Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Kasper Eichman Casparus Caspari, Aboensis 122. Vht: turkulainen porvari, vuodesta 1649 Uudenkaupungin pormestari, Vaasaporin kreivikunnan hopmanni Kasper Eichman (‡ Turussa 1668) ja luultavasti Margareta Henriksdotter Finno. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Ekman Casp. Caspari [_ 8]. Ylioppilas Uppsalassa 9.5.1643 Casparus Caspari Eckman Aboensis.

Serkun poika(?): Hämeenkyrön nimismies Henrik Finno 1126 (yo 1655/56, † 1713).

Veli: Uudenkaupungin kirkkoherra Henrik Eichman 123 (yo 1640, † ~1676).

Veli: Uudenkaupungin kirkkoherra Jakob Eichman 1266 (yo 1658/59, † 1704).

Lanko: Luvian kappalainen Nils Escholenius 49 (yo 1640, † 1688).

Lanko: Sauvon kirkkoherra Erik Ketarenius 124 (yo 1640, † 1664).

Lanko: Eurajoen kirkkoherra Jöran Hornick 290 (yo 1642, † 1661).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 50b; KA valtakunnanregistratuura 6.5.1647 f. 133 (Öpet breef för [Borgare i wår Stadh Åbo] Casper Ekman att hålla Rustienst för twenne sine egne hemman i Finlandh belägne ... efterskrefne, sine egne hemman Ihamotila i S. Mariæ Sochn, och Torstila i Lundo Sochn i Finlandh belägne), 6.11.1663 f. 350 (Till Hoffrätten i Åbo för Casper Eekman, att blifwa restituerat till sitt Borgmästare ämbete [i Nystadh] igen), 11.11.1663 f. 354 (Kongl. Maij:tz Resolution vppå Casper Eekmans Supplication och beswär emot Grefwinnan till Wasaborgh Wälborne Fru Anna Sophia, angående hennes revisions saks försummande); KA mf. ES 2033 (rr 13) Kemin käräjät 27.–28.6.1673 f. 405 (Borgaren ifron Tårneå Sig:r Casper Eikman fordrade nu af Olåf Peersson Terfwoi Sexton dahl:r km:t för ehn T:a Salt som hans Swär Fadher Sahl: Hans Henrikson skall A:o 1653 d: 26 Martij till denne Olåfz Fadher försträcht hafwa), 407v; KA mf. ES 2034 (rr 17) Kemin käräjät 9.–11.3.1680 f. 56 (Rådhmans i Tårnå Wäll:t Johan Jönssons fullmächtigh Cassper Eckman); KA mf. ES 2034 (rr 18) Kemin käräjät 12.–15.7.1681 s. 583 (Bårgaren Casper Ekman ifrån Tårniå fullmächtigat aff Östen Nillsson dersammastädes); KA mf. ES 2037 (rr 25) Kemin käräjät 4.–5.7.1688 s. 77 (Borgaren och Inwånaren Caspar Eekman i Tårneå); KA mf. ES 1142 (a 2) Uudenkaupungin RO 7.3.1649 (Då aflade wäl:t Caspar Eekman sin Bårgmestare Eedh och blef Bårgmestare här i Ny Stadh); KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 12.4.1651 (Borgmester [Casper Eekman] Påminte borgerskapet om den lilla Klockans afbetalningh, som han framledne Hööst ifrån Stockholm til Kyrkians Klocke medh sigh heem hadhe), Uudenkaupungin RO 11.12.1652 (Borgmester Caspar Eichman præsenterade j Rätten, dhen högl: Kongl: Hoffrätz Breef, aff den 29 Octob: 1652 sigh tillshrifuitt, förmälandhe, att han skulle ställa Johan Gabriellson 385 tillfredz medh dhen gäldzfodran), Uudenkaupungin RO 20.12.1652 (Oplystes tridie gången Jochim Eichmans gårdh, dhen Bårgmestaren Well: Casper Eichman hafuer låthitt sigh lagligen tillwärdhera, för dhen gäldhen Jochim för H: G: N:des Spannemåhl skyldigh ähr), Uudenkaupungin RO 3.9.1655 (... hans dotter Lijssbeta med sin nu hafuande man Jochim Eichman, katso 442), Uudenkaupungin RO 11.2.1657 (Klåcko kiöpet); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 5.12.1674 (Sal: Caspar Eekmans Enckia hustru Margeta Hinders d:r); KA mf. ES 1369 (p 2) Uudenkaupungin RO 23.11.1692 (Borgaren Philiph Eekman blef pålagdh ansökia Doctorem Medicinæ i Åbo, om beskedh öfwer sin passion eller inställa sigh medh 20 D:r Silf:r m:t till Hospithalet); KA mf. ES 1369 (p 3) Uudenkaupungin RO 27.2.1693 (Borgaren Philip Eekman opsiste för Rätten Facultatz Medicæ Attest Daterat af Åbo d: 26 Januarij sidstl:ne hwar uthi han frij kännes ifrån des förmeente Siuckdohm); KA mf. ES 1369 (p 5) Uudenkaupungin RO 14.10.1695 (Borgarens Sahl: Philip Eichmans Enckia Kaisa Bertils dotter); KA mf. ES 1370 (p 10) Uudenkaupungin RO 29.4.1701 (Effter Sahl: Philips Ekmans Enckias hustru Karin Bertils dotters egen Muns bekännelse, ocn 2:ne af des Son Erich Erichson Siutlerus underskrefne ... obligationers lydelse, dömdes hon ... till Borgaren Johan Escholiin 182 D:r K:r m:t betala), Uudenkaupungin RO 6.5.1701 (Henrich Philipsons Halff-Broder Borgaren Erich Siutlerus); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 20.2.1697 (Pitzer stickare ifrån Helsingfors wed Nampn Johan Casperson Eeckman). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 3 (I), 477 (Tillägg och rättelser. I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 2 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 531 (Casper Eekman i Stockholm); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 254 (isä); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 99; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 134 (19.9.1655, ‡ eräs "Casper Enkman", kyseessä on ilmeisesti porilaisen porvarin Filip Eichmanin veli eikä tämä). — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 170 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 50); (anon.), Caspar Eichmans bibel. Genos 16 (1945) s. 4–12 (mainitun raamatun on omistanut isänsä Caspar Eichmanin († 1630) jälkeen porilainen kauppias ja raatimies Filip E. (* 1620, † 1690), jolla oli myös veli Caspar-niminen veli (* 1622, † 12.9.1655). Ovat arvattavasti ylioppilas-Eichmaneiden sukua.); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 183; V. P. Toropainen, Skottirotta ja Ruotsin koira – Turun ulkomaalainen porvaristo vuosina 1600–1660. Genos 74 (2003) s. 208 (Ekman, Kasper ... Sai talon Luostarin jokikadulta vaimonsa isältä Henrik Jakobi Finnolta ... Puoliso Margareta Henrikintytär Finno, lähteenä Turun RO 5.12.1642, 10.2.1649).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kasper Eichman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=122>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.