Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1699 Tomas Amnelius Thomas Georgii, Borealis 4429. Kotoisin Pöytyältä, lähisukua (vanhemmat?) asui Yläneen Keihäskosken Knuutilan talossa. Turun katedraalikoulun oppilas 20.6.1689 (in cl. I colleg., Thomas Georgii Pöytensis). Ylioppilas Turussa sl. 1699 Amnelius Thom. Georgii Bor _ 227. Boreaalisen osakunnan jäsen 9.7.1699 [1699] d: 9 Jul: Thomas Amnelius. | decessit Sacell. in Rändämäki ‹Maininta on luultavasti virheellinen.›. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 4.10.1703. — Maskun pitäjänapulainen Vahdolla 1703. Jokioisten kappalainen 1711. † 1716.

Pso: 1:o Agneta Mattsdotter († 1705); 2:o Maria (mainitaan 1708–09); 3:o 1711 Brita Isaksdotter Tammelin tämän 2. avioliitossa († 1740).

Pson edell. aviomies: Jokioisten kappalainen Lars Sarin 3157 (yo 1684, † 1710).

Appi: Tammelan kirkkoherra Isak Tammelinus 822 (yo (1651), † 1693).

Poika: Yläneen lukkari Anders Amnelius 5946 (yo 1732, † 1781).

Lanko: Paattisten kappalainen Matias Castelin 4420 (yo 1699, † 1711).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 7a; HYK ms., Bor. osak. matr. #248; KA mf. ES 1854 (kk 26) Pöytyän käräjät 22.–23.9.1708 f. 469 (Coadjutoren H:r Thomas Amnelius); KA mf. ES 1855 (kk 31) Raision ja Maarian käräjät 25.–28.9.1711 s. 532 (en Prestman i Tammela Sochn H:r Thomas wid namn ... des Swåger [H:r Matz] Castelin); KA mf. ES 1972 (nn 20) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 3.–4.2.1703 f. 29v (Emädan efter Jöran Eskelssons j Fantila Hustro Sahl: Elin Mattzd:r intet finnes något lagl:t Testamente wara uprättat, eller som Testamentz Ordningen af den 3 Julij 1686 derom förmäler, hwarföre ock des Slächt, emädan hon barnlös är afleden, giorde Käremåhl till Jöran för hennes trediedehl af Ägendomen, dy j anledning deraf, och Nembdens enhelleliga Sluth, bör Jöran Eskelsson låta uprätta ett richtigt Inventarium öfwer sin och sin Hustros Ägendom, hwaraf han 2/3 delar kommer att åtniuta, och 1/3 faller des Sahl: hustrus Slächt /: af hwilcka nu des Syster dotters Son Student:n Thomas Amnelius och Syster Man Jöran Frantzon j Käheskoski och Pöijtis S:n så å sine egne som sina med Arfwingars wäg:r tillstädes woro :/ emellan att dehlas widh hwilket tillfälle iemwähl de gambla Arfwingar emellan, efter Eskel Eskelss: och des Hustro Brita Markusd:r, bör iemkas och dehlas, hwarå Thomas Mårtensson j Sambu å sin Hustros wägnar som är de aflednas dotter nu giorde Arf fordring). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 296 (LX); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 43; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 146 #307. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 149, 326; A. Ekman, Genealogiska strönotiser... SSV 33–34 (1949–50) s. 8; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 215.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Amnelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4429>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.