Helsingin yliopisto

Tiedot

1649/50 Johan Tavast Johannes Henrici, Aboensis 736. Vht: turkulainen kauppias, raatimies Henrik Mattsson Tavast († 1667) ja N.N. Ylioppilas Turussa 1649/50 Tavast Joh. Henrici Ab _ 36. Respondentti 17.1.1652, pr. Eskil Petraeus U1. — Pietarsaaren pitäjän kappalainen 1652. Pyhäjoen kirkkoherra 1680. Valtiopäivämies 1686. † Pyhäjoella 1689.

Pso: 1:o Anna Eriksdotter Sursill; 2:o Margareta Johansdotter Pictorius tämän 2. avioliitossa († 1695).

Pson edell. aviomies: Pietarsaaren pormestari, alilaamanni Jakob Munselius 376 (yo 1644, † 1669).

Veli: Etelä-Suomen laamanni, FM Henrik Tavast, aatel. 1664 Tavastén 475 (yo (1645), † 1706).

Poika: ylioppilas Erik Tavast 3051 (yo 1683, † 1692).

Poika: Pyhäjoen siltavouti Isak Tavast 3052 (yo 1683).

Sisarenpoika: Askaisten pitäjänapulainen Karl Thelin 2797 (yo 1679, † 1740).

Lanko: Uudenkaarlepyyn kappalainen Petter Pictorius 988 (yo 1653, † 1672).

Vävy: Raahen pormestari Henrik Corte 1793 (yo 1665, † 1706).

Vävy: Saloisten kappalainen, FM Johan Salonius 2443 (yo 1676, † 1687).

Vävy: pataljoonansaarnaaja Jakob Julenius 2915 (yo 1681, † 1691).

Vävy: Haapaveden kappalainen Karl Kranck U404 († 1695).

Vävy: Kuusamon kirkkoherra Sigfrid Bonelius 3470 (yo 1687, † 1716).

Vävy: Pyhäjoen kappalainen Josef Carlander U459 († 1699).

