Helsingin yliopisto

Tiedot

1644/45 Henrik Ankerus Henricus Bartholdi, Töfsalensis 442. Vht mahdollisesti: Taivassalon Kustavin Anavaisten kylän Isotalon ja Kalannin Salmin omistaja, Vehmaan kihlakunnan kruununvouti 1639–41 Bertil Blasiusson († ~1656) ja hänen 1. puolisonsa Margeta. Ylioppilas Turussa 1644/45 Ankerus Henr. Bartholomæi _ 24. Mainitaan ylioppilaana myös Gylleniuksen päiväkirjassa 3.5.1650 Henricus Bartholdi Töffsalensis. — Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (Fabian Berndesin rykm.) vt. komppaniansaarnaaja 1658. Luultavasti Taivassalon kirkkoherran apulainen (coadjutor) s.v. Taivassalon Kustavin kappalainen 1676. † 1677.

Pso: Karin († 1678).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 9a; KA mf. ES 1845 (kk 7) Taivassalon käräjät 1.–2.9.1676 f. 75 (Coadjutoren H: Henrich Bartholli); KA mf. ES 1924 (mm 11) Taivassalon käräjät 6.–7.3.1677 f. 3 (Kyrckioheerden Ehrewyrd och Höglärde Mag:r Petrus Bergius inlade nu Hans Exell:z Feltmarskalkens H: Henrich Horns Stallmestarns Zedell, såssom och Arrend: Welbet: Henrich Wärdz bref af d: 19 Febr: nästledne, hwar uthi befinnes Capellanen Wällärde H: Henrich Bartholli wara beheftat af den smittosamma siuckan Frantzoserne, huilcket Påål Badare för dem, sedan han slogh H: Henrich Åder haf:r berettat, intygade Kyrckioheerden denne H: Henrich nu för tijden liggia illa siuck som han och med H: Henrichz eget bref bewijste. Denne saak Öfwerlades och som Probsten Ehrewyrd och Höglärde Mag: Petrus Bergius war på Consistorij wegnar tillstädes at H: Henrich söker sigh beskedh aff Facultate Medica huru wijda som för bem:ta siukdoom kan wara frij), Taivassalon käräjät 15.–17.12.1677 f. 51 (För detta Sacellanens Sahl: H: Henrichz Enckia hust: Karin N felles för stembningz försittiande till sina 3 m:r och förbödz henne på Arrendatorens anmodan med Innewarande Åhrs Caplans Ränta sig till wijdare Rättens uthslagh, eller för än H: Michell 2067 som uthi hennes Nåde Åhr tiensten förrättat, blifwer betalt, intet befatta); KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 3.9.1655 (Kyrkioheerdhen här j stadhen Wällärdhe her Elias Nicolaij bekändhe för Rätten, att dhen tijdh nähr Sal:e Arfwedh Thommassons bröllop stodh på Sallmis medh hustrun Lijssbetha Berttilsdotter, dhå hafuer fadren Berttill Blasijson lofuatt och gifwitt ått bem:te sin Mågh Arffwedh Thommasson, och dotteren hustru Lijssbetha Berttilsdotter sin gårdh Sallmis benämbdh, belägen här i stadhen fram för andre hans barn att niutha, vertaa 43), Uudenkaupungin RO 3.9.1655 (Gevalldigern Johan Jacobsson inladhe j Rätten sin Swärfadhers Berttill Blasijsons skrifft Datum Sallmis den 24 Martij Anno 1653, förmälandhe, att han hafuer sine döttrar Karin och Britha wedh heemfölgdh af löösöhren, för dheres deell Wääll försorgd, och effter som hans yngste dotter Johan Jacobsons hustru Kirstin, eij hafuer fått sin deell, lijka emoot dhe andre Systrerne, och lööss ögren eij wele för honom nu Wijdhare tillräckia, alttså hafwer han i sin Wällmacht och lijfztijdh welatt iämpta dem emillam, således att ehuru wäll han för dhetta hafuer gifuitt sin dotter Lijssbeta, medh hennes man Sal: Arfwedh Thommasson Sallmis gårdh här i stadhen att besittia, lijkwäälwill han nu så hafua här om förordnatt, att hans yngste dotter Johan Jacobsons hustru Kirstin, skall niutha halfparthen af samme gården sigh till godho, och den andre halfwa deelen skall hans dotter Lijssbeta med sin nu hafuande man Jochim Eichman (katso 122) behålla, opå hwilken skrifft Johan Jacobson nu begäradhe lagha Confirmmation, såsom och wille till sigh inlöösa sin Swågers Jochim Eichmans deell aff gårdhen, dherpå aff Rätten resolverades ...), Uudenkaupungin RO 8.9.1656 (Effter som Borgmestaren hafuer till sigh jnlöst Jochim Eichmans gårdh, här j stadhen belägen), Uudenkaupungin RO 20.4.1657 (Effter som Sal: Berttill Blåsijsons Enckia hustru Anna Anders dåtter, effter sin den 28 Januarij sistförleden uthgifne bewijss till står sin Sal: man j sin lijfz tijdh hafua tilldeelt ått sin dåtter, Johan Jacobsons hustru Kirstin eett Sölfbälte, den Jochim Eickmans hustru Lijssbeta sedan sin moder och Syster Owitterligen hafuer pantsatt till Eskell Runoj för några tillåns tagne Penningar och bältet sedhermera kommit igenom arffskiffte och låån till Erich Runoj, Hafuer och Jochim Eickmans hustru Lijssbetta sin Syster bem:te hustru Kirstin Owitterligen pantsatt hennes Turxgrofgröns tröija till Bookhållaren Daniell Brömpse, såsom Jochim Eickman sampt hans hustru sielf bekende, dy ährkänner Rätten, att Jochim Eickman innan 14 dagar effter lagh, inlöser och förskaffar Johan Jacobson tillhanda bådhe Sölfbälttet och twrxgrofgröns tröija), Uudenkaupungin RO 27.7.1657 (Uplystes tridie gången Jochim Eickmans gårdh här j stadhen belägen på Norresijdan om tårget, emellan Sal: Rasmus Olufzsons, och Erland Håkonsons gårdar, den Borgmestaren Caspar Eickmans som ähr rätta ägande till gården, hafuer försålt till Befallningzmannen Jacob Hindrichson för 300 dal:r Kopar Penningar, såsom Uprättade Kiöpe brefuet wijdare förmäler). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 145 (3.5.1650, Comoediam om the trij Huffvudh Stånden, Henricus Bartholdi Töffsalensis Finlandus); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 25 (V), 45 (X); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 24(?), 132, 170, 175, 191, 224–225(?). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 172.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Ankerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=442>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ankerus, Henr. Bartholomæi. p. 24.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 25.

Henricus Bartholdi Töfsalensis. – Aktör i Forsenii komedi 3.5.1650. Kpl i Töfsala 1675. Död 1677.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 45.