Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1702 Tomas Betulinus Thomas Georgii, Aboensis 4685. Kotoisin Turusta. Turun katedraalikoulun oppilas – 23.6.1702 (Soc. Acad. ded., Thomas Georgii). Ylioppilas Turussa kl. 1702 [Betulinus] Thomas Georgii Aboens _ 245. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 4.5.1706. — Apulaispappi Ilmajoella 1706. Ilmajoen Alavuden kappalainen 1707. Pakeni sotaa Ruotsiin 1714. Kärrbon kirkkoherran apulainen (Västeråsin hiippak.) 1716, komministeri (1717). Lapin kirkkoherra 1722. † Lapissa 1732.

Pso: 1705/06 Juliana Arvidsdotter Frisius tämän 1. avioliitossa.

Appi: sotilaspappi Arvid Frisius 2022 (yo 1669, † ~1678).

Pson seur. aviomies: Lapin kirkkoherra Anders Indrelius 5336 (yo 1722, † 1742).

/ Merkintä Vilh. Laguksen ylioppilasmatrikkelissa "Hans far p. 95" on virheellinen. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 22b; KA mf. ES 1972 (nn 21) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 13.–16.2.1704 f. 96v (Studiosus Thomas Betolinus å sin principalinnas hustro Juliana Palms (katso 2022) i Jerfwentaka och Karcku Sochn wägnar); KA mf. ES 1974 (nn 24) Karkun ja Mouhijärven käräjät 27.–28.9.1705 f. 104 (Studenten Thomas Betulinus och Ombudzman på Selkis Gårdh Johan Mårtensson beswärade sig öfwer Brofogdens i Karcku och Mouhihierfwi Sochnar Erich Jacobsson Prichtis hustru Chirstin Andersd:r för det hon skall utspridt, som hade de stulit hennes Sons Anders Erichssons swenska Psallmbook då de den 5 Septembr: nästl: warit hoos henne, begärandes att hon derföre plichta måtte); KA mf. ES 1976 (nn 27) Karkun ja Mouhijärven käräjät 1.–3.2.1708 s. 104 (Dett förekom Sochn Skrifwaren Isack Erichsson (katso 5274) och bewijste med een af des Stiuffdotter Juliana Frisia den 18 Decembr: 1705 oprättad och underskrefwen Skrifft, att han sig af henne tillhandlat Börde Rättigheten till Jerfwentaka Rustningz hemman i Karcku S:n), 105 (intygades, att bem:te Juliana Frisia warit rätta Äganden till Jerfwentaka, och skall hafwa inge flere Syskon i Lifwet; Altså upbödz Skatträttigheten deraf nu första gången Isack Erichsson till säkerheet, som bör gifwa sin Stiufdotters Man Cappellanen i Illmola S:n och Alawesi Cappel Thomas Betulinus med hwilcken Juliana trädt i Ächtenskap, straxt effter detta Köp skedde, häraf notification, och sådant wid det andra upbådet bewijsa); KA mf. ES 1977 (nn 29) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–25.2.1710 s. 246 (Alldenstund Ombudzman Isac Erichsson, som af sin stiufdotter Juljana Frisia d: 18: Dec:r 1705, hwilcken då förtijden ännu eij war Gifft med sin nu warande Man Capellanen wid Alawesi Capell, wällärde Thomas Betulinus, tillhandlat sig Skatterättigheeten af Järfwentaka Rusthåldh j Karku S:n belägit ... Nu opwijste [Isac Erichsson] hans [bem:te Capellans, såsom sin hustrus Måhlsman] d: 26 Jan: 1709 uthgifne Skrift, hwar medelst Capellan afsäger sigh och sina Efterkommande, Järfwentaka hemmans possession, till oftarörde Isac Erichsson och hans efterkommande); KA mf. ES 2093 (ss 31) Ilmajoen käräjät 27.–28.8.1709 s. 550 (Capellanen wid Alawo Capel H:r Thomas Betulin upwiste det högwördige doom Capitlets honom meddelte resolution af d: 24 Julii 1707, angående det underhåld som han och hans Successorer här effter åhrligen åthniuta skola, hwaraff finnes det honom är bewilliat inkomsten aff 24 hemman här i Sochnen som under Alawuo Capell lyda, Nembl:n de Sydenma, Alawo, Saxlambi och Lähämälambi boar af hwart gl:t hemman åhrl:n 1 T:a Spanmål, aff dem som äro Nybyggare 16 Cappar till dess dhe begynna att skatta ...); KA mf. ES 2094 (ss 33) Ilmajoen käräjät 2.–4.9.1711 s. 549 (Prästmannen wid Alawo Capell Thomas Betulin). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 309 (LXII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 36, 38; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 59; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 148 #374. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 195; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 113; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Lappi; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 152; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 155; G. Hansson och L. Herzog, Västerås stifts herdaminne II:2 (1990) s. 173; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #4672 (1716).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Betulinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4685>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.