Helsingin yliopisto

Tiedot

1.3.1690 Anders Teet Andreas, Viburgensis 3632. Vht luult.: luutnantti Viipurin ratsuväkirykmentissä Jakob Grelsson Teet ja N.N. Ylioppilas Turussa 1.3.1690 [Teet] Andr. Vib _ 184. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1690. d. 1. Mart. Andreas Teet. — Kuolemajärven Juvanruukin saarnaaja (1693). Rantasalmen 2. kappalainen 1694. † Rantasalmella 1704.

Pso: Agneta Willander († 1749).

Veli(?): luutnantti Jakob Teet 4615 (yo 1701, † 1714).

Lanko: pataljoonansaarnaaja Anders Willander U534 († 1703).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 191a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #242; KA valtakunnanregistratuura 4.2.1694 f. 124 (Till Biskopen Bång att Bruukzförwaltaren Torfwöst 582 skall få upbygga En kyrkia på sitt Bruuk ... i Nykyrke Sockn ... warandes iembwähl nödigt at det folket, som är af åtskillige nationer må hafwa En sådan prästman, som både det finska Swenska och Tyska Språket är mecktig); KA mf. ES 2007 (oo 8) Rantasalmen käräjät 5.–8.11.1694 f. 116v (Cappellanen Wähllärde H:r Anders Teet), Rantasalmen käräjät 17.–19.6.1695 f. 127 (Cappellanen Wällärde H:r Anders Teet föredrogh Rätten det han innehafwer det Crono hemman i Randasalo by á 3/4 Skattm:s Ränta som Wolmar Mackonen tilförenne innehafft, beklagandes han sig högeligen öfwer bem:te Mackonen, vertaa 2152); KA mf. ES 2006 (oo 8) Rantasalmen käräjät 11.–15.6.1696 f. 95; KA mf. ES 2008 (oo 11) Rantasalmen käräjät 11.–14.5.1698 f. 92; KA mf. ES 2009 (oo 14) Rantasalmen käräjät 16.–17.10.1700 s. 440; KA mf. ES 2009 (oo 15) Rantasalmen käräjät 11.–12.11.1701 s. 316; KA mf. ES 2009 (oo 16) Rantasalmen käräjät 9.–10.6.1702 s. 166; KA mf. ES 2009 (oo 18) Rantasalmen käräjät 30.–31.5.1704 s. 180 (Capellan H:r Anders Teeth opwiste ett breff dat: i Rijga d: 24 nästl:ne Jan:, där uti hans Swåger H:r Georg Willander U552 berättar); KA mf. ES 2011 (oo 24) Rantasalmen käräjät 17.–18.10.1712 s. 201 (Sal: Capellans H:r Anders Teetz Enckia dygdesamme Matrona Agnetha Willandra); KA mf. ES 1840 (jj 29) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 24.–30.1.1696 s. 21 (Ventilerades Lagl:n dhet ährende som Bruukzförwalt:n Wähl:t Johan Thorwoeste 582 här i Rätten incaminerat, angående icke allenast een Skulldfordran af 134 D:r 16 ö: K:m:t, som han skall hoos Capellanen i Randasallmi, H:r Andr: Teeth hafwa, utan och någre mycket swåhra beskyllningar, dhem H:r Theeth 1693 d: 1 Februarij uti Biskopens då håldne Visitation på Joa Bruuk, derest bem:te H:r Teeth samma tijdh wahrit Bruukz Präst, haar tillagt Bruukzförwalt:n, hwarföre han låtit skrifftel:n stämma besagde Teeth, att stå honom i detta Tingh till Swahrs uti förenämbde bägge måhl; Och ehuruwähl Capellanen Teeth haar medelst sitt Bref till underskrefwen Häredzhöfdinge d: 12 nästwekne hujus daterat, förstå låtit, huruledes han alleena der in loco måste oppehålla Gudztiensten, för det 1:o Probsten och Kyrckioheerden dersammastedes 1559 skall wahra siuklig och af ållderdombs swagheet heelt wahnföhr, 2:o hans Collega H:r Jacob 3479 förehafft een Reesa till Tafwastlandh, att låta sin Swärmoders Moder begrafwa, 3:o Probstens medhielpare förrest till Cuopio, som eij skall för än i Februarij Månad igen derif:n förwänttas, att således H:r Teeth, i anseende till dhe här optahlde Orsaker eij synes kunna så mycken tijdh afbryta, och sigh här Sistera emoth Bruukz Förwaltaren: doch lijkwist såsom H:r Teeth öfwer sådane sine inwendningar icke det ringaste bewijs eller någon Verification fogat ... kunnandes i mangel af allt sådant H:r Teeth fördenskull eij befrijas if:n dhe Böther, som dhet 12 Cap: Tingm: B: öfwer dylijkt egenwilligt utheblifwande dicterar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 243 (L); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 34. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 215; O. Kojo ja A. Valkolahti, Kuolemajärvi (1957) s. 51; S-E. Åström, Savon Teittejä. Genos 57 (1986) s. 7.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Teet. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3632>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.