Vävy: Haminan kaupunginsihteeri Pehr Nyman 4815 (yo 1704, † 1728).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 190b; KA valtakunnanregistratuura 23.3.1681 f. 243 (Till Biskopen Doct: Johan Gezelius angående H:r Johan Tawastz och H:r Philipp Backmans 1891 competence till Pastoratet Pyhajoki), 7.7.1681 f. 547 (Till Biskoppen och Consistorium i Åbo, om H. Philip Backman och H. Johan Tawast), 23.10.1686 f. 562 (Kongl. Maij:tz Nådige Resolution och förklaring upå dess trogne vndersåtares samptel. Prästerskapets uti Österbottn genom deras förordnade och fullmächtige Herredagzman, Kyrkeherden uthi Pyhejocki Wyrdig och Wällärde H. Johan Tawast wid denne Rijkzdagen vnderdånigst inlagde beswär och angelägenheter), 12.11.1686 f. 828 (Reesepass för Kyrkieherden H:r Johan Tavast och Borgmest:n Hindrich Kort 1793 genom Wäster Norrlanden, Wäster och Österbotten), 25.5.1689 f. 615 (Kyrkioherde Fullmacht för Johan Laibäck 2380 på Pyhäyoki Försambling ... såsom Församblingen uti Pyhäioki i Åbo Stifft förmedelst H:r Johan Tawasts dödelige frånfälle nyligst utan Kyrkioherde blefwen är); KA mf. ES 2078 (ss 1) Uudenkaarlepyyn käräjät 20.9.1665 s. 46 (Effter bägge Parternes H:r Johannis Tawastz, ifrå Pedhersöre å dhen ena sijdhan, och Anders Matzsson medh Anders Nilsson j Såklot Swarandhe begäran, Bewilliadhes besichtningh och Ransakan, om dhe Enges gårdhar j Herfwelax och Ströms Haghan, dhe ähre Stridige om); KA mf. ES 2026 (qq 2) Pietarsaaren pitäjän käräjät 12.–14.3.1679 #210 (Cappellanen Wördige och Wällärdhe H:r Johan Tavast förekom och Tienstl:st anhölt Retten wille ad acta föra, dhet han wore Sinnadh ifrån Jacob Stadz Borgerskap Lagl:n sigh tillössa alle dhe Pinonäss ägor bem: Borgerskap för någon tidh sigh tillhandladh, wtaff hwilka ägor han föregaff sigh som een arfwinge een dehl allredan under Nynäss haf:a); KA mf. ES 2027 (qq 3) Pietarsaaren pitäjän käräjät 23.–24.2.1680 s. 64; KA mf. ES 2081 (ss 4) Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–13.3.1682 s. 172, Pietarsaaren pitäjän käräjät 18.–22.8.1682 s. 14; KA mf. ES 2081 (ss 6) Pietarsaaren pitäjän käräjät 1.–4.3.1684 s. 180 (Kyrckioheerden utj Pyhäjokj Ehrewördige H:r Johan Tawast, Anhölt Rätten dett Hemmans bytte han medh sin Broder, Häredz Höfdingen Wälbetrodde Erich Tawast den 28 Martij 1677 ingådt, medh Häredz dohm wille Stadh fästa, förmählande dett Häredz Höfdingen opdrager H:r Johan Nynäs Hemman och gårdh, emot den arfz andehl H:r Johan äger utj Åbo Stadz gårdh och Hemmanet Kaxois), 181 (Kyrckioheerden utj Pyhäjåkj Ehrewördige H:r Johan Tawast, förekom och gaf till kenna Huru som Hans förra Hustrus Barns Möderne uthj Löst och fast, Hoos Honom ännu Skall innestå, och som Hemmanet Sandsundh utj Pedersöre Sochen Belägen skall allena Hans barns Möderne wara, och Honom som nu Siwtton mihl Her ifrån boende, falla beswärligit, dett Hålla ...), Pietarsaaren pitäjän käräjät 14.–16.7.1684 s. 7 (anbudit, att Rätten een wiss förmyndare, för Hans förrige Hustrus barna Möderne förordna wille, der till Han nu äskat, Cappellanen, H:r Jacob Vestzyntium 1750 som Barnsens nermast frende ähr, eller och Mågen Magistrum Johannem Salonium); KA mf. ES 2082 (ss 8) Pietarsaaren pitäjän käräjät 9.–11.3.1686 s. 250, Pietarsaaren pitäjän käräjät 30.–31.8.1686 s. 185, 189; KA mf. ES 2082 (ss 9) Pietarsaaren pitäjän käräjät 6.