567 (yo 1647, † 1686).

/ Pyhäjärven Ol. seuraavana kappalaisena mainitaan eräs Petrus Ronius (Jeronius?), josta ei tunneta tarkempia tietoja. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 105b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #29; KA mf. ES 2029 (rr 8) Pyhäjoen käräjät 6.8.1653 f. 118; KA mf. ES 2035 (rr 20) Pyhäjoen käräjät 28.8.1683 s. 422 (Hans Ehrewyrdigheet Kyrckioheerden H:r Johan Tawast 736 begerte tagas ad notam, lijkmetigt Kongl: Maij:tz utgifne Resolutions 8:de Punct på sidsthållen Rijkzdagh öfwer Allmogens beswärs puncter, daterat Stockholm d: 3 Januarij 1683 angående den iord och ägor som på hwariehanda sett wore ifrån Prestebohlen fördelte, så Prestebohlet der igenom wore förminskade, det ifrån Pyhejoki Prestebohl hart när in till selfwa porten beleget 1/4 m:ls hemman Kittile ben:d af forna tider wore igenom en systerdeehl der ifrån kommen, som en Prest sin dotter skulle gifwit och des Son H:r Sigfred, som sedan her i Sochnen Caplan blifwit sig 1/4 Skatt på tagit, som Nembdeman Jöns Pirckola och Michell Wuotila intygade af gamble Män således wara bekendt, hwilket af ögonskie är till att befinna wara Prestebohlet myckit förnär och till afsaknadt, effter det är rett emellan Kyrckian och Preste bohlet beleget; Och såssom Kongl: Maij:tt allernådigest hemsteller sådane ährender i samme föregående punct under General Guverneurers, Gouverneurers och Landzhöfdingens sampt Consistorij recognoscerande, altså kunde Retten heruthinnan icke widare giöra än H:r Kyrckioheerden detta till laga attest meddela), 423; KA mf. ES 2037 (rr 25) Pyhäjoen käräjät 23.–25.8.1688 s. 177; KA mf. ES 2037 (rr 27) Pyhäjoen ylim. käräjät 7.3.1690 s. 238 (deres förre Caplan Sahl: H:r Johan Sigfridi hafwa dhe medh tälgknifwen sargat och huggit Enär han eij låtit som dhe wehlat); KA mf. ES 2039 (rr 33) Pyhäjoen käräjät 24.1.1696 s. 110 (Bördehamman Kittilä á 1/4 Mantal, katso U459); KA mf. ES 2040 (rr 34) Pyhäjoen käräjät 11.–13.9.1697 s. 263 (Kittilä 1/4 Mantalls hemman). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 26 (V); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 240; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #29. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 162.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Jeronius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=439>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.