Helsingin yliopisto

Tiedot

20.9.1700 Johan Limatius Johannes Henrici, Viburgensis 4551. * noin 1675. Arvelun mukaan kotoisin Liimatasta läheltä Viipuria. Ylioppilas Turussa 20.9.1700 [Limatius] Joh. Henrici Vib _ 234. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1700] d. 20. Septbr. Johannes Henrici Limatius. Vib. — Kelton kappalainen ja Nevanlinnan suomalainen saarnaaja 1702 (mainitaan kuitenkin vielä 1703 ylioppilaana Porvoossa). Kangasniemen kappalainen 1704. Joroisten kirkkoherra 1722 (virkaan luult. 1724). ‡ Joroisissa 23.1.1732.

Pso: 1705 Katarina Lithovius tämän 2. avioliitossa († 1743).

Appi(?): Limingan kappalainen Gabriel Lithovius 1407 (yo (1660)).

Poika: Puumalan kappalainen Johan Limatius 5910 (yo 1732, † 1763).

Poika: Padasjoen kirkkoherra, FM Aaron Limatius 5911 (yo 1732, † 1770).

Vävy: Kangasniemen kappalainen Samuel Krogerus 5565 (yo 1727, † 1757).

Vävy: Kangasniemen kappalainen Gustaf Jakob Hoffrén 7538 (yo 1750, † 1800).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 117a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #346; KA mf. ES 1726 (bb 22) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 11.–12.6.1702 s. 132 (ett Criminel ährende beträffande Lönskeläger, som kånan Carin Sigfredzdotter i Krosnääs andra gången är beträdd medh, Och ehuruwähl besagde kåna i förståne så wähl nu för Rätta som wedh födzlan bekänt sig blifwit häfdat här i Borgo Stadh och på een allmen gata af den hon hwarcken känt eller sedermehra sedt ... doch som Rätten förehölt henne orimligheeten här af, och att hon aldrig kunnat wara så förgåten af all blygsell, att låta hefda sig på een allmänn gatha, och det till öfwerflödh af een obekant, så blef hon i anseende af desse skähl, sampt att Rätten tillhöll henne wedh edz plicht att nembna belägraren, brachter till een annan uthsagu; nampngifwandes i så måtto Studenten Johan Limatius, hwilken och af Rätten efterskickades att blifwa medh kånan Confronterad; Hwar effter och han sig infann ... Uthom detta will kånan å sin sijda betiena sig af den bekännelsen Limatius sielf nu för Rätta giorde, att då hon Carin kommit till honom i H:r Handelsman Schumechers Huus, der Han præceptorerat, skall Limatius begynt narras medh henne, och kastat henne öfwer sängen, Och oansedt han påståår sig då eij hafft sammanlag, så skall doch sådant werckeligen skett, williandes edeligen ehrholla, att ingen annan än offannembde Limatius rådt henne, och är barnefader för dhe 3:ne trillingar hon sedermehra nu i wåhr födt, men straxt med döden afgått ... Den angifne Belägraren Studenten Johan Limatius, hwilken eij allenast är boende innom stadzens jurisdiction, uthan och af kånan påståås hafwa här i staden henne häfdadh, Remitteres till Rådstugu Rätten här i Staden); KA mf. ES 1173 (b 7) Porvoon RO 5.7.1702 (Såssom Häradzhöfdingen Wälborne Erich Tigerstedt d: 11 och 12 passato remitterat till denne Rådstugu Rätt det Lönskeläger som Studenten Johan Limatius blifwit angifwen före, hafwa begåt, medh Kånan Karin Sigfredzdotter ...), Porvoon RO 30.8.1702 (... aflade Eden som Lijkmätigt doomen nu opsattes och lydde som föllier, Jagh Johan Limatius låfwar och swår widh Gudh hans heliga ordh och Evangelium att iag icke någon gong hwarken den tjden som Karin Sigfredzdotter föregifwit eij heller förr eller sedan hafft medh henne någon beblandelse och sammanlag, utan att iag aff henne är alldeles oskyldeligen beskylter och för Rätta dragen, hwar före iagh och här medh bekenner migh för Gudh och Menniskor frij och det så sant migh Gudh hielpa till Lijff och siähl ...); KA mf. ES 1173 (b 8) Porvoon RO 4.2.1703 (Då anklagade Slachtaren Hindrick Jacobson och Stadz Opsyningzman Hind: Wäckman ratione officij Studenten Johan Limatius, den förra för det att Limatius skall wijdh han farit grasatim medh andre öfwerfallit honom wedh hans Port medh hugg och slag, och den senare för det han ropat och skrijkit, begärandes begge att han derföre måtte bli Corrigerat och medh böter belagder ...), Porvoon RO 11.2.1703, Porvoon RO 16.2.1703, Porvoon RO 21.2.1703, Porvoon RO 28.2.1703, Porvoon RO 4.3.1703. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 305 (LXI); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 48. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 288, 343; K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 208; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 106; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #195; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6075.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Limatius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4551>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.