–7.6.1687 s. 63; KA mf. ES 2082 (ss 10) Pietarsaaren pitäjän käräjät 11.–14.8.1688 f. 268v; KA mf. ES 2083 (ss 11) Pietarsaaren pitäjän käräjät 4.–6.2.1689 s. 128; KA mf. ES 2083 (ss 12) Ylim. laamannintutkinta Pietarsaaressa 16.6.1690 s. 380; KA mf. ES 2083 (ss 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät 5.–7.2.1691 s. 170; KA mf. ES 2085 (ss 17) Pietarsaaren pitäjän käräjät 26.8.1695 s. 265; KA mf. ES 2028 (rr 5) Pietarsaaren pitäjän käräjät 3.8.1644 f. 274 (Her Erich i Sandsund [Pietarsaaren kappalainen Ericus Isaaci Sursill, yo Uppsalassa 10.1625, † 1651] käradhe till Hans Jönsson i Össöön at han hadhe medh sijn boskap beet på hans engh); KA mf. ES 2029 (rr 7) Pietarsaaren pitäjän käräjät 12.–13.9.1650 f. 194v (Då företredde Hedherlige och Wällärde H:r Erick Isaaci Sursill i Sannsundh och inladhe i Rätten een skrifft Dat: den 12 Augusti 1649 ... ett Enges skiffte), Ilmajoen käräjät 9.9.1651 f. 357 (W:tt Hindrich Tawast ifron Åbå til Markus Hanson j Kauhajokj, huilko han een häst undtsat eller länt hafuer ifrån Åbå hijtt till Öster båthn; huilken han för det hastigha förresandhe haffuer förderffuat); KA mf. ES 2030 (rr 9) Pietarsaaren pitäjän käräjät 16.6.1656 f. 296 (Företrädde Hoppmannen w:tt Hendrich Tawast och inlade Greffwinnans, höfwällborne Frw Ebba Brahes honom meddelte Instruction hwaruthinnan förmäles, att alldenstundh Ränttan för Pinnonääs gårdh af Rådhmannen Anders Jönson på nästförfluttne 3 åhr för uthan 1656 åhrs intet är betallt worden, alltså förmenar höghbem:te Greffwinna dett bem:te hemman för schatt wrak skulle infördt blijffwa); KA mf. ES 2030 (rr 10) Pietarsaaren pitäjän käräjät 12.2.1658 f. 381v; KA mf. ES 2031 (rr 11) Pietarsaaren pitäjän käräjät 21.2.1661 f. 82v, Pietarsaaren pitäjän käräjät 16.–17.8.1661 f. 107 (Alldenstundh Mårthen Mårtenssons fader framledhne Mårten Jönsson för een Långh tijdh sedan, haf:r medh sijn hustrus Ja och samtycke, uti Laga Kiöp updragit och försåldt till H:r Johan Tawastz swärfader Sahl: H:r Erich Suur Sill halffwa Biörn hollmen, hwilken hållma ligger H:r Johan bettre under Sansundz hemmanet till lägenhett för 24 D:r Kop: M:tt), Pietarsaaren pitäjän käräjät 23.1.1662 f. 147v, Pietarsaaren pitäjän käräjät 14.–16.1.1664 f. 474, Pietarsaaren pitäjän käräjät 18.–19.8.1665 f. 776v; KA mf. ES 2032 (rr 12) Pietarsaaren pitäjän käräjät 31.1.–1.2.1670 f. 363, Pietarsaaren pitäjän käräjät 9.–10.8.1670 f. 483v, 484v, 485 (Caplan wördig och wellerde H:r Johan Tauast ... hans broder och Hopmannen welb:d Erich Tauast), Pietarsaaren pitäjän käräjät 23.–27.2.1671 f. 573v; KA mf. ES 2032 (rr 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät 20.–23.1.1672 f. 40v, Pietarsaaren pitäjän käräjät 29.–30.7.1672 f. 155v; KA mf. ES 2033 (rr 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät 11.–13.8.1673 f. 457v, Pietarsaaren pitäjän käräjät 3.