Helsingin yliopisto

Tiedot

(1651) Isak Tammelinus Isaacus Matthiæ, Finlandus 822. Vht (Pousar 1978): Lohjan kirkkoherra Matias (Matthias Laurentii, † 1636) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Äitipuoli Brita Larsdotter avioitui leskeksi jäätyään Tammelan kirkkoherran kanssa. Respondentti Turussa 1.6.1651, pr. Eskil Petraeus U1. Respondentti 22.6.1653, pr. Eskil Petraeus U1. — Tammelan pitäjänapulainen 1652, kappalainen 1663, kirkkoherra 1673. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1675. Turun maakuntakokouksen osanottaja 1676. ‡ Tammelassa 21.9.1693.

Pso: Margareta.

Velipuoli (eri isä ja äiti): FM Jakob Tammelinus 1182 (yo (1657), † 1665).

Poika: Mouhijärven kirkkoherra Matias Tammelinus 2953 (yo 1681/82, † 1722).

Vävy: Uudenkaupungin pedagogin apulainen Johan Urenius 2392 (yo 1675, † 1689).

Vävy: Piitimen koulun konrehtori, FM Daniel Nordin 2570 (yo 1677, † 1705).

Vävy: Jokioisten kappalainen Lars Sarin 3157 (yo 1684, † 1710).

Vävy: Bromarvin kappalainen Paul Naysander 3288 (yo 1685/86, † 1740).

Vävy: Jokioisten kappalainen Tomas Amnelius 4429 (yo 1699, † 1716).

/ Veli Johan Mattsson Forsman (aatel. 1664 Örnecrantz, † 1665) oli lääninkirjanpitäjä Kalmarin läänissä, sittemmin kenraalikuvernementinkamreeri. Örnecrantzin kaikki neljä poikaa deponoitiin Lundin yliopistossa 16.8.1671. /

Viittauksia: KA mf. ES 1926 (mm 13) Kalannin käräjät 27.–28.9.1683 f. 314 (Anno 1683 d: 28 Sept: oplästes Assessorens Ehreborne och högachtad Petri E. Gavelij breef uthan Dato; ankomit d: 20 Sept: 1683 förmählandes huruledes Sahl: Cammarerarens Wälb: Johan Forsman Örne Crantz efterlåtne Fru hans käreste, des barn och Erf:r samptel: äre interesserade i Torlax Säthe gårdh och des underliggiande Godz och lägenheeter inkiöpte för 2400 R: D:rs in Specie, befruchtandes at någon af barnen eenskylt skohla på något sätt wela dhe samme gravera eller abalienera, begiärandes att sådant ingalunda må tillåta blifwa); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Tammelan ja Someron käräjät 27.–29.2.1696 f. 63v (Såssom icke allenast af Sahl: Kyrkioheerdens i Tammela H:r Isaac Tammelini giorde testemente, som attester af d: 23 Febr. 1693 besannar, uthan och Arfskiftte Instrumentet af d: 8 Decemb: samme åhr, det befinnes att bem: Sahl: Kyrkioheerdes äldste dotter hustru Elisabetha Tammelina skulle medh sin Syster då warande Jungf: Maria Tammelina fram för någon annan af Erfwingarne wara berättigadh till Haifwio hemmans bördzrätt och besittning). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 51 (XI); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 195. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 322; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IX (1936) s. 210 (Örnecrantz Tab. 1); Å. Laurén, Kyrkoherdens i Pemar Martinus Johannis' efterkommande. Genos 18 (1947) s. 55–56; A. Oja, Lounais-Hämeen papisto 1492–1722. Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosik. 24 (1955) s. 25; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #25D, 2700D, 2810R, 2893R; J. Pousar, Släkthärvan Tammelin-Tammelander. Genos 49 (1978) s. 52; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #653D, 2362, 2898R, 2979R, 3730D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Tammelinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=822>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.