Helsingin yliopisto

Tiedot

15.7.1701 Jakob Teet Jacobus Jacobi, Viburgensis 4615. Vht: luutnantti Viipurin ratsuväkirykmentissä Jakob Grelsson Teet ja Margareta Jöransdotter Lytraeus. Ylioppilas Turussa 15.7.1701 [Teet] Jacob. Jacobi Vib _ 241. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1701 d. 15. Jul.] Jacobus Jacobi Théet. — On varmaankin sama henkilö kuin: Jakob Teet. Vänrikki Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentissä 1710, luutnantti s.v. Siirto Porin läänin jalkaväkirykmenttiin 1711. † kaatui Napuen taistelussa 19.2.1714.

Setä: Eurajoen kirkkoherra Johan Teet 1051 (yo 1654/55, † 1692).

Äidin setä: Oulun ent. pormestari Anders Lythraeus U88.

Veli(?): Rantasalmen kappalainen Anders Teet 3632 (yo 1690, † 1704).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 193a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #359; KA valtakunnanregistratuura 3.9.1686 f. 444 (Till Öfwerste Fritz Wachtmeister angående Corneten Jacob Theet ... Wår ynnest och nådige benägenheet etc. Uthaf medfölliande Supplication och bijlagor warde I wijdare förnimmandes, hwad hustru Margaretha Jöransdotter Lutrea uppå sin mans, Cornettens Jacob Theets wägnar underdånigst hoos Oss ansökt, och såsom Wij icke påminne Oss huruledes Köhler är kommen uthi tiensten, effter som den förre icke skall wara dömbd derifrån, och Theet elliest fullgiordt domen med böthernes afläggiande och sedermera med sin wederpartz förlijkning; Altfördenskull blifwe Wij föranlåtne härom att infordra Eder underdånige berättelsse, med nådig willie och befallning att I gifwen oss underdånigst tillkiänna huru Theet sig elliest uthi sin tienst förhållit, och på hwars recommendation han är kommen till tiensten, på det Wij sedan kunne resolvera hwad rättwist är), 17.11.1686 f. 847 (Till Öfwersten Fritz Wachtmeister för Cornet Jacob Theet ... Wij hafwe i nåder låtit Oss föreläsa Eder underdånige förklaring och berättelse, angående Cornett Jacob Theetz afsättiande ifrån sin tienst, för een action som warit emellan honom och en Ryttare bonde Erich Kyskin benämbd; Och aldenstund Theet icke är dömbd ifrån sin tienst hafwandes och fullgiort domen med böternes ehrläggiande och sin wederparts förlijkande, och elliest emoth honom uthi dess tiensts wederbörlige förrättande ingen beskyllning ähr; Ty ähre Wij uthaf desse så wähl, som andre skiähl och motiver i nåder beweekte at effterlåta och förunna honom sin förre tienst igen oförwidt at tillträda och behålla, warandes fördenskull till Eder Wår nådige willie och befallning, at I strax inställen honom der till, hwar emoth Wij och i nåder försäkre Köhler wid första vacantie at ihugkomma och befordra), 23.5.1701 f. 412 (Dimission för Lieutenanten Jacob Teet); KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Eurajoen käräjät 31.8.–3.9.1685 f. 86 (Pastoris her i Sochnen Broders Cornetens Jacob Teetz dreng); KA mf. ES 1721 (bb 10) Asikkalan käräjät 18.–19.2.1681 f. 29v (Såssom Cornetten Jacob Grelsson Teet efter Nembdemannens Simon Brusiussons i Herkilä intygan af sin fordels bonde Christer Thomasson i Pyhentaka opå hans 1679 och 1680 åhrs Renta 18 D:r 22 ö: 4 p:r Sölf:r M:tt ännu hafuer at fordra); KA mf. ES 2004 (oo 5) Sulkavan käräjät 6.–7.11.1672 s. 65 (Corporalen Manhafftigh Jacob Teet inladhe Cammar Rettens i Åbo doom af den 18 Aprlis 1670, vthi huilken ehrkennes Erich Matzsson Keikurin at betala till procuratoren Johan Peersson Aalman); KA mf. ES 2005 (oo 7) Iisalmen käräjät 11.–13.2.1689 s. 33 (Cornettten Jacob Teet aff Rätten begiärade, att hans Kongl: Maij:ttz Huuss syns ordningh för Allmogen Publiceras skulle, på det Allmogen om dess innehåldh förkundigas måtte, Alldenstundh här ähr befallet een Huuss syn på Militiæ heemanen förrätta); KA mf. ES 2006 (oo 7) Kuopion käräjät 1.–3.3.1692 s. 115 (tillijka medh een Cornet Jacob Teet). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 313 (LXII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 50. — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 695; E. Lindh, Kongliga Björneborgs regemente. SSLS 204 (1928) s. 260, 265, 331.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Teet. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4615>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.