–5.2.1674 f. 630v (Påhl Hansson i Sundby kärde till H:r Johan Tawast om Dotter Öhr Engh om 6 Skrindland, Hwilken han sadhe ehn gammal Qwinna Ingre Matz dotter för honom berättat som skall een ben:dh Henrich Nillsson Pantsatt till H:r Johans Swär Fadhers Fadher Sahl: H:r Isack [Pietarsaaren kappalainen Isaacus Erici Sursill] på Sandsund för 1. Spand Sääd och ett Barn Lijkstohl, Hwilket skall skedt om det Stora wandåhret som war 1601. H:r Johan swarade sigh icke weta at swara till annat häruthinnan än det samma Engh altidh klanderlöst legat under hans hemman, hwilket för warit allenast ett Torp ställe, och emädhan det sedhan är Skatt Lagd till ett hehlt Mant:l dy förmente han det och så wara Skattlagd för denne Engen så wijda han der under ifrån Påhl Hansson kommen ähr, helst emädan han sielff bekänner Skedt 8 Åhr för Jordrefningen, hwaruppå Påhl icke annat Witne el:r bewijs hadhe än denne Ingre som icke heller nu tillstädhes war, uthan intygades wara een Uthgammal Qwinna, som uthj sigh föga wähl förhållit medh Snapperij och annat Tållit; Öfwerladhes altså Saken, hwilken emädhan den befinnes så gammal at Ingen der om några Sanna Sagor seija weth, dy Ehrkändes Påhl Hanssons Prætension till H:r Johan om samma Dutter Öhr Engh af intz wärde, och Engen förblifwer under H:r Johans Hemman som dess Uhrminnes och wähl fångne Egendohm, Lijkmätigt det 1. Cap: Jordb:); KA mf. ES 2034 (rr 17) Pyhäjoen käräjät 16.–17.8.1680 f. 194v (Michell Jacobsson Wuotila företrädde, gifwandes tillkänna sigh för någon tijdh sedhan blifwit förwitt af H:r Johan Tawast i Pedersöhre, som skuhle dhenne Sochns Signete wara Misbrukat ... sedhermera Sochnemän förnimmandes dhet Höghwördige Doom Capitlet wara sinnadh att Constituera H:r Johan Tawast till Kyrkioherde i Sahl: M:r Johan Carlandri ställe, hwarföre dhee sin förra Supplication itererade ... H:r Johan Tawast allaredho uthwärkat dhet Höghwördige Dom Capitletz Fullmacht, katso 1891); KA mf. ES 2035 (rr 18) Pyhäjoen käräjät 12.–13.8.1681 s. 850, 874 (Hans Ehrewyrdigheet Kyrckioheerden H:r Johan Tawast proponerade i Prestegården inga bodhar och badstugu wara); KA mf. ES 2035 (rr 19) Pyhäjoen käräjät 23.–24.1.1682 s. 112 (Pastoris i Pyhejocki Ehrewyrdigh H:r Johan Tawastz besman, det i Waasa A:o 1669 medh des Stadz boomerckie befans wara Justerat), Pyhäjoen käräjät 20.11.1682 s. 794, 795; KA mf. ES 2035 (rr 20) Pyhäjoen käräjät 28.8.1683 s. 419, 422 (1/4 m:ls hemman Kittile ben:d, katso 439); KA mf. ES 2036 (rr 21) Pyhäjoen käräjät 1.–4.8.1684 s. 119 (Kyrckioherden Ehrewördige H:r Johan Tawast leet oplysa första gångon Wuotila hemman som han af Cortens Enckia hustru Elisabet Gabriels dotter (katso 3049) d: 16 Julij 1684 till handladt, hwaremoot ingen war som Clandrade); KA mf. ES 2036 (rr 22) Pyhäjoen käräjät 18.–20.8.1685 s. 191 (andra och tridie gångån Uplysas Wuåtila hemman), 201 (Nämbdeman Olåf Wäysäin för sittiande rätt bekände, dedh H:r Jacob Libeck 2287 skohlat undhsagt Ehrewördige Kyrckioheerden H:r Johan Tawast medh desse Formalier, Jagh skall fuller finna på annor ordningh för Kyrckioheerden, hwilket Kyrckioherden begärte Ad notam tagas); KA mf. ES 2036 (rr 23) Pyhäjoen käräjät 20.–22.9.1686 s. 662 (Capelan Wördige och Wällerde H:r Hindrich Ahlholm, Fullmächtigat af Ehrewördige Kyrckioheerden H:r Johan Tawast, Inlade i Rätten dhet Kiöpebreef som Emellan Wälbe:te Kyrckioherde och Sahl: Elisabeta Gabrielsdotter Rothenia d: 16 Junij 1684 blifwit om Wuotila 2/3 dehls Mant:ls hemman i Nårby belägit Uprättat); KA mf. ES 2037 (rr 25) Pyhäjoen käräjät 23.–25.8.1688 s. 177 (Ehrewördige H:r Kyrkioherden H:r Johan Tavast leth Insinuera i Retten En Rechningh på 50 D: Km: som han kåstat på den Saken om Kittilä 1/4 Mant:ls ägors igensökiande under Prestebohlet, effter det berettes af ålder der ifrån wara i forna tijder undan kommen); KA mf. ES 2037 (rr 26) Pyhäjoen käräjät 29.