Helsingin yliopisto

Tiedot

1644/45 Per Boterus, myöhemmin Aquilinus Petrus Jacobi, Vichtiensis 443. Vht: Vihdin kirkkoherra Jakob Boterus (Jacobus Petri, omisti talon Vihdin Kotkaniemen kylässä, † 1660) ja Gertrud. Ylioppilas Turussa 1644/45 Boterus Petr. Jacobi Vicht _ 24. Respondentti 9.1650, pr. Eskil Petraeus U1. — Saarna-apulainen tai apulaispappi Vihdissä (1655), vt. kirkkoherra (1661). Mainitaan pappina Lopella 1663–65. Vihdin pitäjänapulainen (1674). † Vihdissä 1676.

Pso: Margareta Jöransdotter Agricola († 1743).

Serkku: FM Jakob Tammelinus 1182 (yo (1657), † 1665).

Lanko: Messukylän kirkkoherra Nils Agricola 1592 (yo 1662/63, † 1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 29a; KA mf. ES 1881 (ll 2) Espoon käräjät 30.–31.7.1639 f. 147v (Framkom för rätta Wällärdhe H:r Jacob i Wichttis och till kenna gaf sig hafua optagit et ödis hemman Anno 1638 i Kåtkaniemj by såm Hustru Elin tillförenne åboot hafwer och i fyra åhr ödhe legat); KA mf. ES 1720 (bb 4) Espoon käräjät 4.–5.10.1643 f. 162v (Uplysses nu Andre gångon, Dätt Kiöpe breffuet emellan Kyrckeherden H: Jacob i Wichttis Sochn, och Thomas Peerssån i Kåttkaniemj, hwar emott förb:te Thomasses Syster Karn Pers dåtter klandrar. Asiaa käsitellään useaan otteeseen Espoon käräjillä 1640-luvulla); KA mf. ES 1881 (ll 3) Vihdin käräjät 31.1.1663 f. 11 (Fältes Erich Erichson Ratia i Hafuesto för läppegeldh till saak 3 m: för det han kalladhe H:r Peer Aquelinum till Röfuare), Espoon käräjät 10.–11.3.1663 f. 47 (lagligen at uthmäta, huadh som Wällärdhe H:r Peer Aquilinus efter sin S:ge Fadher af Wichtis Kyrckiogeldh, Enejärff och Kortjärff bohl, ifron 1660, 1661 och 1662, rätmäteligen hafuer at fordra), Espoon käräjät 19.–20.6.1663 f. 59 (Kom för rätta Wällärde H:r Peer Aquilinus och framladhe edt Köpe breff på tre stänger Jordh j Kåtkaniemj by beläget som Lijssbeta Jörensd:r och Jacob Christersson Jordäganderne hafua bem:te H:r Peer uthi fremmande goda manna Närwaru Uplåtet ... åth Wördige och Wällärde H:r Peer Aquilino, j denne tijden [1661] Vice Pastori här uthi Wichtis), Vihdin käräjät 22.6.1664 f. 32v (Framladhe H:r Peer Aquilinus Een rest Lengdh eller Specification, bestående å tijo bönder, som honom ähre för åtskillige Präster och Diekne Upbördh sampt Prestegårdz bygnat, blefne Spanm:ll skyldige, och alt sådant ifrån A:o 1661), 33 (hans S:ge Fader H:r Jacob); KA mf. ES 1882 (ll 4) Espoon käräjät 7.–8.2.1667 f. 9, Espoon käräjät 4.–5.3.1668 f. 1v (Opbödz förste gångon ett gammalt förderfuat Sölfstoop, som Wällärde H:r Peer Aquilinus hafuer till Jacob Olofsson i Kort Järff Härkälä för 15. D:r K: M:t i Underpant satt); KA mf. ES 1882 (ll 5) Vihdin käräjät 26.–27.1.1672 f. 10 (D:nus Petrus Haqvilinus); KA mf. ES 1883 (ll 6) Vihdin käräjät 25.–26.2.1674 s. 6, Vihdin käräjät 20.–22.6.1674 s. 88, 95 (Förekom Vice Pastor i Wichtis Sochn Wällärde H:r Peer Aqvilinus, och giorde witterligit hurusåssom, han hafwer giordt sin Swåger Wällärd H:r Jacobum Agricola till Fullmechtig och honom uthi Fullkomblig Commission gifwit at fordra aff Cronan sin Broders Qwartermestarens Peer Jacobssons och Cårppåralens Erich Jörenssons resterande löhn, hwilcka bägge tientte under Öfwerstens Wällb: Wielhiellm Yxekells Regem:tte), Vihdin käräjät 10.–11.3.1680 f. 11 (Förekom Coadjutor i Wichtis, Wällärde H:r Jacob Agricola och å sin Systers Hustro Margreta Jörensdåtters wägnar beswäradhe öf:r Laglesaren Jören Peerssson Willand för dedh, at han andra reesan trängt sig till at wärdera Kåtkaniemi Ryttare Hemman oachtat at det war noga till förenne wärderat), Espoon käräjät 7.–8.6.1680 f. 40v (Förekom vice Pastoris i Wichtis Sal:e Peer Aqvilini änckia hustro Margeta Jörensdåtter och giorde Rätten witterligit, hurusåsom hennes Sal. Man och hoon hafwa till sin Swärmoders och sin Swägerskors uppehålle fördt till Kåtkaniemi hemman 40 t:r Sp:ll och 105 Dal: K:m:t); KA mf. ES 1884 (ll 7) Espoon käräjät 30.9.1684 f. 127 (Capiten Wälb: Staffan Fredrich Knorringh inladhe skrifteligen een Specification, opå några saker som H:r Peer Aquilinus warit Förmyndare före, som han af Sal: H:r Peers Aquilini Enkia dygdesamma Hustro Margeta Jörenssdotter fordrar); KA mf. ES 1884 (ll 8) Espoon käräjät 25.–26.2.1687 f. 36v (Kåtkaniemi); KA mf. ES 1887 (ll 15) Espoon käräjät 3.–4.10.1698 s. 538 (dess grannar Sahl: her Pehr Aqvilinij Arfwingar och Simon Bertelson i Kottkaniemi); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 2.4.1667 (Då förekom H:r Peer Aqvilinus ifron Wichtis och anklagadhe Borgaren Johan Larsson). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 13 (1660. D:n Jacobus P. Pastor in Wichtis, vitam reliqvit 7 Febr. 1661 sepultus); R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 230 (25.12.1655); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 25 (V); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 544, 569–570; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 19 passim (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 432, 435, 512, 540; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #11. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 358; Å. Laurén, Kyrkoherdens i Pemar Martinus Johannis' efterkommande. Genos 18 (1947) s. 56; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2794R, 2863D; J. Pousar, Släkten Aquilinus – Hacklin i Vichtis. Genos 61 (1990) s. 27; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2963R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Per Aquilinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=443>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.