Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 4.7.1688 Josef Carlander Josephus Johannis, Ostrobotniensis U459. * Uudessakaarlepyyssä 19.2.1674. Vht: Pyhäjoen kirkkoherra, FM Johan Carlander 1251 (yo 1658, † 1680) ja Margareta Josefsdotter Mathesius. Ylioppilas Uppsalassa 4.7.1688 Josephus Carlander Ostrobothn. sub præceptore. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Raahessa) 24.1.1694. — Apulaispappi Pyhäjoella 1694, kappalainen s.v. † Pyhäjoella 19.3.1699.

Pso: 1695 Beata Tavast tämän 2. avioliitossa († 1742).

Pson edell. aviomies: pataljoonansaarnaaja Jakob Julenius 2915 (yo 1681, † 1691).

Pson seur. aviomies: Raahen pormestari Henrik Corte 1793 (yo 1665, † 1706).

Appi: Pyhäjoen kirkkoherra Johan Tavast 736 (yo 1649/50, † 1689).

Viittauksia: KA mf. ES 2087 (ss 20) Pietarsaaren pitäjän käräjät 21.–22.2.1698 s. 307 (H:r Carlanders protest af d: 24 passato, hwar medelst han förmenar sigh intet uthi detta Foro Comparera böra, Aldenstund Sandsundz hemman, är hans hustrus bördejord, katso 2915); KA mf. ES 2088 (ss 21) Pietarsaaren pitäjän käräjät 30.–31.1.1699 s. 193 (Weedh detta tillfälle Framsteegh Capellanen ifrån Pyhäjåki wördige och wällärde H:r Joseph Carlander, berettandes att H:r Borgmestarens Intenderade booställe ähr beläget ibland hans Landboo Hemmans Sandsundz ängiar), 232; KA mf. ES 2091 (ss 26) Pietarsaaren pitäjän käräjät 26.–27.8.1704 s. 975; KA mf. ES 2039 (rr 33) Pyhäjoen käräjät 24.1.1696 s. 110 (Närwarande Prästerskap Capellan H:r Joseph Carlander jämpte Coadjutor H:r Henrich Forshell 3733 refererade för Rätten, huru såsom Cnut Ohlsson Kittilä månde för några Åhr sedan försällia sitt Bördehamman Kittilä (katso 439) á 1/4 Mantal emoot 250 dahl:r k:mt som Sochnen sammanskutit under Prästebordet här sammastädes effter som det dess uthan skall bestå af mycket slätta och swaga tillägor, men emedan han sedermera medh protest der emoot inkommit, effter som hemmanet befinnes wara dess hustrus börde- och odaljordh. dy haar han det 1691 d: 5 Junij wed een Extraordinarie häradz Rätt återwunnit ...). — Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 318; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 251; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 140 #94; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 145 (20.1.1692, Inkom h:o Gunnella Andersdotter emot studios:os Joseph. Carlander, Henricum Brenner 3141, Laur. Elfwendahl studiosi Hambii [Hamnii] U455 gåsse. Fråg:des effter stud. Grå 3397? Swar:des att han ligger siuk ... Ca[r]lander fråg:des huru gammal han är? Swarade sig wara på sitt 14 åhr), 240 (20.2.1693, Academiæ wachtmästaren inkom och beswärade sig öfwer studioss. Jacob Werander 4008 och Josephus Callander [Carlander], O-bothniens. för något oliud på gatan). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 160, 162; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8297; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2767.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Carlander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U459>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.