–31.8.1689 s. 189 (Heredzskrif:n Wel:t Erich Munselius Proponerade på Sahl: Pastoris H:r Johan Tawastz Enckias dygdesamme hustru Margeta Johans dotters wegnar henne wille wara qwitt och frij ifrån sine Stiufbaren Och dem ifrån sigh skillia, begerandes dher öfwer af Retten att någre Fremmande Män dher till måtte förordnas); KA mf. ES 2037 (rr 27) Pyhäjoen käräjät 13.–14.1.1690 s. 46, 49, Pyhäjoen ylim. käräjät 7.3.1690 s. 237 (wederwarandes ... Pyhä Jockj Capellan H:r Hinrich Ahlholm 2112 i Ordinarie Pastoris ställe, Emedan Pastor war igenom döden afgången), Pyhäjoen käräjät 5.–6.9.1690 s. 167 (Sahl: Pastoris Fordom Ehrewyrdige och Wellärde H:r Johannis Tawasteni Enckia dygdesamme hustru Margetha Pictoria, Leet nu andre gångan Insinuera her för Retta dess Sahl: Mans Pastoris henne gifne Mårgon gåfwa och Testamente wedh dess tilltredande giffte A:o 1685 d: 29 Aprilis medh henne sigh till större säckerheet, hwar Emot fuller Styfbarnen af förre kullan wille åthskillige motiver förewända ... Sonen Erichz och Caplans Wellerde H:r Carl Kranckz på Samptel: från warande Syskons uthan Fullmachtz Opwijsande wegnar), 168; KA mf. ES 2038 (rr 28) Pyhäjoen käräjät 14.–15.8.1691 s. 173 (Sahl: Pastoris H: Johannis Tawastenii Enckia Gudfruchtige och dygdesamme Hustru Margetha Johans dåtter Pictoria leet insinuera j Rätten Een Specification af forna gambl: Vuotila hemmans Ägendom); KA mf. ES 2038 (rr 29) Pyhäjoen käräjät 18.–19.1.1692 s. 67, Pyhäjoen käräjät 29.8.1692 s. 144; KA mf. ES 2038 (rr 31) Pyhäjoen käräjät 19.–20.1.1694 s. 109, Pyhäjoen käräjät 7.–8.8.1694 s. 197; KA mf. ES 2041 (rr 38) Pyhäjoen käräjät 22.–24.1.1701 s. 131 (Handelssman ifrån Gamblecarleby wähl:t Hinrich Hoffreen framkom och berättade, huru såssom han för sin till Sahl:ge Kyrckioheerdens Johan Tawastz Sterbhuus hafwande prætension för försträckte medell till Cronones uthlagor, blifwit aff förbem:te Sterbhuus Erfwingar nembl:n ländzman Johan Munselius och Broofougden Isaac Tawast således igenom deras uthändigade Obliga:oner och der hoos fogade cautions skriffter af d: 23 hujus förnögdh ... medh H: Kyrckioheerden Ehrewyrdige och höglärde Mag: Pehr Portino 2114 hwilcken sig Wuotila 2/3 M:lls Bördehemman d: 15 Aug: 1699 emoot 50 D:r K:m:t tillhandlat); KA mf. ES 2044 (rr 42) Pyhäjoen käräjät 11.–12.9.1705 s. 723 (Isaac Tawast ... dess Sahl:ge Moder Margeta Johans d:r). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 46 (X); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 42, 43–44, 47, 124; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 201. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 96, 157; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 97 (Köpmannasläkter i Åbo, Tavast Tab. 2); J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 479 (Tawast Tab. VI); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 199; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #983D, 2192D, 2848R, 4055D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1231; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2273D, 3017R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 13.1.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Tavast. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=736>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.